HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9428
ime H., Boris
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šum.
      redoviti profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga2/9428)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao27. 11. 1984.
magistrirao15. 1. 1992.
doktorirao16. 5. 1997.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Sin Pavla. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je inženjer, a majka službenica. Srednju školu završio je u Zagrebu 1979.
 Studij šumarstva upisao je na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu 1.10.1979. g. Diplomirao je 27.11.1984. Na istom fakultetu upisao je i poslijediplomski studij - znanstveno područje zaštita Suma. Magistrirao je 15.1.1992. Radi na doktorskoj disertaciji iz istoga znanstvenog područja i doktorira 16.5.1997.
 Zaposlen je kao asistent u Zavodu za zaštitu suma i lovstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Sudjeluje u znanstveno - istraživačkom radu na projektima, zadacima i temama Zavoda. Objavljuje rezultate istraživanja - samostalno i u suautorstvu u raznim časopisima i edicijama.
 Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
 Član je Uredničkog odbora časopisa "Silva Carpato-Pannonica".

Od broja 1-2/2011 glavni je urednik Šumarskog lista.
 Aktivno je sudjelovao u Domovinskom ratu.
 Popis radova nije dostavio.

1IZGLED OŠTEĆENIH STABALA JELE SMREKE I BUKVE; HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO; UPRAVA ŠUMA DELNICE, Zagreb 1991. BIB
2Milan Glavaš, Miroslav Harapin, Boris Hrašovec, 1992: Zaštita šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 171
3Boris Hrašovec, 1993: Prilog poznavanju bioekologije insekata iz roda Balaninus Germ., štetnika žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). GŠP vol. 29 s. 1
4Boris Hrašovec, Milan Glavaš, Danko Diminić, 1993: Istraživanje populacije štetnika hrastova žira i drugoga šumskog sjemena. GŠP vol. P4 s. 213
5Danko Dimić, Milan Glavaš, Boris Hrašovec, 1993: Važniji uzročnici bolesti borova u Istri. GŠP vol. P4 s. 223
6Milan Glavaš, Boris Hrašovec, Danko Diminić, 1993: Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim osvrtom na zeleni muskardin žirotoča. GŠP vol. P4 s. 381
7Hrašovec, B., 1995: Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka. Š.L. 1-2, s.27 pdf
8Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245 pdf
9Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101 pdf
10Hrašovec, B., 1996: Dlakave muhe (Bibionidae) - korisni ili štetni šumski insekti?. Š.L. 5-6, s.260 PDF
11Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998. Š.L. 7-8, s.378 PDF
12Hrašovec, B., 1998: Kako razlikovati stara od novih gubarevih jajnih legala. Š.L. 9-10, s.466 PDF
13Hrašovec, B., Harapin, M., 1999: Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.183 pdf
14Hrašovec, B., 1999: Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama?. Š.L. 5-6, s.249 PDF
15Miroslav Harapin, Boris Hrašovec, 2001: Entomološki kompleks obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 579
16Boris Hrašovec, 2003: Entomološki kompleks obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 537
17Miroslav Harapin, Boris Hrašovec, 2005: Entomofauna poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 379
18Boris Hrašovec, Milan Pernek, Dinka Matošević, 2006: Rezultati jednogodišnjega motrenja populacija potkornjaka na širem području Risnjačkoga masiva sustavom feromonskih klopki. GŠP vol. P5 s. 337
19Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539 pdf
20BOLESTI I ŠTETNICI URBANOG DRVEĆA; Šumarski institut, Jastrebarsko; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. BIB
21Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497 pdf
22Boris Hrašovec, Miroslav Harapin, Milan Pernek, 2011: Entomološki kompleks sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 556
23Hrašovec,Boris, 2011: Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.400 PDF
24Hrašovec,Boris, 2011: 65. godišnji skup Njemačkog šumarskog društva (Deutscher Forstverein) uAachenu 21–25. rujna 2011.. Š.L. 9-10, s.520 PDF
25Hrašovec,Boris, 2011: 6. Hrvatski dani biomase, Hrvatsko-austrijski gospodarski skup “Biomasa i bioplin (električna i toplinska energija)”Našice, 2. rujna 2011.. Š.L. 9-10, s.524 PDF
26Hrašovec, Boris, 2011: Prof. dr. sc. Milan Glavaš. Š.L. 11-12, s.622 PDF
27Boris Hrašovec, 2013: Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma. Š.L. 5-6, s.361 PDF
28Boris Hrašovec, 2013: Brijestovi potkornjaci – važni i neizostavni biološki čimbenik širenja holandske bolesti brijesta. Š.L. 7-8, s.440 PDF
29Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499 pdf
30Boris Hrašovec, 2013: Mr. sc. Andrijana Tadić. Š.L. 11-12, s.633 PDF
31Luka KASUMOVIĆ, Boris HRAŠOVEC, Anamarija JAZBEC, 2016: UČINKOVITOST SUHIH I MOKRIH NALETNO BARIJERNIH THEYSOHN® FEROMONSKIH KLOPKI U LOVU SMREKOVIH POTKORNJAKA Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L.. Š.L. 9-10, s.477 pdf
32Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC, 2016: POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ. Š.L. 11-12, s.577 pdf
33Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2017: Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI. Š.L. 11-12, s.577 pdf
34Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2018: Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae). Š.L. 9-10, s.473 pdf
35Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2019: Strategija prezimljavanja smrekovog pisara Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u hrvatskim smrekovim šumama na najnižoj nadmorskoj visini. Š.L. 1-2, s.19 pdf
36Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec, 2019: Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.215 pdf
37Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec, 2021: Preliminarni rezultati istraživanja entomofaune sjemena poljskog (Fraxinus angustifolia Vahl) i pensilvanskog jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 56.
 *** ŠIB 1996., s. 65.
 *** HŠD 1996., s. 375, 382. Glavaš, M.: Novi doktori znanosti. Boris Hrašovec. ŠL 5-6, 1997., s. 311-312.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Boris Hrašovec, ŠL 5-6/1997, s.311 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM