HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9369
ime HAVAS, Josip
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, predstojnik Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, ugarski ministarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9369)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 1. 1848.Ruma /Srijem/
umro16. 9. 1930.Budimpešta

 Već u srednjoj školi zanimao se za šumarsku struku, koju je nakon završene realke 1866. g. i odabrao. Od 1868. do 1871. g., kao redovit student, završio je šumarstvo na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Šćavnici (Slovačka).
 Po završenom studiju, služio je kao dobrovoljac kod 5. ulanske pukovnije, a zatim 29.11.1872. stupio je u ugarsku državnu službu kao šumarski vježbenik kod šumarskog ravnateljstva u Marmarosszigetu u Mađarskoj 1873. Položio je visi državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva. Privremena uprava šumarije u Kiralymezo-u povjerena mu je 1874., a 1876. g. imenovan je katastralnim šumarskim procjeniteljem.
 G. 1878. sudjelovao je kao poručnik i natporučnik u okupaciji Bosne.
 Njegovo napredovanje u službi nastavilo se tako sto je 1880. g. imenovan okružnim katastralnim šumarskim nadzornikom, a zatim 1881. središnjim nadšumarom kod ugarskoga Ministarstva za poljodjelstvo, obrt i trgovinu. G. 1883. imenovan je ugarskim šumarskim nadzornikom za okružje Budimpešte i u tom je svojstvu djelovao 12 godina - do kraja 1894. kad mu je povjerena uprava Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.
 G. 1895. imenovan je članom središnjeg povjerenstva za otkup šumskih služnosti, a bio je mnogo godina i član povjerenstva Krajiške investicijske zaklade.
 Na dužnosti predstojnika Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu nalazio se i 1913. g. i to od 1909. u statusu ministarskog savjetnika, a za to je mjesto stalno imenovan 1911.
 U gospodarenju Šumskog ravnateljstva u Zagrebu, koje je zapremalo 226. 000 rali na području četiri županije i kojemu je bilo podređeno 16 županija te Nadzorništvo za pošumljenje primorskoga krasa u Senju (osnovano 1878. ), uveo je mnoga poboljšanja.
 Ing. Havas zaslužan je za brzu provedbu segregacije državnog dobra Fužine. Njegovom su inicijativom bukove sastojine, dosljednom sadnjom hrastovog žira pretvorene u mješovite sastojine pa je tako buduća vrijednost tih suma povećana. Pošumljavanju primorskoga krasa u bivšoj Vojnoj krajini posvećivao je veliku pozornost.
 Povećao je prodaju drva i prihoda ne samo na području Ravnateljstva nego i u području Šumarskog ureda u Vinkovcima, gdje mu je povjerena uprava i nadzor nad prodajom prestarih hrastovih sastojina u Posavini, izdvojenih za Krajišku investicijsku zakladu.
 Postigao je intenzivnije iskorišćivanje i bolju prodaju bukovine, unatoč pomanjkanju cestovne mreže. Jačim iskorišćivanjem bukovine podigao se u krškim sumama jelov podmladak te je time osigurao znatno povećanje vrijednosti erarskih suma u budućnosti. Dao je znatno proširiti cestovnu mrežu u krškim sumama.
 Njegovom inicijativom ponovno su izmjerene i uređene državne sume sredogorja.
 Zaslužan je i za gradnju zgrade Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, (ugao današnje Katančićeve ulice i Strossmayerova trga, nasuprot hotelu "Palače"), koju je izgradio mađarski arhitekt Aleksandar Aigner, 1898.
 Brinuo se i za šumarsko osoblje. Nastojao je osigurati gradnju lugarskih stanova, a osoblje privremeno namješteno dobilo je stalno namještenje. O njegovoj skrbi govori podatak da su mu 14.6.1913. g. činovnici Ravnateljstva u Zagrebu, prigodom 40-godišnjice službovanja, iskazali počast, a ujedno i zahvalu na gotovo 20-godis-njem uspješnom upravnom i stručnom djelovanju na mjestu predstojnika Šumarskoga ravnateljstva.
 Prema nepotpunim podacima J. Havas je svoje službovanje završio u Ministarstvu poljoprivrede u Budimpešti.
 Za uspješan rad vise puta je odlikovan, nagrađivan i primao priznanja: 1897. prigodom Milenijske izložbe Kraljevine ugarske u Budimpešti, gdje je hrvatsko šumarstvo imalo poseban paviljon, izrečeno mu je priznanje; 1899. g. odlikovan je Redom željezne krune III. razreda; 1905. g. podijeljen mu je naslov ministarskog savjetnika; prigodom Pariške izložbe, izložbe u Londonu i Torinu te međunarodne izložbe lova u Beču, gdje je bio član prosudbenog povjerenstva, primio je priznanja.
 Bio je član utemeljitelj i dugogodišnji član Hrvatsko - slavonskoga šumarskog društva. Za vrijeme službovanja u Zagrebu djelovao je aktivno kao član, a zatim i kao potpredsjednik i član Upravnog odbora društva.
 Kao član posebnog odbora vodio je brigu oko nadzora i rukovođenja gradnjom Šumarskog doma i Muzeja. Naročito je zaslužan za upis članova u Društvo.
 Ing. Havas bio je i član Općeg hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva, odbornik Ugarskog zemaljskog šum. društva te mnogih drugih društava. I na kraju, bio je i član Povjerenstva za državni šumarski ispit u Budimpešti.

 R.... h: Proslava 40-godisnjeg službovanja predstojnika kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, gosp. kr. min. savjetnika Josipa Havasa. LRV 7, 1913., s. 73-75.
 *** Josip Havas (Umrli). Šum. list 11, 1930., s. 465-466.
 *** Hrvatsko šum. društvo 1846. -1996., s. 84, 89, 102, 109-111, 113, 116, 122, 133.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Josip Havas, ŠL 11/1930, s.465 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM