HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9429
ime HREN, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9429)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 9. 1925.Zagreb
apsolvirao1948.
diplomirao2. 6. 1949.
doktorirao1974.ŠF Beograd
karijera1949.Ministarstvo šumarstva NR Hrvatske
1950.šumarije Varaždin, Pitomača, Sokolovac
1955.Šumska pokusna stanica Križevci
1961.Institut za šumarska istraživanja SR Hrvatske
1974.Šumarski institut Jastrebarsko
umirovljen1991.
umro11. 4. 1997. Sin Ivana i Elizabete r. Mišković. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1936., a Državnu IV. mušku realnu gimnaziju 1944.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 2.6.1949.
 Na Šumarskom fakultetu u Beogradu stekao je doktorat znanosti 1974. g. iz znanstvenog područja uzgoj Suma.
 Poslije diplomiranja od 1949. do 1950. bio je zaposlen u Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske. Narednu godinu premješten je u Šumariju Varaždin. Od 1951. do 1952. nalazio se u Šumariji Pitomaca, a od 1952. do 1955. u Šumariji Sokolovac. Tada prelazi u institutsku Šumsko-pokusnu stanicu Križevci i u njoj se zadržao od 1955. do 1961. Nakon ukidanja stanice S. Bertović ga prima za asistenta u institutski Odjel za ekologiju i tipologiju suma. U Institutu za šumarska istraživanja SR Hrvatske (pod gornjim nazivom) radi do 1974., a u Šumarskom institutu Jastrebarsko radi do 1991., kad odlazi u mirovinu.

1Hren, Vladimir: Razvitak istraživačke misli i osnovni problemi istraživanja, Uzgoj prirodnih šumskih sastojina. Šumarski institut Jastrebarsko (1945-1985), Monografija, Zagreb 1986., s. 41, 83-86.
2Hren V., 1958: Ocjena stanja sastojina i jačina uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske krivulje.. Š.L. 1-2, s.5 PDF
3Isti: Zakasnjelo čišćenje u nenjegovanim čistim i mješovitim sastojinama bukve i hrasta kitnjaka s grabom. Ibid. 4, s. 1-83.
4Isti: Prvo proredno odabiranje stabala u nenjegovanim čistim i mješovitim sastojinama listača: bukve, hrasta i graba. Ibid. 6, s. 1-113.
5Dragišić, P., Hanzl, D., Hren, V., Bertović, S., KaliniC, M.: Njega čistih i mješovitih mladika bukve i mladika kitnjaka. Obavijesti 3, Zagreb 1959., s. 1-105.
6Hren, Vladimir: Razvoj strukture na pokusnim plohama Žabljački lug. Obavijesti l, 1962., Zagreb, s. 80-97.
7V. Hren, 1962: Stanje šuma sjeverne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.394 PDF
8Regionalni prostorni plan, Urbanistički institut SKH, Zagreb 1966., s. 1-97.
9Bertović, S., Car, Z., Cestar, D., Hren, V., KirasiC, D., Zunko, O.: Vegetacija, šumarstvo, industrija za preradu drveta, lovstvo i korištenje suma u turizmu Istre. Ke-gionalni prostorni plan Istre, ibid., Zagreb 1967., s. 1-103.
10Cestar D. i Hren Vl., 1967: Prilog definiciji sastojinskih oblika gospodarskih šuma. Š.L. 5-6, s.186 PDF
11Hren Vl., 1967: Odnos debljinske i visinske distribucije stabala u čistim sastojinama bukve nekih biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.192 PDF
12Cestar D., Hren V., 1967: Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma. Š.L. 9-10, s.400 PDF
13Cestar D., Hren V., 1967: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog gospodarenja. Š.L. 11-12, s.452 PDF
14Bertović, S., Cestar, D., Hren, V., Martinović, J.: Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u Hrv. primorju. Zemljište i biljka 1-3, Zagreb 1967., s. 621-629.
15Hren V., 1968: Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama zapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.189 PDF
16Cestar D. i Hren V., 1968: Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača sa stablima iz sjemena i šibljaka. Š.L. 7-8, s.279 PDF
17Hren V., 1968: Wenk — Kontrola rasta u okviru uređivanja šuma. Š.L. 7-8, s.323 PDF
18Hren, Vladimir i H. Kreibig: Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka stabala pomoću tačkasto brojčane metode. Šum. list 1968., s. 323.
19Hren V., 1968: Kreibig — Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka stabala pomoću točkasto-brojčane metode.. Š.L. 7-8, s.324 PDF
20Hren V., 1968: Wolf— Boja, novi elemenat kod dešifriranja snimaka intenzivno gospodarenih šuma .. Š.L. 7-8, s.324 PDF
21Hren, Vladimir i G. Wolff: Boja osnovni elemenat kod dešifriranja zračnih snimaka intenzivno gospodarenih suma. Šum. list 1968., s. 324.
22Hren V., 1968: Wolf — Racionalizacija procjene stanja šuma. Š.L. 7-8, s.325 PDF
23Hren V., 1968: Wolf — Zračna snimka, diagnostičko pomoćno sredstvo za operativne radove kod zaštite šuma. Š.L. 7-8, s.325 PDF
24Hren, Vladimir i G. Wolff: Zračna snimka dijagnostičko pomoćno sredstvo za operativne radove kod zaštite suma i kod gnojenja sastojina. Šum. list 1968., s. 325.
25Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, Jakob i Z. Pelcer: Istraživanje tipova suma na području SB Hrvatske. Bilten 11, Zagreb 1969.
26V. Hren i D. Srdić, 1969: Petar Dragišić. Š.L. 1-2, s.75 PDF
27V. Hren, 1969: Erhart, Walter Melzer: Prethodni rezultati usporednih istraživanja odnosa sadnje u zasjek i veličina sadnica kod smreke.. Š.L. 3-4, s.144 PDF
28Cestar, Dražen, Car, Z. i V. Hren: Prostorni plan Zagrebačke regije - vegetacija, šumarstvo, industrija za preradu drva i lovstvo. Urbanistički institut SB Hrvatske B-I-3, Zagreb 1970.
29Cestar, Dražen, Cindrić, Z, Hren. V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u SB Hrvatskoj. Radovi 16, Zagreb 1970., s. 1-63.
30Hren, Vladimir i Z. Pelcer: Klasifikacija panjača i degradiranih sastojina na tipološkoj osnovi. Seminar o intenzivnom gazdovanju izdanačkim i devastiranim sumama liščara, Banja Koviljača, Beograd 1971.
31Cestar, Dražen i V. Hren: Prethodna istraživanja o optimalnom promjeru jele i bukve u raznodobnim sumama nekih ekološko-gospodarskih tipova. Radovi 17, Zagreb 1971., s. 1-17.
32Bertović, S., Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J.: Kvalitativna i kvantitativna produkcija bukovih suma u zapadnom dijelu Hrvatske. Radovi 18, Zagreb 1971., s. 1-48.
33Hren, V., 1971: Seminar o intenziviranju gospodarenja panjačama i devastiranim sjemenjačamo listača s posebnim osvrtom na biološku rekonstrukciju unošenjem četinjača.. Š.L. 11-12, s.459 PDF
34Hren, V., 1971: Ing. Ilija Lončar. Š.L. 11-12, s.480 PDF
35Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z. i B. Kraljić: Šumarstvo Južnog bazena i njegove razvojne mogućnosti. Zavod za produktivnost, Zagreb 1972.
36Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Istraživanje tipova suma u SB Hrvatskoj. Aktuelni problemi šumarstva, drvne industrije i hortikulture, Šumarski fakultet, Beograd 1972. Simpozij povodom proslave 50 godišnjice osnivanja i rada Šumarskog fakulteta, Beograd, s. 211-218.
37Hren, V., 1972: Ramino korito. Š.L. 9-10, s.315 PDF
38Bertović, S., Cestar, D., Glavač, V., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J.: Tipološke značajke suma u gosp. j. Brod na Kupi. Radovi 21., Zagreb 1974., s. 1-119.
39Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospodarski tipovi suma u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Čovjek i priroda, Plitvička jezera 1974., s. 61-66.
40Hren, Vladimir: Oblik sastojina i njihov odnos prema sušenju jele, Istraživanje uzroka i posljedice sušenja prirodnih jelovih suma u SR Hrvatskoj. Radovi 23, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1975., s. 96-115.
41Cestar, Dražen, Hren, V. i Z. Pelcer: Klasifikacija regresivnih stadija subme-diteranske vegetacije na tipološkoj osnovi. Simpozij "Ekološka valorizacija primorskog krša, Split 1976.
42Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke suma u gospodarskoj jedinici Crni lug. Radovi 26, Zagreb 1976., s. 1-101.
43Cestar, Dražen, Hren. V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospodarski tipovi suma na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Radovi 28, Zagreb 1976., s. 1-87.
44V. Hren i V. Krejči, 1976: Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu lužnjakovih šuma istočne Posavine. Š.L. 5-6, s.191 PDF
45V. Hren, 1976: VI sastanak Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i Instituta za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.541 PDF
46Cestar, Dražen, Hren, V. Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke suma na profilu Babica-Visoci-ca-Divoselo. Radovi 32, Zagreb 1977., s. 1-130.
47D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3-4, s.168 PDF
48Vl. Hren, 1977: GREGUŠ, C.: Hospodarska uprava maloplošneho rubanoveho lesa. Š.L. 10-12, s.545 PDF
49Cestar, Dražen. Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke suma na profilu StirovaCa-Lesce. Radovi 33, Zagreb 1978., s. 1-103.
50Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospodarski tipovi suma okoliša Zavižana. Radovi 34, Zagreb 1978., s. 1-110.
51Hren, Vladimir i Z. Pelcer: Klima i ekološke cjeline u okviru istraživanja tipova suma i šumskih staništa. Poljoprivredni pregled 3-4. Sarajevo 1978., s. 285-287.
52Hren, Vladimir: Podesnost Levakovićeve formule za istraživanje i praćenje sastojinske strukture. Radovi 36, Zagreb 1979., s. 1-79.
53Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke Slavonskoga gorja. Radovi 39, Zagreb 1979., s. 1-213.
54Cestar, Dražen, Hren. V. i Z. Kovačević: Gospodarska komponenta tipoloških istraživanja u SB Hrvatskoj. Simpozij o primjeni tipologije u suvremenom gospodarenju sumama u Jugoslaviji, Glasnik Šum. fakulteta Beograd, posebno izdanje 4, Beograd 1979., s. 41-44.
55Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološka istraživanja kao osnov za gospodarenje sumama. Simpozij o primjeni tipologije u suvremenom gospodarenju sumama u Jugoslaviji, Glasnik Šumarskog fakulteta Beograd, posebno izdanje 4, Beograd 1979., s. 63-65.
56Hren, V., 1979: Pomlađivanje raznorodnih šuma sa stanovišta tipoloških istraživanja. Š.L. 11-12, s.585 PDF
57Hren, V., 1980: Dinamika horizontalnog širenja krošanja nekih važnijih vrsta drveća Sjeverne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.455 PDF
58Cestar, Dražen, Hren, V. Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospodarski tipovi suma gorja Hrv. zagorja. Radovi 48, Zagreb 1982.
59Cestar, Dražen, BogunoviC, M., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. i S. HadinoviC: Ekolosko-gospodarska osnova prostora općine Delnice (sažetak). Goranski list 122, posebno izdanje, Zagreb 1982.
60Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pecer, Z., Bezak, K., Krznar, A., Lindić, V., Vrbek, B. i V. Krejči: Prirodni šumski rezervat Medveđak. Radovi 50, Zagreb 1982., s. 1-76.
61Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medve-dovic, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala - Cudinka. Radovi 53, Zagreb 1983., s. 1-44.
62Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi nizinskih suma zapadne Posavine. Radovi 54, Zagreb 1983., s. 1-111.
63Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z, Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospodarski tipovi suma područja Bilogore. Radovi 57, Zagreb 1983., s. 1-96.
64Hren, Vladimir i Đ. Kovačić: Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko gospodarskim tipovima II-G-30 i II-G-31. Radovi 61, Zagreb 1984., s. 1-65.
65Cestar, Dražen, Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V. Krznar, A., Lindić, V., MedvedoviC, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Kik-Vis-ibaba. Radovi 58, Zagreb 1984., s. 1-40.
66Hren, Vladimir: Obnova, njega, razvoj strukture i prihranjivanje prirodnih šuma - Radovi, izvanredno izdanje 2, Zagreb 1984., s. 23-36.
67Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., MedvedoviC, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Ejecica-Javornik. Radovi 58, Zagreb 1984., s. 41-76.
68Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341 PDF
69Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi nizinskih suma sliva česme i Ilove. Radovi 64, Zagreb 1985., s. 1-85.
70ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO; Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb 1986. BIB
71Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke nizinskih suma Slavonije, (Typo-logical Characteristics of Lowland Forests of Slavonia). Radovi 68, Zagreb 1986., s. 1-80.
72Cestar, Dražen, Glavaš, M., Halambek, M., Harapin, M., Hren V., Martinović, J. i Z. Pelcer: Bukva i bukove sume Hrvatske, (Beech and Beech Forests in Croatia). Radovi 69, Zagreb 1986., s. 1-45.
73Cestar, D., Hren, V. i dr.: Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova gorskog područja (I) SK Hrvatske. Radovi, izvanredno izd. 4, Zagreb 1986., s. 1-125.
74Hren, Vladimir i Đ. Kovačić: Normalna raspodjela po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko gospodarskim tipovima suma II-O-10, II-O-ll, II-G-12, II-G-13 i II-G-22, (Normal Dis-tribution of Trees according to Diameter Degrees an Age Classes in Ecological-Managerial Forest Types II-G-10, II-G-11, II-G-12, II-G-13 and II-G-22). Radovi 72, Zagreb 1987., s. 1-65.
75Hren, Vladimir i Đ. Kovačić: Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekolosko-gospodarskim tipovima suma II-E-10, II-E-ll, II-E-13, II-E-20, II-E-25 i II-G-30, (Normal Distribution of Trees according to Diameter Degrees and Age Classes in Ecological- Managerial Forest Types II-E-10, II-E-11, II-e-12, II-E-20 and I-E-25. ). Radovi 74, Zagreb 1987., s. 1-50.
76Cestar, Dražen, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. I Z. Pelcer: Tipovi lužnjakovih suma, (Types of English - Oak Forests). Radovi 75, Zagreb 1988.
77Hren, Vladimir: Dosadašnji rezultati, sadašnje stanje i perspektiva istraživanja tipova suma i šumskih staništa u SR Hrvatskoj, (Results so far, Present Candition and Perspectives of Investigation of For-ests Types sites in SR Croatia). Radovi 75, Zagreb 1988., s. 147-150.
78Hren, Vladimir, Krejči, V. i K. Bezak: Frekvencija broja stabala po debljinskim stupnjevima kao pomoć kod uzgojnih zahvata -proreda, (Frequency of Trees by Diameter degrees as a help by silvicultural operations thinning). Radovi 75, Zagreb 1988., s. 159-165.
79Hren, V., 1988: Dr. DRAŽEN CESTAR, dipl. inž. šum. Š.L. 5-6, s.291 PDF
80Bezak, K., Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Uput-svo za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja, (In-structions for Preparation of Ecological-Managerial Forest Type Map for Hill aand Lowland Areas). Radovi 79, Zagreb 1989., s. 1-119.
81Hren, Vladimir: Razlike u razvoju debi jinske i visinske distribucije stabala u tri ekološke cjeline nizinskih suma sjeverne Hrvatske, (Differences in Diameter and Height Distribution of Trees in Three Ecological Units of North Croatia Low-land Forests). Radovi 80, Zagreb 1989., s. 13-27.
82Hren, Vladimir i J. Kulaš: Utjecaj pripreme zemljišta i strukture sastojina na pojavu prirodnog mladog naraštaja lužnjaka, (The Effect of Soil Preparation and Štand Structure upon the Occurrence of Natural Youg Growth of the Peduncu-late Oak). Radovi 80, Zagreb 1989., s. 29-41.
83Hren, Vladimir, Krejči, V., Komlenović, N. i P. Rastovski: Utjecaj gnojenja na pojavu i održavanje mladog naraštaja jele, (The Influence of Fertilisation on the Occurence and Maitenance of Young Growth). Radovi 25(2), Zagreb 1990., s. 323-336.
84Hren, Vladimir i V. Krejči: Pomak krivulje dužina krošanja u jednodobnim sastojinama lužnjaka s obzirom na njihovu starost, (Shift of Crown Leught Curve in Even-Eged English Oak frands regarding Their Age). Radovi 25(2), Zagreb 1990., s. 337-344.
85Hren, Vladimir: Normalna raspodjela stabala po visinskim stupnjevima i dobnim razredima u lužnjakovim sumama zajednice Genisto elatae - (juercetun roboris Horvat (Tip II-G-30), (Normal Tree Distribution according to Height Degrees and Age Classes in Pedunculate Oak Forests of the Asotiation Genisto elatae-Quercetum roboris Horvat (Type II-G-20). Zbornik o Antunu Levakoviću, Vinkovci 1992.
86Hren, Vladimir i V. Krejči: Oblićni broj krošanja nekih važnijih vrsta drveća Hrvatske, (Ceoen Form Factor of some Important Tree Species of Croatia). Radovi 27(1), Zagreb 1992., s. 15-20.

nedeterminirano:
87a) samostalni i prvi autor
88b) koautorski radovi
89Bertović, S., Car, Z., Cestar, D., Hren, V., KirasiC, D.: Vegetacija, šumarstvo, industrija za preradu drveta i lovstvo na području općina čabar, Delnice i Vrbovsko.
90Cestar, Dražen i V. Hren: Prostorni plan SR Hrvatske do 2000., šumarstvo i lovstvo. Republički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove SR Hrvatske, Zagreb 1972.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum. nastava, s. 362.
 Bertović, S.: Nekoliko primjedaba na publikaciju "Radovi" Šumarskog instituta Jastrebarsko, 21, 1974., Zagreb (1975. ). Pismohrana Šum. instituta.
 Bertović, S.: Tipologija suma; Šafar, J.: Uzgajanje prirodnih suma. Povijest šumarstva Hrvatske 1976., s. 40, 85-86, 98, 418.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1976.,, s. 85, 86, 98, 165, 416.
 *** Šum. enciklopedije 2, 1983., s. 80-81.
 *** ŠIM 1986., s. 11, 32, 83, 84, 97, 98, 116, 118, 177.
 *** ŠIB 1996., s. 65
 *** HŠD 1996., s. 277, 395.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM