HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9412
ime HORVAT, Ivo
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      šumarski stručnjak, redovni sveuč. profesor Tehnologije drva i Mehaničke prerade drveta, dekan i prodekan, znanstveni suradnik JAZU

                                                                IZBOR      (knjiga2/9412)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 5. 1911.Zadar
niže obr. Sisak
srednje obr.1930.Zagreb
apsolvirao1935.
diplomirao1936.ŠF Zagreb
doktorirao1942.ŠF Zagreb
karijera1937.VinkovciDirekcija državnih šuma
1938.ŠF Zagreb
djelovao Vinkovci, Zagreb, Belišće
umirovljen30. 6. 1978.
umro19. 8. 1988.Zagreb Osnovnu školu pohađao je u Sisku, a gimnaziju u Sisku i Zagrebu. Veliku maturu položio je 1930.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1936.
 Od 1937. do 1938. g. bio je na službi u Direkciji državnih šuma u Vinkovcima. U mjesecu siječnju 1938. izabran je za asistenta dnevničara u Zavodu za uporabu šuma na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Od 1939. do 1948. bio je sveučilišni asistent na istom zavodu.
 Obranivši disertaciju Istraživanje o specifičnoj težini i utezanju slavonske hrastovine, promoviran je 1942. g za doktora šumarskih znanosti. Položio je asistentski i državni ispit iz šumarske struke. G. 1948. habilitirao je za sveuč. docenta.
Odlukom Komiteta za naučne ustanove, sveučilište i visoke škole 1949. prekinut mu je radni odnos, te je odlukom Sekretarijata za personalnu službu Predsjedništva Vlade NR Hrvatske namješten u ŠIP-u u Belišću. Krajem 1949. primljen je kao naučni suradnik u JAZU u Zagrebu. Rješenjem Ministarstva za nauku i kulturu 1950. vraća se u svojstvu docenta na Poljopr.-šum. fakultet.
God. 1952. izabran je za izvanrednog, a 1955. za redovitog profesora predmeta Tehnologija drva i Mehanička prerada drveta. Dužnost predstojnika Katedre za tehnologiju drva obavlja od 1960. do umirovljenja.
 Njegov nastavno-pedagoški rad iskazan je u predmetu Tehnologija drva i Pilanska prerada drva na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Šum. fakulteta u Zagrebu. Osobitu brigu posvećuje uvođenju disciplina drvnoprerađivačke djelatnosti u programe šumarskog obrazovanja. Rezultati toga su osnivanje Šumsko-tehničkog smjera Šumarskog odjela na Poljopr.-šumarskom fakultetu (1947), odnosno organiziranje DT odjela na Šum. fakultetu (1977), čime je realizirana nova koncepcija visokog obrazovanja drvnoindustrijskih stručnjaka. Od Zavoda za uporabu šuma (1922-1948), poslije Zavoda za tehnologiju drva, osnivaju se pod njegovim okriljem Katedra za iskorištavanje šuma (1960) i Katedra za organizaciju rada u drvnoj industriji, Katedra za mehaničku preradu drva (1960), Katedra za finalnu obradu drva (1978) i Kabinet za terensku nastavu DT odjela (1956).
 Uz aktivnosti na znanstvenom, pedagoškom i stručnom području, obavljao je niz organizacijskih dužnosti na fakultetu i drugim ustanovama: bio je predsjednik Zavoda, odnosno Katedre za tehnologiju drva, i prodekan Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (1956.-1958. ), dekan Šumarskoga fakulteta škol. g. 1960.-61., član Savjeta i predsjednik Savjeta fakulteta (1964.-66. ), član Savjeta Zagrebačkog sveučilišta, član Vijeća Instituta za drvno - industrijska istraživanja u Zagrebu, član Savezne komisije za standardizaciju u Beogradu, znanstveni suradnik i član Šumarske sekcije Odjela za prirodne znanosti JAZU. Bio je član uredništva Šumarske enciklopedije, glavni i odgovorni urednik časopisa Drvna industrija, te član mnogobrojnih odbora i komisija stručnih i znanstvenih organa u Republici i Federaciji.
 Na vlastitu molbu umirovljen je 30.6.1978.
 Njegov znanstveni rad ponajprije obuhvaća istraživanja drva kao biogenog materijala radi upoznavanja njegovih svojstava. Istražuje i objavljuje u nas prve rezultate o svojstvima domaćih ili udomaćenih vrsta drva. Posebno istražuje tehnička svojstva drva hrasta, jasena, brijesta, crnoga bora, smreke, jele, američkog jasena, duglazije i dr.
 Studijske boravke u razdoblju od 1952. do 1960. (Oxford, Princes Risborough, Reinbeck/Hamburg, Stuttgart, München, Syracuse, N. Y.; New Haven, Conn.; Carbondale, III; Portland, Ore.; Seattle, Wash. i Madison, Wisc.) koristi za znanstveno usavršavanje s područja znanosti o drvu i mehaničke prerade drva.
 Sudionik je brojnih međunarodnih savjetovanja o tehnologiji drva (Sliač, 1957; Madison, 1959; Ženeva, 1961).
 Od 1950. znanstveni je suradnik i član Šumarske sekcije JAZU u Zagrebu.
 Dr. sc. Ivo Horvat publicirao je monografije o tehničkim svojstvima drva (u nas prvi rezultati o svojstvima raznih domaćih ili udomaćenih vrsta drva), publikacije o svojstvima američkog jasena, naprezanju kod cijepanja, svojstvima munikovine (Pinus heldreichi Ch. ), o svojstvima duglazijevine i dr.
 Autor je ili suradnik naših prvih stručnih priručnika i udžbenika namijenjenih drvnotehnološkim stručnjacima. To su: Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb, 1949; Tehnologija drveta, Zagreb, 1952; Drvnoindustrijski priručnik, Zagreb, 1967. Najpoznatiji je drvnotehnološki autor u brojnim jedinicama Hrvatske enciklopedije, Zagreb, 1945; Šumarske enciklopedije I, II, Zagreb, 1959, 1963; Opće enciklopedije, Zagreb, 1966-1969; Tehničke enciklopedije III, Zagreb, 1969. i Šumarske enciklopedije I, II, III, Zagreb, 1980-1987.
 Za potrebe nastave na Šumarskom fakultetu u Zagrebu napisao je ova skripta za studente Šumarskog i Drvnotehnološkog odjela: Pilanska prerada drva, Zagreb, 1963; Osnove tehnologije drva, Nova Gradiška, 1963; Osnove tehnologije drva, Zagreb, 1970; Greške drva, Zagreb, 1973; Nauka o drvu, Zagreb, 1973. i Tehnologija drva, Zagreb, 1976. Najviše surađuje u Šumarskom listu (između 1940. i 1968) i Drvnoj industriji (između 1956. i 1969) te u publikacijama Pogon 2 (1940), Glasnik za šumske pokuse (1940-1942. i 1948), Hrvatski narod (1941), Gospodarstvo (1942, 1943), Hrvatski list (1942), Tehnički pregled (1949, 1957), Brodogradnja (1951, 1953), Drvarski glasnik (1968) i Bilten ZIDI (1984).
 Napisao je monografije za oko 90 vrsta drva (domaćih i stranih) u Šumarskoj enciklopediji te vise priloga u Općoj i Tehničkoj enciklopediji.
 G. 1940. pisao je o lignostonu, 1945. o najnovijim načinima uporabe drva, 1946. g. o vlaknaticama, 1948. o svojstvima furnirskih ploča, 1949. o istraživanju drvnih otpadaka, 1957. o kvaliteti površine furnira, 1968. o prvoj elektronički upravljanoj pilani na svijetu i dr.
 Za svoju znanstvenu, stručnu, pedagošku i ljudsku djelatnost prof. Horvat dobio je niz priznanja struke i društva. Dodijeljena mu je 1980. g. nagrada "Nikola Tesla" za značajnu znanstvenu djelatnost. Ranije, 1976. g. primio je Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima i Orden rada sa zlatnim vijencem. Prigodom 130. obljetnice osnutka Hrvatsko - slavonskog šumarskog društva i 100. obljetnice izlaženja Šumarskog lista primio je Zlatnu medalju sa poveljom.
 Bio je član Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, mnogih znanstvenih i strukovnih vijeća, savjeta i udruga.

1Ivo Horvat, 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. GŠP vol. 06 s. 127
2Ivo Horvat, 1940: O naprezanju kod cijepanja.. GŠP vol. 07 s. 435
3O tehničkim svojstvima drveta. Pogon br. 2, Zagreb 1940.
4Lignoston. Ibid., Zagreb 1940.
5Ing. I. Horvat, 1940: O tehničkim svojstvima američkog jasena.. Š.L. 4-5, s.217 PDF
6O naprezanju kod cijepanja, (Über die Spannung beim Spalten des Holzes). Glasnik za šum. pokuse, knj. 7, Zagreb 1940., s. 435-448.
7Ing. I. Horvat, 1941: Dr. L. Vorreiter: Handbuch für Holzabofallwirtschaft.. Š.L. 5, s.204 PDF
8Ivo Horvat, 1942: Istraživanja o specifičnoj težini i utezanju slavonske hrastovine. GŠP vol. 08 s. 61
9Istraživanja o specifičnoj težini i ute-zanju slavonske hrastovine, (Untersushun-gen über die Hohgewichte und Schwind-masse des slawonischen Eichenholzes), (disertacija). Ibid., knj. 8., Zagreb 1942., s. 61-135.
10Dr Ing. I. Horvat., 1944: Bukovina crvenog srdca.. Š.L. 5-6, s.100 PDF
11Dr Ing. I. Horvat, 1944: Celulozno drvo.. Š.L. 7-12, s.140 PDF
12Celulozno drvo. Šum. list 1944., s. 140-153.
13Tehnička svojstva drveta. Hrvatska enciklopedija, sv. 5., Zagreb 1945., s. 302-306.
14Pogreške drveta. Ibid., s. 306-307.
15Upotreba drveta. Ibid., s. 307-309.
16Zaštita drveta. Ibid., s. 310-316.
17Najnoviji načini upotrebe drveta. I-bid., s. 310-315.
18Radovi Šumarskog odjela Polj. šumarskog fakulteta u Zagrebu od 1945. do 1955. Šum. list 1955., s. 517-526.
19Dr. Ivo Horvat, 1946: Proizvodnja ploča iz drvnih vlakanaca. Š.L. 12, s.206 PDF
20Dr. I. Horvat, 1947: Nova konstrukcija temelja jarmače. Š.L. 12, s.390 PDF
21Dr. I. Horvat, 1947: Osnovni zadaci naučno-istraživačkih instituta šumske industrije u SSSR. Š.L. 12, s.390 PDF
22Dr. I. Horvat, 1947: Rad sa elektromotornim pilama na obaranju i izradi šuma. Š.L. 12, s.391 PDF
23Dr. I. Horvat, 1947: Produktivnost rada kod mehanizacije obaranja i izrade šuma. Š.L. 12, s.392 PDF
24Dr. I. Horvat, 1947: Komparativna istraživanja fizičko-mehaničkih svojstava bijeli i srži jasenovine. Š.L. 12, s.393 PDF
25Dr. I. Horvat, 1947: Šumarstvo Turske. Š.L. 12, s.393 PDF
26Dr. I. Horvat, 1947: Elektromotorne pile u SSSR. Š.L. 12, s.394 PDF
27Dr. I. Horvat, 1947: Neki podaci o šumarstvu Rumunjske. Š.L. 12, s.394 PDF
28Dr. I. Horvat, 1947: Novi sistem premiranja u SSSR. Š.L. 12, s.395 PDF
29Dr. I. Horvat, 1947: »Lesnal promišlenost«. Š.L. 12, s.403 PDF
30Ivo Horvat, 1948: Prilog poznavanju tehničkih svojstava munikovine (Pinus Heldreichii Christ, var. leucodermis Ant. Markgraf). GŠP vol. 09 s. 157
31Ivo Horvat, 1948: Istraživanja tehničkih svojstava crne borovine. GŠP vol. 09 s. 173
32I. Horvat, 1948: Određivanje prosječne brzine pomaka. Š.L. 2-3, s.86 PDF
33I. Horvat, 1948: Da li nam je takva popularno-stručna literatura potrebna?. Š.L. 2-3, s.94 PDF
34I. Horvat, 1948: Ljesnaja promišljenost. Š.L. 2-3, s.98 PDF
35Prilog poznavanju tehničkih svojstava munikovine (Pinus heldreichii Christ. var. leukodermis Markgraf^, (Contribution a la connaissance des proprietes techniques du bois de Pinus Heldreichii var. leucodermis Markgraf). Ibid., knj. 9, Zagreb 1948. s. 131-171.
36Istraživanje tehničkih svojstava crne borovine (Pinus nigra Arn. ^), (Becherches sur les proprietes techniques du bois de Pinus nigra Arn. ). Ibid., knj. 9, Zagreb 1948., s. 173-229.
37I. Horvat, 1948: Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta. Š.L. 5-6, s.184 PDF
38I. Horvat, 1948: Upliv kvrga na čvrstoću savijanja borovine. Š.L. 5-6, s.185 PDF
39I. Horvat, 1948: Ing. P. Fukarek: Ruska treska. Š.L. 5-6, s.192 PDF
40I. Horvat, 1948: Usukanost žice u standardu J. S. 1002. Š.L. 11, s.372 PDF
41Dr. I. Horvat, 1948: O nekim svojstvima šperovanog drveta. Š.L. 12, s.392 PDF
42I. Horvat, 1948: Ing. D. Jovanović: Tehnologija tehničkog drveta. Š.L. 12, s.437 PDF
43Bukovina kao rudnicko drvo. Tehnički pregled, Zagreb 1949., s. 25-29.
44I. Horvat, 1949: Godišnjak Polj. šum. fakulteta. Š.L. 1-2, s.50 PDF
45I. Horvat, 1949: Jlecnaja npombiuiliehhoct. Š.L. 1-2, s.51 PDF
46I. Horvat, 1949: Cartwright-Findlay, Decay of Timber and its prevention. Š.L. 1-2, s.60 PDF
47I. Horvat, 1949: R. F. S. Hearmon, The Elasticity of Wood and Plywood. Š.L. 1-2, s.60 PDF
48I. Horvat, 1949: Prof. dr. Mirko Roš u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.124 PDF
49Tehnologija drveta, Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949., s. 209-233.
50Mehanička prerada drveta. Ibid., s. 294-326.
51Dr. I. Horvat, 1949: Borba za visoku produktivnost rada u drvnoj industriji. Š.L. 8-9, s.308 PDF
52Kemijska prerada drveta. Ibid., s. 327-346.
53Dr. I. Horvat, 1949: Iskorišćavanje drvenih otpadaka. Š.L. 10-11, s.346 PDF
54Tehnologija drveta prof. dr A. Ugrenovića, poglavlja: Tehnička svojstva drveta i Metodika istraživačkog rada. Zagreb 1950., s. 324-464.
55O upotrebljivosti smolarene borovine. Brodogradnja br. 8, Zagreb 1951.
56I. Horvat, 1951: Le Bois, L´ officiel du bois No 1—10/1950. Š.L. 1-2, s.101 PDF
57I. Horvat, 1951: W. W. Bairkas: The swelling wood under Stross (Bubrenje drveta). Š.L. 1-2, s.101 PDF
58I. Horvat, 1951: Američko šumarstvo nekad i danas. Š.L. 1-2, s.103 PDF
59De Loofhoutproduktie in Jugoslavia, Houthandel, Schiedamm, Holandija 1951, Nr. 17, s. 160-162.
60dr. I. Horvat, 1951: Istraživanje i kartiranje vegetacije primorskih obronaka zapadne Hrvatske i područja izvora Kupe. Š.L. 6, s.221 PDF
61dr. I. Horvat i ing. B. Emrović, 1951: Režimi sušenja drveta. Š.L. 8-10, s.303 PDF
62I. Horvat, 1951: Prof. dr ing. Gugliemo Giordano: II legno e le sue caracteristiche. Š.L. 8-10, s.348 PDF
63I. Horvat, 1951: DIN prijedlog za kvalitet ploča vlaknatica. Š.L. 8-10, s.349 PDF
64I. Horvat, 1951: O šumarstvu i drvnoj industriji Koreje. Š.L. 8-10, s.352 PDF
65I. Horvat, 1951: Statistički podaci o proizvodnji drveta. Š.L. 11, s.382 PDF
66I. Horvat, 1951: Novi američki propisi za sušenje drveta. Š.L. 11, s.383 PDF
67I. Horvat, 1951: Ing. Heibert Meusser: Holzfaserplatten, ihre Herstellung und ihre Eiegenschaften. Š.L. 12, s.419 PDF
68I. Horvat, 1951: Frederic Wangaard: The Mechanical Properties of Wood. Š.L. 12, s.421 PDF
69I. Horvat, 1951: Potrošnja želj. pragova po vrsti drveta u Njemačkoj. Š.L. 12, s.423 PDF
70Dr. I. Horvat, 1952: Kollmann R.: Technologie des Holzes und dear Holzwerkstoffe. Š.L. 1-3, s.77 PDF
71Dr. I. Horvat, 1952: Njemačko šumarstvo. Š.L. 1-3, s.81 PDF
72Postupak sa brodograđevnim drvetom. Brodogradnja br. l, Zagreb 1953., s. 1-6.
73Dr. ing. I. Horvat, 1953: Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine. Š.L. 3, s.105 PDF
74Dr. I. Horvat, 1953: Bilješke sa studijskog puta po Engleskoj. Š.L. 7-8, s.330 PDF
75Bilješke sa studijskog boravka u Engleskoj. Šum. list 1953., s. 333-343.
76Horvat dr. I., 1954: Rene Liron: Colles et contreplaques. Š.L. 4, s.207 PDF
77Horvat dr. I., 1954: Wood, November 1951, London. Š.L. 5-6, s.278 PDF
78Horvat dr. I., 1954: Nova metoda sušenja. Š.L. 5-6, s.279 PDF
79Horvat dr. I., 1954: Wood, November 1952, London. Š.L. 5-6, s.279 PDF
80Horvat dr. I., 1954: Kolosjeci u pilanama (Konrad Müller). Š.L. 5-6, s.281 PDF
81Horvat dr. I., 1954: Prirodne šumske zajednice Evrope kao temelji za evropsko uzgajanje šuma (Rubner i Reinhold). Š.L. 5-6, s.282 PDF
82Horvat dr. I., 1954: Elektrika u šumskoj industriji (Collardet i t. d.). Š.L. 5-6, s.283 PDF
83Istraživanje o tehničkim svojstvima smrekovine (Picea excelsa Lk. ^), (Investiga-tion on technical properties of common struce wood Picea excelsa Lk. ), (s A. Ugre-novićem). Anali za eksperimentalno šumarstvo. Vol. l, Zagreb 1955, s. 359-413.
84Prerada drva na pilanama (skripta). Zagreb 1956., s. 1-450.
85Abura i Ramin. Drvna industrija, Vol. VII, br. 9-10, Zagreb 1956, s. 153-154.
86Električna svojstva drveta. Tehnički pregled br. 3, Zagreb 1957., s. 94-100.
87Bukovina kao industrijska sirovina. Drvna industrija 9-10, Zagreb 1957., s. 131-134.
88Kvaliteta površine furnira. Ibid., br. 5-6, s. 199-202.
89Dr. I. Horvat, 1957: Istraživanja o tehničkim svojstvima slavonske hrastovine.. Š.L. 9-10, s.321 PDF
90Istraživanja o tehničkim svojstvima poljske jasenovine (Fraxinus angustifolia Vahl. ^) i obične brijestovine (Ulmus cam-pestris ´L. ), (Investogations on technical properties of ash wood and elm wood). Predano u Glanik za šum. pokuse, Zagreb 1958., s. 1-40.
91Prerada drva (skripta). Zagreb 1958., s. 1-320.
92Istraživanja o tehničkim svojstvima jelovine (Abies alba Mili., ) iz Gorskog Kotara, (Investigarions on technical properties of fir wood from Gorski Kotar). Drvna industrija 1-2, Zagreb 1958., s. 2-10.
93Horvat I., 1958: Prilog poznavanja borovih i smrekovih šuma male Kapele.. Š.L. 7-9, s.225 PDF
94Horvat I., 1958: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović. Š.L. 11-12, s.411 PDF
95Horvat I., 1958: Herman Knuchel: Das Holz, Frankfurt/Main 1954.. Š.L. 11-12, s.452 PDF
96Šumarska enciklopedija 1. Zagreb 1959., s. l, 2, 8, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 36, 37, 41, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 63, 70, 91, 105-108, 121-122, 123-125, 127-128, 132-134, 148-149, 153, 156, 181, 183, 193, 194, 196, 197, 224, 226, 315, 331, 333-334, 370, 375, 398, 443, 445, 447, 450, 476, 514, 528, 582-584, 629, 665, 667-669, 676-677, 683-684, 688-689, 692-694, 715, 720, 723-725, 727-730, 743, 758.
97Tehnička svojstva drva. Šum. enciklopedija l, Zagreb 1959., s. 286-311.
98I. Horvat, 1959: Kohmeder — Schönbach: Genetik und Züchtung der Waldbäume. Š.L. 8-9, s.338 PDF
99I. Horvat, 1959: Zycha, Hörig, Rettenbach Knigge: Die Pappel. Š.L. 8-9, s.340 PDF
100Drvo, prikaz tehnoloških karakteristika drveta. Opća enciklopedija, sv. 2, Zagreb 1959., s. 397-404.
101Horvat Ivo, 1960: Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava bijele i crne topolovine. Š.L. 3-4, s.95 PDF
102U povodu stogodišnjice šumarske nastave. Drvna industrija 11-12, 1960., Zagreb, s. 162-164.
10350-godisnjica Forest Products Labo-ratory-a Madison, Vis., S. A. D. Drvna industrija 11-12, 1960., s. 165-167.
104Horvat Ivo, 1960: Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava crne johovine. Š.L. 9-10, s.273 PDF
105Horvat I., 1963: Internacionalna konferencija o šum. tipologiji u Poljskoj .. Š.L. 1-2, s.88 PDF
106Osnovne fizičke i mehaničke karakteristike drva bukve. Savjetovanje o bukvi, Beograd 1965., s. 127-139.
107Horvat I., 1967: Edward G. Locke. Š.L. 3-4, s.179 PDF
108Horvat I., 1968: Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine).. Š.L. 5-6, s.247 PDF
109Horvat I., 1968: Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj pilani na svijetu. Š.L. 9-10, s.393 PDF
110Osnovne fizičke i mehaničke karakteristike bukovine s područja Zumberka, Petrove gore, Senjskog bila i Velebita, (Kraci prikaz opširnog izvještaja o istraživanju bukovine izrađenog za Institut za drvo, Zagreb). Drvna industrija 1969, Zagreb, s. 183-194.
111I. Horvat, 1969: Juraj Krpan. Š.L. 11-12, s.418 PDF
112Horvat, I., 1983: Prof. dr Aleksandar UGRENOVIĆ. Š.L. 11-12, s.541 PDF

nedeterminirano:
113a) Znanstveni radovi
114b) Priručnici i udžbenici
115c) Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 97.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija II, s. 107, 108, 109, 113, 119, 128, 134, 148, 214, 224, 236.
 *** Šum. nastava, s. 157, 173-174, 204, 205, 229, 301, 306, 348-350, 384, 385, 426-429, 594, 601.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846 - 1976, s. 247, 254, 255, 261, 412.
 *** Šum. enciklopedija 2 1983., s. 65.
 Bađun, S.: Prof. dr. Ivo Horvat (Portret). ŠL 1987., s. 159-161.
 Brežnjak, M. i S. Bađun: Horvat Ivo, prof. dr. dipl. ing. šumarstva, In memoriam. Šum. list 3-5, 1989., s. 224-226.
 Rauš, Đ.: Značenje i uloga Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4, 1993, s. 409.
 *** Hrv. šum. društvo 1996., s. 231, 236, 238, 241, 255, 296, 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BAĐUN, Stanislav: Prof. dr. IVO HORVAT — 75 godišnjica života i 50 godina rada na području drvnotehnoloških znanosti, ŠL 3-4/1987, s.159 PDF
 M. B.: Prof. dr. IVO HORVAT, dipl. inž, ŠL 3-5/1989, s.224 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM