HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9264
ime G., Vlado
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. strojarstva
      redoviti profesor predmeta Radni strojevi i uređaji u drvnoj industriji i Alatni strojevi za obradu drva

                                                                IZBOR      (knjiga2/9264)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao24. 4. 1975.
magistrirao10. 1978.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao11. 1984.FSB Zagreb Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Labinu.
 Nakon mature 1970. upisao je studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je u prvome generacijskom diplomskom roku 24.4.1975., obranivši diplomski rad pod naslovom "Unapređenje unutrašnjeg transporta u tvornici zupčanika i reduktora" s odličnim uspjehom. Tijekom studija bio je delegat studenata u Znanstveno - nastavnom vijeću Fakulteta, u Vijeću udruženog rada Trnje i predsjednik Zavičajnoga kluba studenata "Mate Balota".
 Poslijediplomski studij upisao je škol. g. 1975.-76. na istome Fakultetu. U listopadu 1978. obranio je magistarski rad pod naslovom "Model za oponašanje eksploatacije strojarskog proizvoda" i stekao naslov magistra tehničkih znanosti. U studenome 1984.g na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu obranio je disertaciju pod naslovom "Optimizacija vijeka trajanja strojarskog proizvoda" i postigao znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja strojarstva.
 Tijekom 1984. prof. dr. sc. Vlado Goglia na Sveučilištu u Zagrebu završio je tečaj pedagoške izobrazbe.
 Nakon završetka studija, u svibnju 1975., zaposlio se u Institutu za alatne strojeve Prvomajska u Zagrebu. U tijeku svoje inženjerske prakse ponajviše se bavio problematikom tehnologije i postojanosti alata i uređaja. U tom razdoblju radio je na većem broju znanstveno-istraživačkih projekata koje je financirao SIZ za znanost. Surađivao je i kao vanjski suradnik na nekim projektima Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u Zavodu za materijale i Zavodu za organizaciju. Na svom radnome mjestu radio je kao suradnik i voditelj zadataka na nekoliko idejnih i izvedbenih projekata. U tom razdoblju započelo je njegovo značajno bavljenje tehničkim i tehnološkim računarskim aplikacijama.
 Tijekom rada u Institutu za alatne strojeve objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova.
 Škol. g. 1981.-82. izabran je za predavača iz predmeta opće strojarstvo na Drvnotehnološkom odjelu Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu. Od 1984.-85. izvodi nastavu iz predmeta radni strojevi i uređaji u drvnoj industriji i radni strojevi za drvo na dodiplomskoj nastavi. Na poslijediplomskom studiju povjerena mu je nastava iz predmeta mehanizacija i automatizacija u tehnologiji masivnog drva, mehanizacija i automatizacija u finalnoj preradi drva i operativna istraživanja. Sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi na šumarstvu.
 Sudjelovao je u radu povjerenstva za ocjenu i obranu četiri magistarska rada, a bio je i mentor dviju disertacija na znanstvenom području drvnih tehnologija.
 Organizirao je i vodio tečaj za uporabu računala te korištenje programskih jezika (1978., 1982.).
 Izradio je nastavne programe za kolegije: alatni strojevi za obradu drva, automatizacija u drvnoj industriji i tehnika održavanja, a sudjelovao je u izradi programa za osnove strojarstva, tehničku ergonomiju, tehniku mjerenja i energetika drvne industrije.
 Dr. Goglia samostalno i u suradnji s drugim zaposlenicima Katedre za strojarstvo Šum. fakulteta postavljao je osnove novih laboratorija i praktikuma na Šum. fakultetu. Posebno je značajan njegov rad na organiziranju i otvaranju Laboratorija za buku i vibracije koji je rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi postao ovlašteno mjerilište. Uredio je i postavio Laboratorij za radne strojeve Šum. fakulteta.
 Sudjelovao je u ustroju i organizaciji i drugih laboratorija Katedre za strojarstvo Šum. fakulteta u Zagrebu namijenjenih za mjerenje mehaničkih veličina električnim putem. Izradio je računarski program za digitalizaciju analognih zapisa pomoću digitizera i računala. Opremio je i postavio u rad sustav za akviziciju podataka pomoću računala, a na osnovi analogno-digitalne konverzije napona. Projektirao je, izradio i uveo u pogon automatsku pneumatičku napravu za ispitivanje namještaja upravljanu programibilnim logičkim kontrolerom u Zavodu za finalnu obradu drva Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Bio je mentor većeg broja diplomskih radova iz predmeta radni strojevi i uređaji u drvnoj industriji (15) i nekoliko završnih radova (6) iz predmeta radni strojevi za drvo.
 Znanstveni rad
 Znanstvenoistraživački rad dr. Goglie na Šum. fakultetu odvijao se od 1981. na projektima Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji i Zavoda za istraživanje u šumarstvu, pri čemu je obično vodio dva, a sudjelovao u radu na vise zadataka. Od 1988. voditelj je tehničkoga dijela projekta "Fleksibilne proizvodne tehnologije u drvnoprerađivačkoj industriji" pri Saveznom komitetu za nauku, tehnologiju i informatiku. Glavni je istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Hrvatske pod naslovom "Adaptivno upravljani alatni strojevi za obradu drva" i na projektu "Lateralna stabilnost lista kružne pile".
 U ZlŠ-u suvoditelj je zadatka pod naslovom: "Istraživanje ergonomskih svojstava strojeva i uređaja u šumarstvu". Središnja je tema njegovoga znanstvenog rada istraživanje alatnih strojeva i alata za obradu drva.
 Zajedničko cjelokupnoj djelatnosti prof. dr. sc. V. Goglie je stvaranje usklađenog sustava novih znanja, objedinjujući teorijske, eksperimentalne i simulacijske metode na većini istraživačkih zadataka. Pri tom uvijek je nastojao iznaći mogućnost primjene rezultata svoga znanstvenoistraživačkoga rada u tehnološkom razvoju područja kojim se bavi. Ta se njegova djelatnost može razvrstati u nekoliko skupina. Područje tribologije: Nastojao je da se poveća proizvodnost korištene opreme, njezina djelotvornost i pouzdanost. Izradio je metodologiju utvrđivanja triboloških gubitaka na vlastitim proizvodima. Razrađena metodologija predstavlja novi pristup navedenome području i daje nekoliko originalnih ideja i rješenja. Najprije razvija model za oponašanje rada strojarskoga proizvoda na elektroničkom računalu, a potom rad usmjerava na optimizaciju vijeka trajanja proizvoda.
 Razvoj informacijskog sustava: Osnovna je zadaća razvitka tih sustava zadovoljenje potrebe praćenja i unapređenja pouzdanosti proizvoda.
 Optimizacija transportnih sustava: U to područje dr. Goglia uveo je metode oponašanja, posebno za potrebe šumarstva i drvne industrije.
 Optimizacija proizvodnih linija: Za potrebe finalne tehnologije drvnih proizvoda gradio je posve novi pristup teorijskog i eksperimentalnog određenja stanja linije te djelovanje u trenutku prekida proizvodnog lanca.
 Razvoj i ocjena oruđa za uzgajanje i eksploataciju šuma: Potreba za uvođenjem mehaniziranih sredstava rada mnogih radova u uzgajanju i eksploataciji šuma zahtijeva pažljivi pristup u metodama ocjene uspješnosti nekog mehanizma, jer se cjelokupan proces odvija u osjetljivom šumskom ekosustavu. U sklopu toga područja bavljenja, značajan doprinos dao je kako razvitku metoda razine vibracija i buke koje mehanizirana sredstva rada prenose na rukovatelje ili odašilju u okruženje, tako i usavršavanju sredstava rada u cilju zaštite rukovatelja i okruženja od štetnog utjecaja buke i vibracija. Dr. Goglia se na tom području svoga bavljenja afirmirao kako u domaćim tako i u međunarodnim znanstvenim krugovima. Korištenje šumske biomase: Kao primarni, uvjetno obnovljivi izvor energije, drvo je sve vise predmet bavljenja znanstvenih projekata. Sudjelovao je u radu timova Republike Hrvatske koji su postavljali temelje korištenja raznih izvora energije.
 Mjeriteljska istraživanja: Djelatnost dr. Goglie donijela je znakovite rezultate, posebno u dijelu stvaranja specijalnih mjernih lanaca te obradi i analizi mjernih rezultata. U okviru mjeriteljskih istraživanja pristupnik daje značajan doprinos kod unapređenja postojećih mjernih lanaca, kao i kod stvaranja novih mjernih lanaca. Bavi se analizom utjecaja pojedinih sastavnica mjernoga lanca na grešku mjerenja. To je jedno od značajnijih područja njegovog znanstvenoistraživačkog rada.
 Istraživanje mogućnosti uvođenja novih tehnologija, novih upravljačkih sustava te istraživanje mogućnosti unapređenja rada konvencionalnih tehnologija obrade drva, predstavlja također značajnije područje njegovoga bavljenja. Dr. Goglia autor je CNC tokarilice za obradu drva ljuštenjem čiji je prototip izrađen u tvornici strojeva "Bratstvo" Zagreb.
 Povrh toga valja pripomenuti da je dr. Goglia aktivno s prilogom sudjelovao na 16 međunarodnih i 21. domaćem znanstvenom skupu.
 God. 1994. u HAZU, u Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti, održao je pozivno predavanje pod naslovom "Fleksibilna automatizacija u preradi drva, a pozivno predavanje imao je 1995.g. na IUFRO World Congres, Tampere pod naslovom "Parameters Influencing the Vibration Level of the Motor Chain Saes".
 Stručna djelatnost
 Prije dolaska na Šum. fakultet prof. dr. Goglia radio je u Institutu za alatne strojeve. U tom je razdoblju sudjelovao, bilo kao voditelj, bilo kao suradnik u radu na vise od dvadeset projekata, od kojih spominjemo: Upravljanje proizvodnjom pomoću računala, Unapređenje procesa proizvodnje u RO "Prvomajska" - Rasa, Tehnološki projekt Tvornice strojeva i uređaja "Jelšingrad" - Banja Luka, Utjecaj veličine uzorka na procjenu potrebnih tehnoloških kapaciteta u fazi idejnog rješenja, Uvođenje sustava upravljanja projektima pomoću računala u INA -Naftaplinu i Tehnološke podloge za revolver-tokarilice i automate.
 Od dolaska na Šum. fakultet u Zagrebu prof. dr. V. Goglia sudjelovao je u izradbi većeg broja stručnih projekata u fazi idejnih rješenja, studija i stručnih ekspertiza. Autor je većeg broja stručnih radova publiciranih u časopisima.
 U suradnji izradio je tehničko unapređenje postupka za izradu bowling staza. Prema predloženome tehničkom rješenju proizvodile su se te staze u "Drvoproizvodu" - Jastrebarsko za američko tržište. Tehničko se unapređenje temelji na računarskoj optimizaciji montaže bowling staza iz zadanoga skupa elemenata.
 Vlado Goglia autor je sveučilišnog udžbenika "Strojevi i alati za obradu drva - I dio", tiskanog 1984.
 Član je međunarodne udruge IUFRO i član Uređivačkog odbora časopisa "Drvna industrija", član je i Hrvatskoga mjeriteljskog društva i Hrvatskoga društva za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, član je tehničkog odbora za buku i vibracije Državnog zavoda za normizaciju te voditelj pododbora za vibracije koje se prenose na čovjeka.
 Dr. sc. Vlado Goglia objavio je 19 radova u međunarodno priznatim časopisima ili publikacijama, jedan rad u knjizi s međunarodnom recenzijom te 15 radova u zbornicima međunarodnih skupova. Na znanstvenim skupovima održao je 28 priopćenja na nacionalnim znanstvenim skupovima i 15 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

1Strojevi i alati za obradu drva - I. dio, sveučilišni udžbenik, Šumarski fakultet Zagreb, 236.
2Golja, V.: Metodologija ispitivanja triboloških gubitaka na vlastitom proizvodu. Zbornik naučno-istr. skupa Tribologija u racionalnom korištenju sredstava rada". Ohrid 1976., s. 1-17.
3Golja, V. Ispitivanje nekih parametara eksploatacije logikom simulacije. SYM-OP-IS 76., Herceg-Novi 1976., s. 1-12.
4Cvjetičanin, M., Stefanović, P., Golja, V.: Primjena metoda simulacije kod izbora izvedbe NC strojeva i broja potrebnih poslužioca. SYM-OP-IS 78. Herceg-Novi 1978., s. 1-11.
5Golja, V.: Informatički sistem za potrebe praćenja pouzdanosti proizvoda. XIII. jugoslavensko savjetovanje o kvaliteti, Opatija 1979., s. 1-12.
6Golja, V. et al.: Podloge režima obrade i izbora alata za revolver tokarilice i revolver automate. Prvomajska Zagreb, 1980., s. 1-112.
7Jerković, P., Pesek, S., Golja, V.: Pouzdanost numerički upravljanih alatnih strojeva. Strojarstvo 22 (1980.) 3, s. 139-443.
8Golja, V., Hitrec, V.: Jedan stohastički model primijenjen na razvoj proizvoda. Zbornik savjetovanja Razvoj proizvoda i proizvodnje, Kumrovec 1981., s. 53-70.
9Golja, V.: Istraživanje rada linije u proizvodnji pločastog namještaja. Zbornik savjetovanja Optimalizacija finalne tehnologije u drvnoj industriji", Tuheljske Toplice 1981., s. 59-77.
10Golja, V.: Pouzdanost strojeva i uređaja šumarstva. Mehanizacija šumarstva 7, 4,1982., s. 138-145.
11Sever, S., Golja, V., Horvat, D., Roth, V.: Kontrolno mjerenje automatskog transportnog uređaja za treset. Izvještaj ZIŠ-a, Šum. fakulteta u Zagrebu, 1983., s. 1-10.
12Sever, S., Horvat, D., Golja, V.: Izvod iz nekih rezultata istraživanja vučne karakteristike forvardera IMT - Metal 5132. Izvješće Katedre za strojarstvo Šum. fakulteta u Zagrebu 1983., s. 1-4.
13Hamm, D., Sever, S., Golja, V.: Neki problemi korištenja iverja u energetske svrhe. Mehanizacija šumarstva 8, 3-4,1983., s. 70-98
14Golja, V, Hitrec, V.: Optimizacija transportnog sistema metodama simulacije. Zbornik savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 131-145.
15Golja, V.: Sistem kodiranja informacija. Zbornik savjetovanja Stvaranje, procesiranje i razmjena tehnoloških informacija u privredi", Split 1983., s. 259-267.
16Sever, S., Golja, V., Horvat, D.: Neke nove mogućnosti pri odabiru opreme za gradnju traktorskih vlaka. Mehanizacija šumarstva 8, 9-10,1983., s. 272-286.
17Sever, S., Horvat, D., Golja, V.: Neki rezultati ispitivanja bušilice IVA - IM. Zbornik savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 641-653.
18Sever, S., Horvat, D., Golja, V.: Prilog proučavanju rada rotosjekača. Zbornik savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 653-665.
19Fijan, Z., Gordić, B., Golja, V.: Proizvod kao posljedica potreba. Zbornik "Znanstvenoga skupa o konstruiranju", Zagreb 1984.
20Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Slabak, M.: Rezultati istraživanja vučnih otpora pri rigolanju šumskog zemljišta plugom Carlo Pesci B7. Savjetovanje Unapređenje proizvodnje i korištenje mekih liščara za celulozni papir", Novi Sad 1984., s. 1-19.
21Hamm, Đ., Sever, S., Golja, V.: Neki problemi korištenja iver ja u energetske svrhe. Privreda 28, 10-11, Osijek 1984., s. 16-33.
22Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Slabak,M.: Rezultati istraživanja vučne sile pluga Carlo Pesci B7 za rigolanje šumskog tla. Mehanizacija šumarstva 9, 3-4, 1984., s. 53-74.
23Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Đurađević, V.: Prilog proučavanju potrošnje goriva u cestovnom prometu na primjeru specijalnog kamiona za prijevoz namještaja. Bilten ZIDI 12, 3, 1984., Šum. fakultet Zagreb, s. 91-103.
24Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Đurašević, V.: Prilog proučavanju potrošnje goriva vozila u cestovnom prometu na primjeru specijalnog kamiona za prijevoz namještaja. Bilten ZIDI 12, 4, Šum. fakultet Zagreb 1984., s. 91-103.
25Sever, S. Golja, V., Horvat, D., Torh, V.: Energetska kontrola automatskog transportnog uređaja za doziranje treseta na liniji Paper-pot. Mehanizacija šumarstva 9,11-12,1984., s. 263-273.
26Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Golja, 1985: Razvojno istraživanje bušilice za tlo IVA-lm. GŠP vol. 23 s. 177
27Sever, S., Golja, V.: Tehnička znanja u obrazovanju i istraživačkom procesu drvne industrije - jučer, danas, sutra. Bilten ZIDI 13, 6, Šum. fakultet Zagreb 1985., s. 125-138.
28Sever, S., Horvat, D., Golja, V.: Razvojno istraživanje bušilice za tlo IVA-1M. Glasnik za šum. pokuse, Šum. fakultet Zagreb, XX, 23,1985., s. 177-222.
29Golja, V.: Unapređenje rada linije u proizvodnji pločastog namještaja. Međunarodni simpozij Projektiranje i proizvodnja podržani računalom, Zagreb 1985., s. 635-640.
30Sever, S., Golja, V., Horvat, D.: Digitizer kao dio mjernog lanca. Zbornik radova međunar. savjetovanja Projektiranje i proizvodnja podržani računalom CAD-CAM", Zagreb 1985., s. 699-704.
31Sever, S., Golja, V., Horvat, D.: Mikroračunala kao dio lanca na Katedri za strojarstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Zbornik radova međunar. savjetovanja Projektiranje i proizvodnja podržani računalom CAD-CAM", Zagreb 1985., s. 705-710.
32Golja, V., Vidas, D.: Model za optimizaciju montaže gotovog proizvoda iz zadanog skupa dimenzija. Zbornik savjetovanja "Kompjutor na sveučilištu", Cavtat 1986., s. 6.13.1.- 6.13.8.
33Golja, V.: Optimization of Operating Conditions on Machines with Constant Cutting Speed. IUFRO World Congress, Ljubljana 1986, s. 13.
34Golja, V.: Some Possibilities tor Adaptive Computerized Numeric Control on Woodworking Machines. International Sym-posium Lignoautomatica 86, Bratislava 1986, s. 52-56.
35Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Đurašević, V.: Prilog proučavanju potrošnje goriva pri prijevozu namještaja specijalnim kamionima. Drvna ind. 37, 3-4, 1986., s. 71-79.
36Golja, V.: Energy Standards and Productivity at Wood Cutting by Laser. Zbornik međunarodnog savjetovanja "Funkčne integrovane obgaspodarovanje lesov a kom-plexne vyžitie dreva, Zvolen, ČSSR, 1987., s. 9.
37Golja, V.: Energetski normativi i učin pri rezanju drva laserom. Bilten ZIDI l, Šum. fakultet Zagreb 1987., s. 41-47.
38Sever, S., Herak, V., Golja, V.: Prilog proučavanju rada tračnih pila trupčara. Kolokvij iz pilanarstva, Bilten ZIDI 15, Šum. fakultet Zagreb, 1987., s. 60-64.
39Golja, V.: Neke mogućnosti optimalizacije eksploatacionih i regenarativnih karakteristika proizvoda. Zbornik savjetovanja Razvoj proizvoda i proizvodnje, Kumrovec 1987., s. 71-81.
40Golja, V.: Optimizacija režima rada na strojevima s konstantnom glavnom brzinom rezanja. Drvna ind. 38, 11-12, 1987., s. 263-267.
41Golja, V., Kranjčec, V.: Utjecaj sile prednapinjanja na lateralnu stabilnost lista tračne pile. Drvna ind. 39, 9-10, 1988., s. 223-226.
42Golja, V., Hruz, B., Cicel, M.: Some Possibilities for Adaptive Computerized Numeric Control on Woodworkin Machines. Poglavlje u knjizi "Automatic Mea-surement and Control in Woodworking Industry´", Pergamon Press Elmsford UK, 1988., s. 225-237.
43Golja, V.: Novi sustavi za mehaničku obradu drva i preduvjeti za njihovu uspješnu primjenu. Zbornik savjetovanja "Nove tehnologije i materijali u drvnoj industriji", Bilten ZIDI 17, l, Šum. fakultet Zagreb 1989., s. 35-38.
44Sever, S., Golja, V., Horvat, D., Puljak, S., Risović, S.: Neke ergonomske pojave pri radu strojeva u šumarstvu obuhvaćene istraživanjima proreda sastojina. Mehanizacija šumarstva 14,1-2,1989., s. 39-45.
45Sever, S., Golja, V., Pičman, D., Horvat, D., Risović, S.: Osovinska opterećenja i dodirni tlakovi vozila na prijevozu i privlačenju drva iz proreda. Mehanizacija šumarstva 14, 3-4,1989., s. 55-64.
46Sever, S., Risović, S., Golja, V., Horvat, D.: Praćenje održavanja strojeva i uređaja u procesu dobivanja drva iz proreda. Mehanizacija šumarstva 14, 3-4, 1989., s. 73-79.
47Golja, V., Kranjčec, V.: Mjerenje stabilnosti alata na tračnoj pili. Zbornik savjetovanja JUKEM 88, Split 1989, s. 623- 630.
48Golja, V., Risović, S., Drašković, J.: Istraživanje vibracija prenesenih na ruke rukovaoca pneumatičkim brusilicama. Mehanizacija šumarstva 15, 9-10,1990.
49Golja, V., Lipoglavšek, M., Horvat, D., Risović, S., Sever, S.: Prilog istraživanju buke i vibracija motornih pila lančanica. Zbornik savjetovanja "Životni i radni uvjeti proizvodnih radnika u šumarstvu i njihov utjecaj na zdravstveno stanje i socioekonomski položaj. Rovinj 1990, s. 79-93.
50Golja, V.: Problemi pri uvođenju višeg stupnja automatizacije kod mehaničke prerade drva. Zbornik savjetovanja Razvoj i perspektive finalne obrade drva , Zagreb 1991., s. 51-59.
51Golja, V., Gospodarić, Z.: Istraživanje vibracija prenesenih na ruke rukovaoca motokultivatora IMT-506 LS. Zbornik savjetovanja "Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede", Pula 1991., s. 367-380.
52Golja, V.: Neki problemi mjerenja sila pri rezanju anizotropnih materijala. Zbornik savjetovanja "Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva", Zagreb 1992., s. D115-D122.
53Goglia, V., Šoštarić, A.: Prilog istraživanju postupka čeonoga glodanja za obradu ravnih ploha. Drvna ind. 43 (1992.) 2, s. 54-61.
54Goglia, V., Šoštarić, A.: Možnosti uporabe čelnega rezkanja za obdelavo ravnih ploskev. Časopis Les 44, 5-6, Ljubljana 1992., s. 197-202.
55Golja, V.: Exposure to hand-arm transmitted vibrations with light machinery used in nurseries and forest extension ac-tivities. International Scientific Conference "Ecological and Economic ignificance of Beech", Zvolen, ČSSR, 1992., s. 290-297.
56Golja, V., Brežnjak, M., Risović, S.: Boardthickness variation neasuring svstem. International Scientific Conference "Wood Procesing Technology´", Zvolen, ČSSR, 1992., s. 381-387.
57Golja, V.: Higher levels of automatization on log band saws. International Scientific Conference "Wood Procesing Technol-ogy", Zvolen, ČSSR, 1992., s. 395-401.
58Vlado Goglia, 1993: Tehničke karakteristike motornih pila - izbor i eksploatacija. GŠP vol. P4 s. 289
59Goglia, V.: Neki problemi kontinuiranog pomaka obratka pri obradi drva obodnim glodanjem. Zbornik radova ČIM 93, Zagreb 1993., s. D45-D53.
60Cebalo, H., Risović, S., Goglia, V.: Optimiranje učinka kod obrade drva glodanjem. Zbornik radova CIM 93, Zagreb 1993., s. D33-D45.
61Goglia, V., Sever, S., Horvat, D., Risović, S., Puljak, S.: Ispitivanje nekih eksploatacijskih karakteristika motornih pila lančanica. Mehanizacija šumarstva 18 (1993.) 4, s. 205-208.
62Goglia, V.: Tehničke karakteristike motornih pila - izbor i eksploatacija. Glasnik za šum pokuse, posebno izdanje, 1993., s. 289-294.
63Goglia, V.: Problem opskrbe toplinskom energijom pilane Gerovo, (studija). Zagreb 1994., s. 1-21.
64Goglia, V.: Problem opskrbe toplinskom energijom pilane Gerovo, (idejno rješenje). Zagreb, 1994., s. 1-16.
65Goglia, V., Beljo, H., Gnjilac, D.: Buka u kabini i u okolini traktora ECOTRAC V-1033F. Skup "Ergonomija u medicini rada", 11.-12. studenoga, Zagreb 1994., s. 1-8.
66Goglia, V., Risović, S, Beljo, H.: Vibracije prenesene na ruke rukovatelja orbitalnim ručnim brusilicama. Skup Ergonomija i medicina rada , 11.-12. studenoga 1994., Zagreb, s. 1-10.
67Problemi efikasnijega korištenja strojeva u primarnoj preradi drva, Zbornik savjetovanja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Novi Vindolski, 1994, 7-80.
68Goglia, V.: Osigurava li ISO 7505 mjernu ponovljivost. Mehanizacija šumarstva 19 (1994.) l, s. 39-44.
69Goglia, V., Sever, S.: Neki problemi korištenja dijela šumske biomase u energetske svrhe. Mehanizacija šumarstva 19 (1994.) 3, s. 193-199.
70Goglia, V.: Bioenergane. Pomodarstvo ili potreba? Mehanizacija šumarstva 19 (1994.) 3, s. 213.
71Hamm, D., Goglia, V., Sever, S.: Korištenje drvnog ostatka iz šumske proizvodnje za dobivanje iverja kao goriva u toplinskim generatorima. Mehanizacija šumarstva 19 (1994.) 4, s. 269-275.
72Goglia, V., Beljo, H.: Istraživanje razine buke u okolini dvovretenih glodalica. Drvna ind. 46 (1995.) 2.
73Goglia, V.: Parameters Influencing the Vibration Level of the Motor Chain Saws. Invited paper IUFRO XX Congress, Tampere, 1995.
74Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S.: Past and future of the forest biomass utilization in Croatia. IUFRO XX Congress, Tampere, 1995.
75Goglia, V, Beljo, H.: Lateral movement of the band saw hlade and machine s own rezistence power in relation to the strain force. IUFRO XX Congress, Tampere, 1995.
76Goglia, V., Beljo, H.: Prilog istraživanju buke prototipa ECOTRAC V-1033F. Skup "Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede", 7-10. veljače 1995., Opatija, s. 1-8.
77Izloženost radnika buci u pogonima mehaničke prerade drva (s R. Beljo), Priopćenje na Kongresu Zaštita na radu i zaštita od požara, Zagreb, 1995, 1-8.
78Goglia, V., Beljo, H.: Utjecaj sile zatezanja lista tračne pile na jalovu snagu. Drvna ind. 46 (1995.) l, s. 3-8.
79Hamm, D., Goglia, V., Sever, S.: Oplemenjivanje drvnog iverja predsušenjem. Mehanizacija šumarstva 20 (1995.) l, s. 27-31.
80Goglia, V., Risović, S., Beljo, H.: Hand arm transmitted vibration caused by orbital hand sanding machines. Archives 46 (1995.) l, s. 33-34.
81Goglia, V., Beljo, H., Gnjilac, D.: Measurement of the airborne noise and the noise at the operators position emmited by the ECOTRAC V - 1033 F forest tractor. Archives 46 (1995.) l, s. 33-44.
82Goglia, V.: Mjerenje povratnog udara motornih pila lančanica. Mehanizacija šumarstva 20, l, 1995., s. 52-52.
83Goglia, V.: Smanjenje zagađenja okoliša pri radu motornom pilom. Mehanizacija šumarstva 20, l, 1995., s. 52-53.
84Goglia, V.: Zaštita od buke elektronskim štitnicima. Mehanizacija šumarstva 20, l, 1995., s. 53-54.
85Goglia, V.: Smanjenje razine vibracija koje se prenose na tijelo vozača skidera različitim sjedalima. Mehanizacija šumarstva 20, l, 1995., s. 54-55.
86Goglia, V.: Feeding svstems and their influence on flexibility and efficiency of log band saws. The 12th International Wood Machining Seminar, Kyoto, 1995, s. 343-357.
87Goglia, V.: Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica. Šum. list 120, 3-4,1996.
88Goglia, V., Beljo, K.: Bočna stabilnost lista i snaga vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista. Šum. list 120, 3-4,1996.
89Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S.: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Šum. list 120, 3-4,:
90Utjecaj odnosa vlastite frekvencije i frekvencije pobude na razinu buke kružnih pila (s R. Beljo), Drvna industrija, 47(1996), 1, 3-8.
91Goglia, V.: Prigušne karakteristike sjedala dviju generacija traktora. Zbornik savjetovanja "Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede", Opatija 1996., s. 75-82.
92Optimizacija rada zračnog konvejera (s A. Kos), Drvna industrija, 47(1996), 3, 114-119.
93Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163 pdf
94Goglia, V., 1996: Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica. Š.L. 3-4, s.187 pdf
95Goglia, V., Beljo, R., 1996: Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista. Š.L. 3-4, s.195 pdf
96Izloženost radnika buci u pogonima mehaničke obradbe drva (s R. Beljo), Rad i sigurnost, 1(1997), 1, 1- 13.
97Lateral Movement of Band Saw Blade in Relation to the Cutting Velocity (s R. Beljo), Savjetovanje CIM ’97, Opatija, 1997, B51-59.
98Neke ergonomske značajke samokretne kosilice BSC- 701, Zbornik savjetovanja Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 1997, 67-75.
99The Effectiveness of Band Saw Equipped with Strain Guides, The 13th International Wood Machining Seminar, Vancouver, 1997, Vol I, 83-92.
100Neke ergonomske karakteristike samokretne rotacijske kosilice (s Z. Gospodarić), Savjetovanje Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 1997, 89-97.
101Band saw blade strain effectiveness (s R. Beljo), Medzinarodna vedecka konferencija Les - Drevo - Životne prostredie ‘97, Zvolen, 1997, 137-143.
102Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
103Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić, 2008: Učinkovitost antivibracijskih rukavica: I dio. Š.L. 3-4, s.115 pdf
104Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić, 2008: Učinkovitost antivibracijskih rukavica: II dio. Š.L. 5-6, s.239 pdf
105Vlado Goglia, Josef Suchomel, Josip Žgela, Ivan Đukić, 2012: Izloženost vibracijama šumarskih radnika u svjetlu Directive 2002/44/EC. Š.L. 5-6, s.283 pdf
106Vlado GOGLIA, Jozef SUCHOMEL, Josip ŽGELA, Igor ĐUKIĆ, 2012: Učinkovitost uzgojnih radova u svjetlu Directive 2002/44/EC. Š.L. 9-10, s.471 pdf

nedeterminirano:
107Znanstveni radovi citirani u referentnim Časopisima
108Znanstveni rad objavljen u knjizi s međunarodnom recenzijom
109Radovi objavljeni u zborniku radova s med. znanstv. skupa s recenzijom edit.
110Znanstveni rad na hrv. jeziku u Časopisu ili knjizi s nacionalnom recenzijom
111Rad u zborniku s nacional, znan. skupa s recenzijom edit.
112Izabrani stručni radovi
113Izabrani stručni projekti
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM