HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9346
ime HAJDIN, Žarko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9346)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 6. 1911.Čemernica /Gvozd/
apsolvirao1939.
diplomirao1940.
umro20. 6. 1987. Srpske je narodnosti. Osnovnu je školu polazio u Čemernici i Glini, a klasičnu gimnaziju u Karlovcu. Studirao je na Šumarskom odjelu Poljopr, šum. fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1940. g. Državni stručni ispit položio je 1943.
 G. 1940.-1942. upravitelj je Šumarije Okučani. Vodi Šumsko-uzgojne poslove, a 1942.-1943. radi u Ravnateljstvu suma Nova Gradiška, Odjel za taksaciju. Od 1943. do 1945. nalazio se u zatvoru Stara Gradiška i Lepoglava.
 Nakon rata, 1945. nalazi se u Oblasnom NOO Osijek, Šum. odjel, kao referent organizacije šumarske službe. Od 1947. do 1952. zaposlen je u Ministarstvu Poljoprivrede i šumarstva NRH, Glavna uprava za šumarstvo Zagreb, sef je Odsjeka u Uredu za uređivanje suma. Zatim, načelnik je Odjela za šumsku proizvodnju; rukovodi poslovima uzgoja suma na području Hrvatske i sef je odsjeka za eksploataciju.
 Od 1952. do 1960. u Institutu je za šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb, u zvanju suradnika. Obavlja istraživačke radove iz područja njege suma i očetinjavanja. Otpočeo se baviti i znanstvenim radom. Istraživao je problem sirenja jele na brdskom području između Save i Drave; radio je na njezi jednodobnih suma listača, sabiranju sjemena jele i smreke, uzgoju sadnica običnoga bora i rasprostranjenosti i uzgoju pitomoga kestena. Objavio je i vise radova iz toga područja.
 G. 1960. prelazi na rad u Jastrebarsko u Jugoslavenski institut za četinjače. Jedan je od osnivača instituta. Radi kao rukovoditelj Odjela za uzgoj i vršitelj je dužnosti direktora. Radio je na unapređenju i organizaciji rasadničke proizvodnje i podizanju intenzivnih kultura i pokusnih plantaža četinjača u Hrvatskoj. Voditelj je istraživačkog projekta o toj problematici. Organizator je vise skupova i seminara iz te oblasti na razini Hrvatske i bivše Jugoslavije. Od 1968. do odlaska u mirovinu 1971. bio je direktor Instituta.
 Za svoj rad primio je nekoliko javnih priznanja: Orden rada sa srebrnim zracima i Povelju sa zlatnom medaljom prigodom proslave 130. obljetnice osnivanja hrvatsko-slavonskog šumarskoga društva i 100. godišnjice izlaženja Šumarskoga lista.
 Bio je aktivni član, tajnik i odbornik HŠD.

1Ing. Z. Hajdin, 1953: Opći dio stručnog ispita za zvanje ml. šumarskog tehničara. Informacije kandidatima. Š.L. 3, s.150 PDF
2Ing. Ž. Hajdin, 1953: Rezolucija kongresa biologa Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.367 PDF
3Anketa o potrošnji ogrjevnog drveta na selu. Obavijesti l, Zagreb 1954., s. 22-24.
4O pitomom kestenu, (Neka važna pitanja iz oblasti njegove rasprostranjenosti, biologije, uzgoja itd. ). Izdanje Instituta za šum. i lovna istraživanja, Zagreb 1955., s. 1-21.
5Uzgoj kvalitetnih stabala. Obavijesti 4, Zagreb 1956., s. 3-12.
6Važnost sabiranja sjemena jele i smreke. Obavijesti 2, Zagreb 1958., s. 1-5.
7Uzgoj sadnica običnog bora (Pinus syl-vestris). Obavijesti 2, Zagreb 1958., s. 6-14.
8Tehnika i organizacija šumskih biljaka. Obavijesti 2, Zagreb 1958., s. 15-25.
9Hajdin Ž., 1958: Dvanajsta sjednica Upravnog odbora Društva. Š.L. 1-2, s.69 PDF
10Hajdin Ž., 1958: Jedanajsta sjednica Upravnog odbora Društva. Š.L. 1-2, s.69 PDF
11Hajdin Ž., 1958: XII. Plenum Saveza šumarskih društava Jugoslavije. Š.L. 1-2, s.69 PDF
12Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108 PDF
13Hajdin Ž., 1958: Iz šumarskog društva NRH. Š.L. 3-4, s.140 PDF
14Hajdin Ž., 1958: 4. sjednica Upravnog odbora Šumarskog Društva NRH održan 15. IX. 1958.. Š.L. 10, s.355 PDF
15Hajdin Ž., 1958: Plenum Društva NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.446 PDF
16Komparativne pokusne plohe za njegu bukovog mladika i za njegu ciste sastojine pitomog kestena uzraslog iz panja osnovane na području Banije. Obavijesti 2, Zagreb 1959., s. 1-27.
17Četinari - južnoafričke metode uzgoja, (s. A. Lovrićem i dr. ). Jugoslavenski savjetodavni centar, Beograd 1960.
18MODERNIZACIJA PROIZVODNJE U RASADNICIMA ČETINARA; JUGOSLOVENSKI SAVETODÁVHI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, Beograd 1961. BIB
19Prilog izboru tala i agrotehničkih mjera pri intenzivnom uzgoju Četinjača na Kordunu, (s. A. Škorićem i dr. ). Zemljište i biljka 1-3, Beograd 1967.
20Hajdin, Ž., 1975: Sastanak zagrebačkih studenata šumarstva iz školskih godina 1930/31 — 1933/34. Š.L. 1-3, s.109 PDF
21Hajdin, Ž., 1982: Antun Šubat, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.431 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 56, 70, 183.
 *** Šum. nastava, s. 358.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 382, 383, 388, 416.
 *** ŠIM 1986., s. 36, 83, 88, 91, 115.
 Orlić, S.: Žarko Hajdin, dipl. inž. šum. (1911-1987). In memoriam. Šum. list 1-2, 1988., s. 91-92.
 *** ŠIB 1996., s. 142., 151, 155.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ORLIĆ, Stevo: ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šum, ŠL 1-2/1988, s.91 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM