HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9393
ime H., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl.ing.
      redoviti profesor predmeta Matematika, Viša matematika s EOP, Statistika za inženjere i Osnove informatike, u mirovini

                                                                IZBOR      (knjiga2/9393)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1951.Zagreb
srednje obr.1955.ZagrebI. muška gimnazija
diplomirao1959.Prirodoslovno-matematički fakultet
magistrirao1967.Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
doktorirao1984.PMF Zagreb
karijera1959.OŠ S. S. Kranjčevićnastavnik Matematike i Tehničkog
1960.Tehnološki fakultet u Zagrebu
1963.ŠF Zagreb
umirovljen2001.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Krešimira i Helene r. Mekovec. Hrvat. Potječe iz trgovačke obitelji. Školovanje je završio u Zagrebu, i to: osnovnu školu 1951. g., I. mušku gimnaziju 1955. g. i Prirodoslovno-matematički fakultet 1959. stekavši zvanje dipl. ing. matematike.
 Neposredno prije diplomiranja zaposlio se u osnovnoj školi S. S. Kranjčevića u Zagrebu kao nastavnik za matematiku i tehnički odgoj. Godine 1960. izabran je za asistenta Zavoda za matematiku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Tu dužnost obnaša do jeseni 1962. god. kad odlazi na odsluženje vojnog roka. U jesen 1963. izabran je za asistenta iz vise matematike na ŠF u Zagrebu.
 Postdiplomski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu upisao je 1961., a završio ga je 1967. g. obranivši magistarski rad pod naslovom "Zakoni velikih brojeva i granični teoremi".
 Počeo se baviti elektroničkim računalima s prvom njihovom pojavom kod nas. Pohađao je tečaj za programere na računalu ZUSE (1965. ), na računalu CAE 90-40 (1966. ) te na računalu CDC (1970. ). Koristio se rčunalima SRCA (Sveučilišnog računskog centra) od samog njegova osnutka -1973. g. U zvanje višeg predavača izabran je 1975. Stupanj doktora znanosti iz područja matematike stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1984. g, obranivši disertaciju pod naslovom: "Matematički modeli i rješenja nekih problema u šumarstvu i tehnologiji drva".
 U zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje matematike izabran je na Šum. fakultetu u Zagrebu godine 1986, na temelju mišljenja Znanstveno-nastavnog vijeća Matematičkog odjela PMF-a. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika s područja drvne tehnologije izabran je 13.IV.1993. godine na temelju mišljenja Znanstveno-nastavnog vijeća Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu. U mirovinu odlazi 2001. u zvanju redovitog profesora. U školskim godinama 1992/93. i 1993/94. izabran je za prodekana Drvnotehnološkog odsjeka Šum. fakulteta u Zagrebu. U znanstvenoistraživačkom radu sudjeluje 34 godine.
 Na Šumarskom fakulteu u Zagrebu bio je nastavnik matematike, statistike i informatike na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Bio je rukovoditelj Kabineta za matematiku i informatiku, te osnivač i rukovoditelj Centra za obradu podataka ŠF. (COP). Vršio je dužnost prodekana Drvno-tehnološkog odjela ŠF za škol. g. 1992.-93.-1993.-94.
 Od šk god 1994/95 do šk. god. 1997/98. godine predaje predmet Matematika na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Šk. god. 1997/98. predaje Odabrane matematičke metode za medicinare na poslijediplomskom studiju iz područja Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
 Dr. V. Hitrec prisustvovao je velikom broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, a s referatom, sam ili u koautorstvu, sudjelovao je na 30 skupova: Oslo, 1976., Stubičke toplice 1978., Virovitica 1980., Oxford 1980., Zagreb, 1981., Kumrovec 1981., Ljubljana 1982., Opatija 1983., Delnice 1983., Zalesina 1983., Dubrovnik 1984., Lipik 1984., Zvolen 1984., Osijek 1984., Zagreb 1985., Zagreb 1986., IUFRO 18th World Congress Ljubljana 1986., Cavtat 1987., Zvolen 1987., Freiburg 1988., Zürich, 1988., IUFRO 19th World Congress, Montreal 1990., Ljubljana 1992., Feldafing, (SR Njemačka) 1992., Novi Vinodolski, 1994., XX IUFRO Congress, Tampere, Finland, 1995., Opatija 1996., Zagreb 1996,. Stubičke toplice 1997. Prag 1999
 Prof. dr. sc. V. Hitrec objavio je 44 znanstvena rada. Njegova znanstvena djelatnost usmjerena je na primjenu matematike, poglavito u Šumarstvu i preradi drva. Nekoliko radova odnosi se na ostala znanstvena područja (geologija, medicina, agronomija, sociologija). Jedan je od začetnika korišćenja elektroničkih računala u šumarstvu i tehnologiji drva. Matematičkim modelima i primjenom računala V. Hitrec se ogledao u gotovo svim šumarskim disciplinama. Najznačajniji su mu radovi o metodama optimizacije raspiljivanja trupaca. Pri tom je postigao rezultate poznate i izvan granica naše zemlje. U suradnji sa stručnjacima i znanstvenicima iz tehnologije drva razvio je programe RARAVO i RAVIDI namijenjene optimalnom krojenju trupaca. I u organizaciji rada u šumarstvu predložio je znatan broj matematičkih modela kojima se opisuju pojave i zakonitosti pri šumskim radovima. Dosljedan ideji o nemogućnosti iznalaženja "apsolutnog optimuma" i smatrajući da matematički modeli i elektronička računala mogu služiti samo kao pomoć čovjeku koji donosi konačnu, ali subjektivnu odluku, V. Hitrec se upustio u razmišljanja o optimalnom projektiranju mreže šumskih prometnica. Tijekom rada na ŠF djelovao je kao konzultant iz matematike, statistike i informatike na gotovo svim disciplinama koje se njeguju na ŠF, ali i mnogo sire. Vodio je i surađivao u nekoliko znanstvenih projekata npr. onaj pod naslovom: "Optimizacija krojenja ploča u tehnologiji drva" i "Razvoj informatike u šumarstvu. "
 Osim znanstvenih dr V. Hitrec objavio je 31 stručni rad. Bio je voditelj nekoliko seminara i savjetovanja s područja informatike odnosno matematičkog modeliranja. Bio je član i predsjednik nekoliko komisija za obranu magistarskih, odnosno doktorskih radova iz područja šumarstva i tehnologije drva. Član je Hrvatskog matematičkog društva. Tijekom godina 1993.-1994. bio je članom njegovog izvrsnog odbora i predstojnik Sekcije za inženjersku matematiku, član je i jedan od osnivača Hrvatskog biometrijskog društva. Bio je tajnik Savjeta za informatiku Poslovne zajednice Exportdrvo, gdje je djelovao na informatizaciju hrvatskog šumarstva. Bio je i član Savjeta ŠF, a član je Uređivačkog odbora časopisa "Drvna industrija".
 Nastavnik je na poslijediplomskom studiju Šum. i Medicinskog fakulteta.

1RARAVO-ZIDI, Program za elektronski računar.
2Računanje optimalne dužine pojedinačnog uzorka za određivanje sadržaja metala u rudi (s K. Braun), Geološki vjesnik, 16(1963), 203-210.
3Etude du prognostic des besoins cadres d´enseignants pour la periode d 1964/ 65. -1974/75. FAO, Borna, 1965, pp. 1-65.
4Etude du prognostic des besonis cadres d’enseignants pour la periode d’ 1964/65. - 1974/75. (s V. Hitrec), FAO, Rim, 1965, 1-65.
5Računanje optimalne dužine pojedinačnog uzorka za određivanje sadržaja metala u rudi, (s Braun, K. ). Geološki vjesnik, 16, 1966., Zagreb, s. 203-210.
6Volumne tablice - program za elektronski računar, izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1967.
7Zakoni velikih brojeva i granični teoremi. Magistarski rad. PMF, Zagreb, 1967., s. 1-91.
8Volumne tablice sa granicama kofidencije - program za elektronski računar, izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1968.
9Statistička obrada podataka kukuruza Maksimir 1968-1970. u istraživanju: Proizvodna važnost i međusobni odnosi komponenata prihoda kukuruza, Centar za primjenu nauke u poljoprivredi, Zagreb, 1972.
10Statistička obrada problema "Istraživanja važnosti osnovnih komponenata prinosa kukuruza u različitim gustoćama sadnje. Centar za primjenu nauke u poljoprivredi, Zagreb, 1969.
11Izjednačenje visinskih krivulja - program za elektronski računar, izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1970.
12Totalni koeficijenti korelacije - program za elektronski računar, izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1970.
13Parcijalni koeficijenti korelacije reda 1. do 6. - program za elektronski računar, izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1970.
14Izjednačenje funkcijom A+B f(x, C) - program za elektronski računar, testiran i izveden na CAE 90-40, Š.F. Zagreb, 1970.
15Statistička obrada podataka za dio pedološke teme "Epidemijsko ugibanje i sušenje jele". Institut za šumarska istraživanja, Zagreb, 1971.
16Statistička obrada rezultata gnojidbenih pokusa u kulturama Četinjača. J. I. S., Jastrebarsko, 1971.
17Statistička obrada problema "Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u sumama jele s rebračom", Š.F. Zagreb, 1972.
18REGANA - program za elektronski računar. Program REGRE proširen analizom veze. Testiran i izveden na CDC 3300, Š.F. Zagreb, 1973.
19Testiranje signifikanstvosti razlike srednjih visina odnosno srednjih promjera na plantažama bijele vrbe sa različitim gustoćama sadnje i raznim podzemnim vodama. Katedra za uzgajanje suma, Š.F. Zagreb, 1973.
20Dio statističke obrade podataka u istraživanjima bijele vrbe. Katedra za ge- netiku, Š.F. Zagreb, 1973.
21V. Hitrec, 1973: Izjednačenje podataka metodom najmanjih kvadrata bez Gaussovih normalnih jednadžbi. Š.L. 7-8, s.293 PDF
22MAIN- glavni program za elektronski računar. Program selekcionira podatke i odabire funkcije za izjednačavanje krivulja rasta i prirasta. Testiran i izveden na stroju UNIVAC 1106, Š.F. Zagreb, 1974.
23Normativi utroška goriva i maziva pri sjeći i izradi drva motornom pilom, (s Terzin, V. i Tomanić, S. ). Studija. Š.F. Zagreb, 1974, s. 1-66.
24Normativi utroška goriva i maziva pri sječi i izradi drva motornom pilom (sa S. Tomanić i dr), studija, Šumarski fakultet Zagreb, 1974, 1-66.
25Neka teorijska pitanja konstrukcije kontrolnih karata. Drvna industrija, 5-6, 1974, Š.F., Zagreb, s. 116-121.
26Neka teorijska pitanja konstrukcije kontrolnih karata, Drvna industrija, 25(1974), 5-6, 116-121.
27Curve fitting by the method of least square without normal Gaussian equastions. IUFRO WORLD CONGRESS, Os- lo, 1974. Congress report, p. 335.
28Sistem THV - program za elektronski računar pomoću kojeg se računaju vremena za sječu i izradu drvnih sortimenata. Š.F. Zagreb 1975-1978.
29Curve fitting by the method of least square without normal gaussian equations, Discussion paper, IUFROWorld Congress, Oslo, 1976, Congress report p. 335.
30O nekim koeficijentima koji određuju vezu između dvije veličine. Drvna industrija, 27 (7-8), 1976., Š.F. Zagreb, s. 169-174.
31O nekim koeficijentima koji određuju vezu između dvije veličine, Drvna industrija, 27(1976), 7-8, 169-174.
32A. Pranjić, V. Hitrec, 1976: Analiza stabla na elektronskom računaru. Š.L. 5-6, s.198 PDF
33Functional and Tonometrical Investigation of Bladder and Vrethra in Patients with Stress Incontinence, (s Radej, M. i dr. ) The Jurnal of Urolog}´, vol. 115, copiright 1976. by The Williams and Willkins Co. U. S. A., s. 551-554.
34Functional and Tonometrical Investigation of Bladder and Urethra in Patients with Stress Incontinence (s M. Radej i dr.), The Journal of Urology, Vol. 115, 1976, 551- 554.
35Mjerenje u drvnoj industriji. SIZ šumarstva i drvne industrije. Zagreb, 1977, s. 1-240.
36Sistem određivanja radnog vremena sječe i izrade drva (sa S. Tomanić i dr.), monografija, Liber, Zagreb, 1978, 443.
37Izrada shema krojenja ploča iverica pomoću eletronskog računara, (s Borović, D. i dr. ). Bilten ZlŠ-a, 1978., Š.F. Zagreb, s. 1-21.
38Sistem određivanja radnog vremena sječe i izrade drva, (s Tomanić, S. i Vondra, V. ). Monografija, Liber", Zagreb 1978., s. 1-443.
39Optimalizacija piljenja korištenjem kompjutorske tehnike. Bilten ZIDI, 6 (6), 1978. Š.F. Zagreb, s. 1-42.
40Izrada shema krojenja ploča iverica pomoću elektronskog računara (s D. Borović), Bilten ZIDI, 6(1978), 1, 1-21.
41Optimalizacija piljenja korištenjem kompjuterske tehnike, Bilten ZIDI, 6(1978), 6, 1-42.
42Upotreba džepnih računala kao zamjena za tablice. Drvna industrija, 3-4, 1978, Zagreb, s. 97-98.
43SISTEM određivanja radnog vremena sječe i izrade drva; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU, ZAGREB 1978. BIB
44RAVAVO-ZIDI, program za elektronski računar. Rangiranje rasporeda piljenja na jarmači prema volumnom iskorišćenju. Bilten ZIDI, 7 (1), 1979., Š.F. Zagreb, s. 1-52.
45Rangiranje rasporeda piljenja na jarmači prema volumnom iskorištenju, Bilten ZIDI, 7(1979), 1, 1-52.
46Određivanje rasporeda pila za piljenje jelovih trupaca metodom simuliranja. Bilten ZIDI, 7 (5), 1979, Š.F. Zagreb, s. 35-41.
47Određivanje rasporeda pila za piljenje jelovih trupaca metodom simuliranja, Bilten ZIDI, 7(1979), 5, 35-41.
48Planovi daljnjeg rada na istraživanju načina optimalnog korištenja materijala u proizvodnji namještaja. Bilten ZIDI, vol. 7, br. 3, 1979., Š.F. Zagreb, s. 67-70.
49Prikaz savjetovanja: "Optimizacija krojenja ploča pomoću elektroničkog računala ". Drvna industrija, 5-6, 1979., Zagreb, s. 184-185.
50Arangement of the saw blades by using computer technique while sawing softwood on frame saws. Proceeding of IUFRO 5th Division Conference, Oxf ord 1980. g.
51Primjena elektroničkih računala kod krojenja materijala u proizvodnji namještaja. Zbornik radova Istraživanja i razvoj u industriji namještaja". Virovitica 1980, 1-8.
52Arangement of the saw blades by using computer technique while sawing softwood on frame saws, Discusion paper, Proceeding of IUFRO 5th Division Conference, Oxford 1980, Abstracts, p. 94.
53Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., 1980: Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Š.L. 11-12, s.487 PDF
54Određivanje rasporeda pila metodom simuliranja piljenja trupaca na jarmačama. Drvna industrija, 32 (1-2), 1981., Š.F. Zagreb, s. 13-20.
55Određivanje rasporeda pila metodom simuliranja piljenja trupaca na jarmačama, Drvna industrija, 32(1981), 1-2, 13-20.
56Neke mogućnosti primjena metoda optimalizacije u drvnoj industriji. Zbornik radova Savjetovanja o produktivnosti rada u drvnoj industriji. Zagreb, 1981., s. 135-147.
57Jedan stohastički model planiranja primijenjen na razvoj proizvoda, (s. Golja, V. ). Bilten ZIDI, 10 (3), 1982. Š.F. Zagreb, s. 53-71.
58Jedan stohastički model planiranja primijenjen na razvoj proizvoda (s V. Goglia), Bilten ZIDI, 10(1982), 3, 53-71.
59Kvalitativna komparacija različitih rasporeda pila s obzirom na volumno iskorištenje trupaca kod piljenja na jarmačama. Drvna industrija, 33 (3-4), Š.F. Zagreb, s. 59-73.
60Kvalitativna komparacija različitih rasporeda pila s obzirom na volumno iskorištenje trupaca kod piljenja na jarmačama, Drvna industrija, 33(1982), 3-4, 59-73.
61Analiza utjecaja promjera, pada promjera, dužine trupca, širine raspiljka i netočnosti piljenja na volumno iskorištenje kod piljenja na jarmači metodom simulacije. Drvna ind., 33 (5-6), 1982., Š.F. Zagreb, s 121-128.
62Analiza utjecaja promjera, dužine trupca, širine raspiljka i netočnosti piljenja na volumno iskorištenje kod piljenja na jarmači metodom simulacije, Drvna industrija, 33(1982), 5-6, 121-128.
63Utjecaj debljine, dužine i pada promjera trupca te širine raspiljka i netočnosti piljenja na volumno iskorištenje trupaca kod piljenja na jarmači te neke ideje za sortiranje trupaca, Bilten ZIDI, 11(1983), 3, 49-63.
64Optimizacija transportnog sistema metodom simulacije, (s Golja, V. ). I. savjetovanje šumara Hrvatske iz područja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Zbornik radova, Opatija, 1983., s. 131-145. Utjecaj debljine, dužine i pada promjera trupca te širine raspiljka i netočnosti piljenja na volumno iskorištenje trupaca kod piljenja na jarmači te neke ideje za sortiranje trupaca. Bilten ZIDI, 11 (3), 1983., Š.F. Zagreb, s 49-63.
65Optimalizacija transportnog sistema metodom simulacije (s V. Goglia), Zbornik radova I. savjetovanja šumara Hrvatske iz područja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi, Opatija, 1983, 131-145.
66Primjena stabala kao jedinice radnog učinka pri sjeći i izradi drva, (s Tomanić, S. i Vondra, V. ). G. S. P., posebno izdanje, 1984. Š.F. Zagreb, s. 25-61.
67Primjena stabala kao jedinice radnog učinka pri sječi i izradi drva (sa S. Tomanić i dr.), Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje, 1984, 25-61.
68Pouzdanost zaključaka o kvaliteti proizvoda dobivenih na temelju uzoraka. Zbornik radova Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda u preradi drva. Osijek, 1984., s. 347-352.
69Pouzdanost zaključaka o kvaliteti proizvoda dobivenih na temelju uzoraka, Zbornik radova Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda u preradi drva, Osijek, 1984, 347-352.
70Vladimir Hitrec, 1985: Matematički modeli i rješenja nekih problema u šumarstvu i tehnologiji drva. GŠP vol. 23 s. 25
71Album optimalnih rasporeda pila kod raspiljivanja trupaca na jarmačama, (s Brežnjak, M. i Butković, D). Monografija. Š.F. Zagreb, 1985., s. 1-131.
72Uvođenje elektroničkog računala za podršku poslova na CMS-u, elaborat. Zagreb, 1985, s. 1-33.
73Matematički modeli i rješenja nekih problema u šumarstvu i tehnologiji drva. G. S. P., vol. 23, 1985., Š.F. Zagreb, s. 25-94.
74Matematički modeli i rješenja nekih problema u šumarstvu i tehnologiji drva, Glasnik za šumske pokuse, 23(1985), 25-94.
75Elektronička računala u nastavi i znanosti. Bilten ZIDI, 13 (6), 1985., Š.F. Zagreb, s. 163-170.
76Zašto smo ovdje. VII. međunarodni simpozij (CAD/CAM). Zbornik radova, Zagreb, 1985., s. 575-579.
77Ljuljka, B. i Hitrec, V., 1985: CAD/CAM ´85.. Š.L. 11-12, s.591 PDF
78Analysis of effects of log and sawing variables on yield on frame saws. Invited paper. Proccedings of 18th IUFRO world Congress Division 5, Ljubljana 1986, pp. 144-157.
79Razmišljanja o matematici kao općoj programskoj osnovi, (sa Šegotić, K. ). Matematika 15 (1), 1986., Zagreb, s. 15-20.
80Analysis of effects of log and sawing variables on yield on frame saws, Invited paper, Proceedings of 18th IUFRO world Congress Division 5, Ljubljana, 1986, 144-157.
81Jedna metoda određivanja regresijskog modela na primjeru klizanja kotača, (s Horvat, D. ). Zbornik radova 8. međunarodnog simpozija CAD/CAM, 1986., Elektrotehnički fakultet Zagreb, s. 635-646.
82Jedna metoda određivanja regresijskog modela na primjeru klizanja kotača (s D. Horvat), Zbornik radova 8. međunarodnog simpozija CAD/CAM, Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1986, 635-646.
83Primjena mikroračunala na centralnom mehaniziranom stovarištu Lučice, (s Dukić, M. i dr. ). Zbornik radova 8. međunarodnog simpozija CAD/CAM. Elektrotehnički fakultet Zagreb, 1986., s. 641- 646.
84Primjena mikroračunala na centralnom mehaniziranom stovarištu Lučice (s A. Štimac i dr.), Zbornik radova 8. međunarodnog simpozija CAD/CAM, Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1986, 641-646.
85Optimizacija raspiljivanja trupaca uz podršku elektroničkog računala, (s. Brežnjak, M. i Šegotić, K. ). Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija: Kompjutor na sveučilištu, Cavtat, 1987. 6 H O 9: 1-7.
86Computer aided optimization of sawing logs on band saws. Invited paper. Zbornik medzinarodna vedecka konferenca. Zvolen 1987., pp. 51-56.
87Matematika - Informatika - Računala, (predavanje nastavnicima matematike i informatike na srednjim šumarskim školama u Hrvatskoj. SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i prerade drva, Zagreb, 1987., str. 1-7.
88Matematika (analiza funkcija). SIZ šumarstva i Š.F., Zagreb, 1987., s. 1-240.
89Optimizacija raspiljivanja trupaca uz podršku elektroničkog računala (s M. Brežnjak i dr), Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija Kompjuter na Sveučilištu, CAVTAT, 1987, 6 R O 9, 1-7.
90Computer aided optimization of sawing logs on band saws, Invited paper. Zbornik medzinarodna vedecka konferenca, Zvolen, 1987, 51-56.
91Matematički modeli za optimiziranje iskorištenja pilanskih trupaca kod prerade na tračnim pilama. Prethodno saopćenje. Bilten ZIDI, 14 (1), 1987., Š.F. Zagreb, s. 81-82.
92Matematički modeli za optimiziranje iskorištenja pilanskih trupaca kod prerade na tračnim pilama, Bilten ZIDI Zagreb 14(1987), 1, 81-82.
93Jedna metoda određivanja regresijskog modela na primjeru krivulje klizanja kotača, (s Horvat, D. ). Mehanizacija šumarstva, 12 (11-12), 1987., Zagreb, s. 177- 183.
94Jedna metoda određivanja regresijskog modela na primjeru krivulje klizanja kotača (s D. Horvat), Mehanizacija šumarstva 12(1987), 11-12, 177-183.
95Ankica Pranjić, Vladimir Hitrec, Nikola Lukić, 1988: Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja. GŠP vol. 24 s. 133
96Deterministic, Stohastic, Explanto-ry and empirical models. (Pozivni referat). Conference on forest statistics IUFRO 6. 02. Proceedings, Freiburg 1988., pp. 27-36.
97Computer aided optimization of sawing logs, Discussion paper, Proceedings of IUFRO 5th Division conference Sao Paolo, 1988, Vol. 2, 133.
98Development of the information sys-tem in Forestry: Needs and practical is-sue, (and Tomanić, S. ) Short comunication. Proceedings IUFRO Subject Group S 6. 03 Information System and terminology. Birmensdorf and Zurich, 21-24 June 1988. Birmensdorf, 1988., pp. 145-152.
99Deterministic, Stohastic, Explantory and empirical models, pozivni referat, Conference on forest statistics IUFRO 6.02, Proceedings, Freiburg, 1988, 27-36.
100Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja, (s Lukić, N. i Franjić, A. ). G. S. P., vol. 24, Š.F. Zagreb, 1988., s. 133-149.
101Computer aided optimization of sawing logs, (and al. ). Proceedings of IUFRO 5th Division conference, Sao Paolo, 1988., Vol. 2, p. 133.
102Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja (s A. Pranjić), Glasnik za šumske pokuse, 24(1988), 133-149.
103Development of the information system in Forestry: Needs and practical issue (sa S. Tomanić), Short comunication. Proceedings IUFRO Subject Group S 6.03 Information and Terminology, Birmensdorf and Ztrich, 21-24 June 1988, Birmensdorf, 1988, 145-152.
104Deterministic, Stohastic, Explantory and Empirical models. Newsletter No 16. IUFRO 86. 02, 1989., (1-5).
105Deterministic, Stohastic, Explanatory and Empirical models, Newsletter, No 16. IUFRO 6.02, 1989, 1-5.
106A Model of Computer Aided Optimization of Sawing Logs, (and al. ) Invited paper. Proceedings IUFRO XIX WOHLD CONGRESS. Montreal, 1990, pp. 216-225.
107A Model of Computer Aided Optimization of Sawing Logs (s M. Brežnjak i dr.), Invited paper, Proceedings IUFRO XIX World Congress, Montreal, 1990, 216-225.
108Matematika (Funkcije od dvije varijable, Integriranje i primjena). Š.F. Zagreb, 1991., s. 1-154.
109Optimization of Road Planing by Computer and partition. Proceeding IUFRO Workshop Feldafing 1992., pp. 42-47.
110Optimization of Road Planning by Computer and partition (s B. Dalbelo), Proceedings Workshop Subject group 3.05 and 3.06 IUFRO and University of Munich, Feldafing, 1992, 42-47.
111Statistika: Razum ili ritual. Zbornik savjetovanja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj. Novi Vinodolski, 1994., pp. 93-96.
112Operacijska istraživanja u drvnoj industriji (sa K. Šegotić). Zbornik savjetovanja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav prerade drva u Hrvatskoj. Novi Vinodolski, 1994., pp. 89-92.
113Statistika: Razum ili ritual, Zbornik savjetovanja, N. Vinodolski, 1994.
114Application of Stochasticc to Scientific Research: Problems - Misconceptions - Risks. Abstracts of Invited Papers. IUFRO XX Congress, 1995. Tampere, Finland, pp. 313.
115Stohastic in Scientific research: Problems - Misconceptions - Risks, Invited paper on XX IUFRO Congress, Tampere Finska, 1995.
116Uporaba višekriterijalnog programiranja pri odlučivanju u malim poduzećima. Zbornik: Međunarodno savetovanje: Menagement of small and middle- size wood processing plants. Opatija, 1996, 101-104, (koautor: Šegotić, K.).
117O prilagodbi binomne distribucije normalnom. (About the Normal Approximation to the Binomial Distribution) Šumarski fakultet Zagreb, Zbornik sa međunarodnog savjetovanja USE OF THE WOOD. Zagreb, 1996, 149-161, (koautor.: Dalbelo, B., Šegotić, K.).
118Uporaba višekriterijalnog programiranja pri odlučivanju u malim poduzećima (s K. Šegotić), Zbornik međunarodnog savjetovanja Menagement of small and middle - size wood processing plants, Opatija, 1996, 101- 104.
119O prilagodbi binomne distribucije normalnom (About the Normal Aproximation to the Binomial Distribution) (s B. Dalbelo i dr.), Zbornik sa međunarodnog savjetovanja USE OF THE WOOD, Šumarski fakultet, Zagreb, 1996, 149-161.
120Stohastika u znanstvenim istraživanjima: problemi nerazumijevanja, opasnosti (Aplication of stochastic research: problems, misconceptions, risks) Šumarski fakultet i Šumarski institut Zagreb, znanstvena knjiga Zaštita šuma i pridobivanje drva, Zagreb, 1996, 423-430.
121Mathematics in economics and organization. Proceedings VIII Interchair Meeting of Orgnizers and Economists in Wood Industry. XII Economic Forum. STATE AND DEVELOPMENT TRENDS IN WOOD INDUSTRY. ICAEOWI (International association of chairs for economics and organizations in wood industry), University of Zagreb, Department for production Organization in wood Industry. Stubičke toplice, Hrvatska, 1997, 205-210.
122Mathematics in economics and organization, Proceedings VIII Meeting of Orgnizers and Economists in Wood Industry, XII Economic Forum. STATE AND DEVELOPMENT TRENDS IN WOOD INDUSTRY, ICAEOWI (International asociation of chairs for economics and organizations in wood industry), UNIVERSITY OF ZAGREB, DEPARTMENT FOR PRODUCTION ORGANIZATION IN WOOD INDUSTRY, Stubičke Toplice, 1997, 205-210.
123Hitrec, V., 1997: Stohastika u znanstvenim istraživanjima, Problemi - Nerazumijevanja - Opasnosti. Š.L. 9-10, s.499 pdf
124The Use of Forest Management Models, Proceedings of the Symposium From Theory to Practice, Faculty of Forestry, Czech University of Agriculture, Prague, 1999. (sa Šegotić K., Lukić N. Dalbello

nedeterminirano:
125a) Znanstveni radovi.
126b) Stručni radovi
127c) Skripta
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Hrvatski biografski leksikon (5) s. 589
 *** Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1989-1998. Knjiga druga, s. 293,527,674, Knjiga treća, s. 155, 169-171, 353, 361
 *** Hrvatski šumarski životopisni leksikon, s. 129-133
 *** 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike, s.37
 *** Razvoj matematičkog programiranja u Hrvatskoj, s. 2, 3, 41-43
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM