HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9425
ime HRANILOVIĆ, Makso
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     


lokacija

rođen2. 8. 1901.Dišnik /Bačka/
apsolvirao1924.
diplomirao12. 10. 1925.
umro10. 4. 1976.Buenos Aires /Argentina/

 Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu, a srednju, II. klasičnu gimnaziju, završava 1919. u Zagrebu.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1923.-24., a diplomirao 12.10.1925.
 Zaposlen je u državnoj službi 26.7.1925., a državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je 1928. u Beogradu.
 G. 1929. unaprijeđen je za šumarskoga pristava u Šumskoj upravi Vrhovine, a 15.1.1933. premješten je u Kotarsko načelstvo Slavonska Požega. U međuvremenu radio je u Krapini i Gospiću. G. 1936. od Kotarskog načelstva u Gospiću premješten je u Požegu, gdje ostaje dvije godine, a 1938. premješten je Kotaskom načelstvu u Đakovo, gdje je iste godine unaprijeđen za šumarskoga savjetnika.
 Stvaranjem NDH 1941. premješten je u Ministarstvo suma i rudarstva u Zagrebu, gdje ostaje do kraja rata. Naime, 1944. godine postavljen je nadstojnikom Odsjeka za upravu i gospodarenje u nedržavnim sumama u Gospodarskom odjelu Glavnog ravnateljstva za šumarstvo Ministarstva suma i rudarstva.
 Potkraj rata napušta domovinu u svibnju 1945. i tri godine živi u logorima, posebno logoru Fermo, a 1947. s ostalim hrvatskim šumarima emigrantima odlazi u Argentinu i zapošljava se u struci u Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva, Direkcije za sume. Tu radi na poslovima inventarizacije i uređivanja suma. Na tim poslovima ostaje do umirovljenja 1976. godine.
 "Suradnik je na 33. elaborata od kojih valja izdvojiti Gospodarsku osnovu za sume uz jezero Lago Epuyen, koji je prvi takav elaborat u Argentini u kojem su dane i smjernice za buduće cjelovito gospodarenje, tj. za uzgoj, zaštitu i za racionalno iskorišćivanje" (S. Hranilović i O. Piškorić).
 Ing. M. Hranilović sudjeluje i pri izradi prvog Pravilnika za uređivanje suma u Argentini.

 *** ŠL 1941., s. 187-203.
 Borošić, J.: SIS, s. 6, 58, 100, 143.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 Hranilović, S. i Piškorić, O.: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu s biografijom šestorice šumara. Šum. list 11-12, 1995., s. 421.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Hranilović, Slavko: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara, ŠL 11-12/1995, s.415 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM