HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9407
ime HORVAT, August  - Gustav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      šumarski savjetnik, znanstveni suradnik Zavoda za uzgajanje šuma i viši predavač Šumarskog fakulteta

                                                                IZBOR      (knjiga2/9407)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 8. 1902.Sopot /Krapina/
apsolvirao1926.
diplomirao1927.
umro22. 2. 1974.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 1927. g. i odmah se zaposlio kao šumarski vježbenik u Capragu, pa je premješten u Ogulin i u Sušak. Do 1938. g rukovodio je pošumljavanjem krša u Savskoj banovini, a zatim bujičarskom službom Banovine Hrvatske. Bio je i upravitelj Šumarije u Karlobagu, ali je ubrzo premješten za kotarskoga šumarskog referenta na Rabu.
 Bio je sudionik NOB-e i obavljao dužnosti u NOO za Liku, potom u ZAVNOH-u.
 Poslije II. svjetskog rata radi kao načelnik u Ministarstvu suma Hrvatske i kao pomoćnik ministra, predaje honorarno kolegij uređivanje bujica (1946.-1949. ). G. 1948. postaje direktor Saveznog instituta za Pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu, zatim Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU u Zagrebu.
 Od 1957. najprije je znanstveni suradnik, a kasnije visi predavač na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu gdje od 1952. do umirovljenja 1967. g. predaje Šumske melioracije.
 Napisao je podosta stručnih radova objavljenih u različitim glasilima, brošurama i knjigama.
 Tajnik je Šumarskog društva Hrvatske 1956. i vanjski suradnik JAZU.
 Odlikovan je Ordenom rada II. reda 1960.

1Parkiranje u Hrv. Primorju. Nas vrt, studeni 1937.
2Ing. A. Horvat, 1942: G. Stule: Grundriss der Wildbachverbauung.. Š.L. 1, s.22 PDF
3Ing. A. Horvat, 1942: Organizaciji bujičarske službe. Š.L. 3, s.65 PDF
4Ing. A. Horvat, 1942: Ing. L. Haueise-u.. Š.L. 3, s.91 PDF
5Osnivanje drvoreda. Šum. list l, 1943.
6Ing. A. Horvat, 1943: Osnivanje drvoreda.. Š.L. 1, s.14 PDF
7Ing. A. Horvat, 1943: Vodograđevni viestnik.. Š.L. 7-8, s.233 PDF
8Nas krš, Priroda l, 1945.
9Ing. A. Horvat, 1946: »Šumarski priručnik« I. dio, Zagreb 1946.. Š.L. 10-11, s.180 PDF
10Neki problemi i nedostaci pri pošumljavanju. Narodna država, ožujak 1948.
11O delu Konference za ohranitev tal na Cipru. Gozd. vestnik, Ljubljana 1951.
12O važnosti lovora (Laurus nobilis L. ^. Šum. list 12, 1951.
13O neposrednim zadacima istraživačkog rada na degradiranom Kršu. Šum. list l, 1951.
14O gustoći sadnje na degradiranom Kršu napose za alepski bor. Šum. list 8-9, 1951.
15ing. A. Horvat, 1951: O nekim neposrednim zadacima istraž. rada na degradiranom kršu. Š.L. 1-2, s.43 PDF
16A. Horvat, 1951: Ing. Pavle Fukarek: Materijal za bibliografiju o kršu. Š.L. 5, s.207 PDF
17ing. A. Horvat, 1951: O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose za alepski bor. Š.L. 8-10, s.286 PDF
18ing. A. Horvat, 1951: O važnosti uzgoja lovora. Š.L. 12, s.392 PDF
19A. Horvat, 1952: Osvrt na knjigu: Strojevi pilane od prof. R. Fantoni. Š.L. 4, s.116 PDF
20Odgovor na članak ing. D. Afanasijeva "Naše Pošumljavanje". Šum. list l, 1953.
21Ing. A. Horvat, 1953: Odgovor na članak ing. D. Afanasijeva »Naše pošumljavanje«. Š.L. 1, s.27 PDF
22Orijentaciona sjetva pri pošumljavanju degradiranog Krša. Šumarstvo 9-10, Beograd 1954.
23Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber ´Li. ), (Une contribution a la connaissance de la cultivation du chene liege /Quercus suber L. /). Šum. list l, 1954.
24Osvrt na rezultate pošumljavanja u krskom području NB Hrvatske u periodu izvršenja petogodišnjeg plana. Šum. list 2-3, 1954.
25Horvat ing. August, 1954: Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber L.). Š.L. 1, s.1 PDF
26Horvat ing. August, 1954: Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana. Š.L. 2-3, s.51 PDF
27Prilog poznavanju uzgoja japanskog tunga (Aleurites cordata Kob. B. j) u Južnoj Dalmaciji. Anali Instituta za ekperimentalno šumarstvo JAZU, vol. I, Zagreb 1955.
28Istraživanja o uzgoju sadnica lovora (Laurus nobilis L. ) pod zasjenom. Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU, vol. I, Zagreb 1955.
29Istraživanja o represiji i progresiji šumske vegetacije i tala na Kršu (Kozjak), (Recherses sur la regression et la progres-sion de la vegetation forestiere et des sols sur le Karst). Anali instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU, vol. I, Zagreb 1955.
30Horvat ing. August, 1955: Institut za eksperimentalno šumarstvo. Š.L. 11-12, s.526 PDF
31Historijski razvoj devastacije i degradacije krša. Savezno savjetovanje o kršu, knjiga 2, Split 1957.
32Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus Lamp. ^ pri pošumljavanju Krša, (Quelques idees et donnees d1 orientation sur applica-tion du Paliurus acuelatus au reboisement du karst). Šum. list 11-12, 1958.
33Horvat A., 1958: Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus Lamp.) pri pošumljavanju Krša.. Š.L. 11-12, s.391 PDF
34Osvrt na istraživanja crnog bora (Pinus nigra Arn. ^) i njihova primjena u šumarstvu, (Review of the investigations on the Austrian Pine (Pinus nigra Arn, ) and the importance of the hitherto achieved results). Šum. list 1-2, 1960.
35Horvat August, 1960: Osvrt na istraživanja crnog bora i njihova primjena u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.7 PDF
36Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njenog razvoja, (Review of the reforestation technique of degraded Karst areas by means of planting, and the prospects of its developement). Šum. list 5-6, 1961.
37Ing. August Horvat, 1961: Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.. Š.L. 5-6, s.192 PDF
38Horvat A., 1963: Zakonski propisi o korišćenju i zaštiti šuma u Dubrovačkoj republici. Š.L. 9-10, s.398 PDF
39Horvat A., 1964: Pošumljavanje degradiranih krških površina sjetvom.. Š.L. 5-6, s.213 PDF
40Horvat A., 1965: Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša. Š.L. 3-4, s.109 PDF
41August Horvat, 1965: Jovančević dr Milorad: RASPROSTRANJENJE, VARIJABILITET I SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.. Š.L. 11-12, s.617 PDF
42Horvat A., 1968: Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović. Š.L. 1-2, s.80 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 3, 6, 58, 105.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 137.
 D. K.: Horvat, August, Gustav (in memoriam), Šum. list 3-4, 1974., s. 178-180.
 *** Šum. nastava, s. 161-162, 220, 224-225, 294, 348, 384-385, 425-426, 564, 592.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 123, 274, 275, 383, 388, 412.
 *** ŠIM 1986., s. 117.
 *** Šum. enciklopedija 2 1983., s. 64.
 *** HŠD 1996., s. 13, 231, 232, 236, 241, 242, 254, 264, 265.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 D. K.: Ing. August Horvat, ŠL 3-4/1974, s.178 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM