HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9375
ime H., Antun
zvanje
zanimanje     
dr. sc., profesor botanike
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9375)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Kao redovni profesor botanike na zagrebačkom Sveučilištu predavao je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu botaniku (1898.-09.-1912.-13. ) i bolesti drveća (1900.-01.-1911.-12. ), te anatomiju i fiziologiju drveća (1909.-1913. ).
 G. 1889. osnovao je Botanički vrt u Zagrebu, a surađivao je i u Šumarskom listi i među ostalim pisao je klorozi biljaka (1887. ) i utjecaju ekstremnih temperatura na život biljaka (1888. ).

1Uspjesi pokusa sa aklimatizacijom bilja u Rijeci. Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva I, Zagreb 1886., s. 91-112.
2Upliv vanredno stroge zime na Rijeci. Ibid., s. 113-115.
3, 1887: O klorozi bilja.. Š.L. 8-9, s.379 PDF
4, 1888: O važnosti topline u obće, napose o uplivu nizkih i visokih temperatura na život bilja. Š.L. 6, s.263 PDF
5Botanički vrt u Zagrebu. Glasnik Hrv. prirodoslovnog društva VIII, Zagreb 1896., s. 1-54.
6Asimilacija dušika. Ibid. XX, Zagreb 1908., s. 2240.
7Nochmals über Russtau und Honigtau. Ibid. XXIX, sv. 3 i 4, Zagreb 1917., Pag. 38- 40.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 26, 34, 49.
 *** Šum. nastava, s. 97, 98.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 25
 Jurković, M.: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989. Šum. list 9-10, 1989., s. 498.
 *** HŠD 1996., s. 72.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM