HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9322
ime G., Marijan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.
diplomirao26. 1. 1986.
magistrirao24. 7. 1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao15. 7. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

2005

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Mije i Ane r. Mržljak. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Jarčem Polju 1976.g., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1980.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 26.1.1986. Poslijediplomski studij studirao je na ŠF iz područja silvi-kulture i obranio magistarski rad 24.7.1992.
 Doktorat je postigao na istom Fakultetu 15.7.1996., obranivši disertaciju pod naslovom "Utjecaj prirodnih i gospodarskih čimbenika na kvalitetu stojbine divljaci."
 Nakon završetka studija obavio je pripravnički staž u Šumariji Duga Resa OOUR za uzgoj i zaštitu Suma Jastrebarsko (20.2.1986.).
 Po završetku pripravničkog staža ostao je u istoj Šumariji kao inženjer u operativi.
 Za asistenta iz predmeta lovstvo (Katedra za lovstvo) na ŠF Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1.11.1987., na kojem mjestu se nalazi i danas.
 Sudjelovao je na desetak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
 Bio je sudionik na savjetovanja "Šume u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima", Drvenik 19.-23.9.1988., i na simpoziju "Suvremeni pravci uzgoja divljaci", Brijuni 25.-27.5.1989. Uslijedio je "Seminar o dabru" 21.1.1991. na Sveučilištu u Miinchenu, "Seminar o srnećoj divljaci" 4.2.1991. g. također u Münchenu, pa na istom mjestu na "Seminaru o velikom tetrijebu" - 18.2.1991. Bio je na Međunarodnom simpozij o zaštiti mrkog medvjeda u Alpama, Oberammergau 1992.
 Dr. sc. M. Grubešić bio je sudionik simpozija "Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske". Brijuni 20.-23.10.1992.
 Naredne godine bio je na savjetovanju "Technical consultation on game farnig in Europa", 14.-17.9.1993., Nitra, K. Slovačka. Bio je također sudionik seminara o dabru pod nazivom "Biber Seminar der Deutschen Gesellschaft ftir Saeugetierkunde, 25. bis 29. September 1994. Wien.
 M. Grubešić bio je od 1.10.1990. do 31.3.1991. na specijalizaciji u SR Njemačkoj, Wildbiologische Gesellschaft Muenchen.
 Godine 1996., od 12. do 13. ožujka, sudjelovao je s referatom i posterom na međunarodnom kongresu "Menagement des Wildes in den sich anderden Okologischen und gesellschaftlichen Bedinung, Nitra, Republika Slovačka, a 11. i 12.10.1996. sudjelovao je na simpoziju u povodu 150. obljetnice hrvatskoga šumarskog društva, održanog na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Član je Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatskog lovačkog saveza.

1Lovnogospodarski potencijali N.P. Pa-klenica i njegov značaj za okolna područja, (s Raguž, D. i SikiC, Z.). Paklenicki zbornik Vol. l, Starigrad-Paklenica, s. 189- 193.
2Lovište na dlanu. Lovački vjesnik 4, 1988., Zagreb, s. 107.
3Drniški zec - pokusni kunić, (sa Sovilj, M.). Lovački vjesnik 7-8, 1988., Zagreb, s. 186-187.
4Program za ograđeno lovište "Jaseno-vaca" - investicijski program, (s. Kaguž, D.). Zagreb 1989.
5Revizija lovnogospodarske osnove za lovište "čunski-Punta Križa", Cres-Losinj, (s Raguž, D.). Zagreb 1989.
6Natuknice o divljaci. Lovački vjesnik 4,1989, Zagreb, s. 117.
7Imamo sreće s pticama. Lovački vjesnik 5,1989, Zagreb, s. 160-161.
8Zar i puška s reflektorom?. Lovački vjesnik 10-11,1989, Zagreb, s. 354.
9Lovnogospodarska osnova za lovište "Vepar" Brlog. Zagreb 1990.
10Lovnogospodarska osnova za lovište "Šljuka"Prilisće, Zagreb 1991.
11Srneća divljač u visokoplaninskom području. Lovački vjesnik 7-8, 1991., Zagreb, s. 168-169.
12Grubešić, M., 1991: Njemački studenti u Posavini. Š.L. 6-9, s.384 PDF
13Istraživanje srneće divljaci u reviru Hahnebaum - Južni Tirol. Š.L. 10-12, 1991., Zagreb, s. 497-507.
14Dominik Raguž, Marijan Grubešić, 1992: Lovna fauna hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 181
15Stanje medvjeda na prostoru Gorskog kotara, (s Frković, A.). Međunarodni simpozij o zaštiti mrkog medvjeda u Alpama. Oberammergau, 1992. (SH Njemačka).
16Lovnogospodarska osnova za lovište "Čunski-Nerezine-Punta Križa". Mali Lošinj 1992.
17Lovna divljač Gorskog kotara danas. Ekološki glasnik 3-4.1992, Zagreb, s. 39-46.
18Projekt povratka mrkog medvjeda u Alpe, (s Frković, A.). Lovački vjesnik 2, 1992., Zagreb, s. 42-43.
19Čovjek je ponovo naselio risa na Bis-njak i u Gorskom kotaru prije nepunih dvadesetak godina. Ekološki glasnik 3-4, 1992., Zagreb, s. 86-89.
20Slikom i riječju kroz lovno istraživanje. Lovački vjesnik 3-4, 1992, Zagreb, s. 102-103.
21Lovna fauna hrvatskih šuma, (s Raguž, D.). Monografija Sume u Hrvatskoj. S.F. Sveučilišta u Zagrebu - J.P. "H.S.", Zagreb, 1992, s. 181-196.
22Nešto će biti, (s Raguž, D.). Lovački vjesnik 7-8,1992, Zagreb, s. 252-253.
23Vrsta koju treba vratiti. Lovački vjesnik 9,1992., Zagreb, s. 304-305.
24Grubišić, M. i Frković, A., 1992: Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama. Š.L. 6-8, s.348 PDF
25Dobrodošlica istrijebljenom krznasu. Lovački vjesnik 10, 1992., Zagreb, s. 348-349.
26Kako otkriti prisutnost dabra. Lovački vjesnik 11,1992., Zagreb, s. 408-409.
27Mogućnost za povratak. Lovački vjesnik 12,1992., Zagreb, s. 467.
28Marijan Grubešić, 1993: Stanišne prilike za reintrodukciju dabra u porječja Hrvatske. GŠP vol. P4 s. 101
29Dominik Raguž, Marijan Grubešić, 1993: Posljedice agresije na Republiku Hrvatsku u lovnom gospodarstvu. GŠP vol. P4 s. 147
30Distribution and habitats of dormice in Croatia, (s Tvrtkovic, N. & Đulic, B.). II Conference on dormice (Hodentia, Gliri-dae). Fuscaldo (Italy), 15-19 May 1993.
31Prirodno naseljavanje divokoze u planinske predjele koji granice s LD Biokovo, (s Raguž, D. i SabiC, F.). Referat sa savjetovanja u Makarskoj, 1993.
32Obogaćivanje ili upropasćivanje. Lovački vjesnik 4,1993., Zagreb, s. 29.
33Uvijek iznova oduševljeni hrvatskom prirodom. Lovački vjesnik 10, 1993., Zagreb, s. 34-35.
34Farmski uzgoj divljaci u Slovačkoj. Lovački vjesnik 12,1993., Zagreb, s. 34-35.
35Međunarodni seminar o farmskom uzgoju divljaci. Lovački vjesnik 11, 1993., Zagreb, s. 37.
36Ponovno naseljavanje dabra u Hrvatsku. Bulletin Sekcije za poljoprivredu i ekologiju l, 1993., Zagreb, s. 38-43.
37Hunting fauna management in Croatia. Proceedings of the Technical consulta-tion, (s Raguž, D.). Nitra 1993, Food and Agriculture organization of the United na-tions, Home 1994, s. 81-84.
38Stanisne prilike za reintrodukciju dabra u porjecja Hrvatske. Glasnik za šum. pokuse, posebno izdanje 4, S.F. Zagreb, 1993., s. 101-110.
39Posljedice agresije na Republiku Hrvatsku u lovnom gospodarenju, (s Raguž, D.). G.S.P., posebno izdanje 4,1993., Zagreb, s. 147-154.
40Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V., 1993: Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj. Š.L. 6-8, s.237 PDF
41Međunarodni seminar o farmskom uzgoju divljaci, (s Raguž, D.), (Nitra, 14.-17. rujna 1993.), Vet. stanica 6, 1993., Zagreb, s. 375.
42Raguž, D., Grubešić, M., 1993: Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi. Š.L. 11-12, s.519 PDF
43Marijan Grubešić, 1994: Istraživanje sinekoloških uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber L.) u porječjima Bavarske s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj. GŠP vol. 30 s. 1
44Game Management of Croatian For-ests, (s Haduž, D.). Review of Forestry and Forest Industries sector in Hepublic of Croatia. Ministrv of Agriculture and Forestry. Public Corporatiom "Hrvatske šume", 1994., str. 68.
45Istraživanje ginekoloških uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber ´Li.) u porjecji-ma Bavarske s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj. G.S.P. 30, S.F. 1994., Zagreb, s. 1-19.
46Smjernice lovnoga gospodarenja u po-kupskom bazenu, (s Raguž, D.). Studija Pokupski bazen, 1994, Karlovac, s. 1-X.
47Grubešić, M., 1994: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja. Š.L. 1-2, s.17 pdf
48Lovački vjesnik 6,1994, Zagreb, s. 27-28.
49Kronologija populacije dabra (Castor fiber L.J) u Europi. Vet. stanica 26 (1), Zagreb 1994., s. 29-34.
50Program gospodarenja za O.J. "Tijari-ca" (l.I.1994.-31.XII.3003.g.). Hrvatske šume, Uprava šuma Split, Šumarija Sinj, Zagreb 1994., s. 41-46.
51Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I., 1994: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
52Marijan Grubešić, 1995: Usporedba vegetacijskog sastava dabrovih staništa u nekim europskim zemljama i potencijalnih staništa u Hrvatskoj. GŠP vol. 32 s. 105
53Distribution and habitats of dormice in Croatia, (with Tvrtkovic, N. & Đulic, B.). Proc. II Conf. on Dormice, 1995. (199-207).
54Lovno-gospodarska osnova za lovište broj I/l Bukukovac - Novakusa", (s Raguž, D.), (elaborat). Zagreb 1995.
55Usporedba vegetacijskog sastava da-brovih staništa u nekim europskim zemljama i potencijalnih staništa u Hrvatskoj. Glasnik za šum. pokuse 32, Zagreb 1995., s. 91-106.
56Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J., 1995: Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu. Š.L. 9-10, s.305 pdf
57Lovnogospodarska osnova za lovište VI/1 "Dugačko brdo", (s Raguž, D.), (elaborat). Zagreb 1996.
58Neugestaltung des Jagdwesens in der Bepublic Kroatien, (mit Raguž, D., Vuke-lic, J. und TomaiC, M.). Referat na međunarodnom kongresu "Menagement des Wildes in den sich andernden Okologis-chen und gesellschaftlichen Bedinungen Nitra, Republika Slovačka, 12. i 13.111. 1996.
59Autochthone Jagdhunde Kroatiens, (mit Raguž). Poster izložen na međunarodnom kongresu "Menagement des Wildes in den sich andernden Okologischen und gesellschaftlichen Bedinungen" Nitra, He-publika Slovačka, 12. i 13.111.1996.
60Groznica puharskih večeri. Lovac 5, 1996., Zagreb, s. 14-18.
61Dabar se vratio u Hrvatsku. Lov. vjesnik 6,1996., Zagreb, s. 17-19.
62Srnjak. Lovac l, 1996., Zagreb, s. 23-25.
63Vepar. Lovac 2-3, 1996., Zagreb, s. 23-29.
64Jelen. Lovac 4,1996., Zagreb, s. 23-30.
65Postavljanje streke. Lovac 2-3, 1996., Zagreb, s. 36.
66Međunarodni kongres o puhovima 1996. godine u Hrvatskoj. Lovački vjesnik 9,1993., Zagreb, s. 40.
67Metz - prvi student strijelac. Lov. vjesnik 5,1996., Zagreb, s. 43.
68Grubešić, M., 1996: 140. godišnjica rođenja Frana Žavera KESTERČANEKA. Š.L. 1-2, s.68 PDF
69Grubešić, M., 1996: 110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA. Š.L. 1-2, s.69 PDF
70Smjernice lovnoga gospodarenja u Po-kupskom bazenu, (s Kaguž, D.). Kado vi, Šum. institut 31 (1/2), 1996., Jastrebarsko, s. 139-148.
71Istraživanje stabilnosti populacije tetrijeba gluhana (velikoga tetrijeba) (Te-trao urogallus ´L.), (s Raguž, D.). Znanstvena knjiga. Zaštita šuma i pridobivanje drva, knj. 2., Zagreb 1996., s. 169-178.
72Istraživanje mogućnosti lovnoga gospodarenja na prostoru Mediterana, (s Raguž, D.). Znanstvena knjiga. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosusta-va.Knjiga l, Zagreb 1996., s. 187-193.
73Grubešić, M., 1996: Akcija naseljavanja dabra u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.261 pdf
74Grubešić, M., 1996: Uspjeh studenata Šumarskog fakulteta na "Kupu dekana" u Brnu.. Š.L. 5-6, s.265 PDF
75Marijan Grubešić, 1997: The influence of natural and economic factors on the quality of game habitats. GŠP vol. 34 s. 95
76Grubešić, M., 1998: Veljko Varićak: Ocjenjivanje lovačkih trofeja. Š.L. 1-2, s.77 PDF
77Grubešić, M., 1998: Prvi europski simpozij o dabru. Š.L. 1-2, s.83 PDF
78Grubešić, M., Krapinec, K., 1998: Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu. Š.L. 11-12, s.515 pdf
79Grubešić, M., Dorotić, I., 1999: Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje. Š.L. 3-4, s.119 pdf
80Grubešić, M., 1999: Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima. Š.L. 5-6, s.268 PDF
81Grubešić, M., 1999: Fotografije postale aktualne nakon 60 godina. Š.L. 7-8, s.402 PDF
82Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285 pdf
83Grubešić, M., 2000: U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”. Š.L. 7-8, s.482 PDF
84Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484 PDF
85LOVSTVO ; Poljoprivredni fakultet, Osijek 2001. BIB
86Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2001: Jelove šume kao lovište i stanište životinjskih vrsta. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 637
87Grubešić, M., 2001: Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon. Š.L. 1-2, s.79 PDF
88Grubešić, M., 2001: Međunarodni simpozij o muflonu. Š.L. 1-2, s.117 PDF
89Grubešić, M., 2001: II. Europski simpozij o dabru. Š.L. 1-2, s.120 PDF
90Grubešić, M., 2001: Gospodarenje šumom i divljači s osvrtom na probleme u njemačkim šumama. Š.L. 7-8, s.405 pdf
91Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D., 2002: Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije. Š.L. 7-8, s.361 pdf
92Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T., 2002: Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.613 pdf
93Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653 PDF
94Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2003: Značenje bukovih šuma za faunu i lovno gospodarenje. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 599
95Grubešić, M., 2004: U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani. Š.L. 5-6, s.339 PDF
96Grubešić, M., 2004: Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete). Š.L. 5-6, s.343 PDF
97Grubešić, M., 2004: Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva. Š.L. 11-12, s.715 PDF
98Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2005: Divljač poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 333
99Pavle Vratarić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Darko Getz, 2005: Lovno gospodarenje u poplavnim šumama. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 352
100Viktor Šegrt, Marijan Grubešić, 2005: Sokolarska oprema. Š.L. 7-8, s.409 pdf
101Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter, 2006: Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju od 2002 do 2004 godine. GŠP vol. P5 s. 377
102Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Viktor Šegrt, 2006: Utvrđivanje optimalnoga broja krupne divljači u otvorenom i ograđenom lovištu. GŠP vol. P5 s. 395
103Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, Boris Šabić, 2006: Usporedba trofejnih vrijednosti muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) s trima lokalitetima sredozemnoga dijela Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 405
104Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec, 2006: Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu. Š.L. 7-8, s.353 pdf
105Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523 pdf
106Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257 pdf
107Dabar u Hrvatskoj; Šumarski fakultet, Zagreb 2008. BIB
108Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287 pdf
109Grubešić, M., S. Zec, 2010: Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau. Š.L. 9-10, s.524 PDF
110Grubešić, M., S. Zec, 2010: Stručna ekskurzija u Bavarsku. Š.L. 9-10, s.534 PDF
111Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Kristijan Tomljanović, Marko Vucelja, 2011: The effect of regulating streamflows on the beaver habitat in Croatia. GŠP vol. 44 s. 47
112Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, 2011: Divljač i lovstvo u primorskim šumama. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 599
113Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7 pdf
114Grubešić, Marijan, 2011: Lovstvo, velika ilustrirana enciklopedija lovstva. Š.L. 5-6, s.300 PDF
115Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac, 2011: Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.567 pdf
116Marijan Grubešić, 2012: Dr. sc. Josip Malnar. Š.L. 3-4, s.200 PDF
117Marijan Grubešić, 2012: Mr. sc. Damir Matošević. Š.L. 5-6, s.310 PDF
118Marijan Grubešić, 2012: Dr. sc. Darko Beuk. Š.L. 9-10, s.536 PDF
119Marijan Grubešić, 2012: PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU. Š.L. 11-12, s.629 PDF
120Marijan Grubešić, 2013: Dr. sc. Kristijan Tomljanović, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.95 PDF
121Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Dean Konjević, Zlatko Tomašić, 2013: USPJEH ISPUŠTANJA I PODIVLJAVANJA TRČKE (Perdix perdix L.) IZ UMJETNOG UZGOJA U OTVORENIM LOVIŠTIMA SREDIŠNJE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.185 pdf
122Albert OFNER, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ, 2014: USPOREDBA TJELESNOG I TROFEJNOG RAZVOJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA IV/9 "POKUPSKI BAZEN" I IV/22 "PETROVA GORA". Š.L. 7-8, s.363 pdf
123Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137 pdf
124Marijan Grubešić, Milan Glavaš, 2015: Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015). Š.L. 3-4, s.215 PDF
125Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ, 2016: ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA. Š.L. 7-8, s.339 pdf
126Kristijan Tomljanović, Helena Nosek, Renata Pernar, Marijan Grubešić, 2018: Mogućnosti primjene lakih bespilotnih letjelica u prebrojavanju krupne divljači. Š.L. 11-12, s.621 pdf
127Marijan Grubešić, 2019: Dr. sc. ALBERT OFNER. Š.L. 3-4, s.184 PDF
128Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović, 2022: Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.117 pdf
129Marijan Grubešić, Silvija Zec, 2023: Posjet delegacije Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Slovačkoj šumarskoj komori. Š.L. 9-10, s.489 PDF

nedeterminirano:
130Izobrazba kadrova za potrebe lovstva.
131Uzgoj muflona u mediteranu - alternativa za stočarstvo, (s Raguž, D.). Predano u tisak.
132Program gospodarenja za O.J. "Koprs-nica" (do 21.XII.2003.). Ibid. 41-46.
133Istraživanje sinekoloskih uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber L.) u porjecji-ma Bavarske s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj, (magistarski rad). S.F. Zagreb, s. 1-105.
134Istraživanje stanisnih uvjeta za rein-trodukciju dabra u Hrvatskoj. Ibid., s. 239-246.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Lukić, N.: Marijan Grubešić, (Novi doktori znanosti). Šum. list 11-12, 1996., s. 540-541.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 136, 187,198,199, 213, 362, 408.
 *** HŠD 1996., s. 375.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUKIĆ, Nikola: Marijan GRUBEŠIĆ, ŠL 11-12/1996, s.540 PDF
 GLAVAŠ, Milan: Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj, ŠL 5-6/2008, s.300 PDF
 GLAVAŠ, Milan: Veliko priznanje šumarima, ŠL 5-6/2008, s.304 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM