HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9453
ime I., Marilena
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga2/9453)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Novska
srednje obr.1984.MIOC Zagreb
apsolvirala1988.
diplomirala18. 9. 1989.
magistrirala1. 7. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirala18. 9. 2000.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 7. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
15. 12. 2003.Šumarski fakultet u Zagrebudocent
25. 4. 2007.Šumarski fakultet u Zagrebuizvanredni profesor
12. 10. 2010.Šumarski fakultet u Zagreburedoviti profesor
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Kći Ivana i Anke r. Kovačević. Osnovnu je školu završila u Novskoj 1980., a srednju u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru u Zagrebu 1984. godine.

Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 18. 9. 1989. godine (diplomski rad "Zoocecidije u park šumi Maksimir").

Od 1. 7. 1991. godine radi na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirala je 1. 7. 1996. godine (magistarski rad "Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih hibrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine").

Doktorirala je 18. 9. 2000. godine (disertacija "Morfološka obilježja i sastav eteričnih ulja iz iglica nekih vrsta borova i njihovih hibrida").

Dana 15. 12. 2003. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 5.4. 2007. godine u zvanje izvanrednog profesora, a 12. 10. 2010. godine u zvanje redovitog profesora u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo.
 Nastavnik je na predmetima:

1. Preddiplomski studij Šumarstvo:
    Dendrologija (IV semestar, 3+2+3 dana terenske nastave)
    Ukrasna dendroflora (VI semestar, 1+0)
    Egzotične drvenaste biljke (VI semestar, 1+0)

2. Preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša:
    Dendrologija (IV semestar, 3+2+3 dana terenske nastave)
    Egzotične drvenaste biljke (VI semestar, 1+0)

3. Preddiplomski studij Drvna tehnologija:
    Osnove dendrologije (II semestar, 1+2)

4. Diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša:
    Hortikulturna dendrologija (II semestar, 2+1+3 dana terenske nastave)

5. Poslijediplomski specijalistički studij Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura
    Ukrasno drveće i grmlje
    Dendroflora u oblikovanju prostora
    Arboretumi-žive zbirke drveća i grmlja

6. Poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
    Primjenjena šumarska dendrologija

7. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Arhitektura i urbanizam, smjer Pejsažna arhitektura
    Uvod u dendrologiju (II semestar, 1+0)
 Voditeljica je preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša na Šumarskom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akad. god. 2005/2006. do 2010/2011.

Predstojnica je Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku.

Predstavnica je Republike Hrvatske u Europskom programu za šumske genetske resurse (EUFORGEN), Conifers Network, kojega vodi i koordinira Bioversity International, Rim, Italija.

Članica je Uredničkog odbora časopisa Šumarski list (za dendrologiju).
 Nastavnih godina 1993/1994. i 1996/1997. bila je pet mjeseci na znanstvenom usavršavanju na Institutu za biljnu fiziologiju Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija.

Nastavne godine 2000/2001. bila je tri mjeseca na znanstvenom usavršavanju na Kyushu Tokai Sveučilištu u Kumamotu, Japan.
 Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
1.Projekt 068-0242108-2773: "Varilabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj" – voditelj
2.Projekt 0068101: "Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost, vrste domaćini" - voditelj
3.Projekt 2003-107: "Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja" – voditelj
4.Projekt 2001-008: "Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu"  – voditelj
5.Projekt 068043: "Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija" – voditelj
6.Projekt 068005: "Ukrasna dendroflora u hrvatskom urbanom šumarstvu" – suradnik

 Znanstveni projekti Hrvatskih šuma d.o.o.:
1. "Morfološka i genetska raznolikost populacija i očuvanje genetskih resursa autohtonih šumskih voćkarica" - voditelj
2."Revitalizacija Arboretuma Lisičine" - voditelj
3."Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava" – suradnik
4."Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma", potprojekt "Osiguranje obnove kao mjere stabilnosti i potrajne proizvodnje fitomase u prirodnim šumskim ekosustavima" – suradnik
 Govori engleski i njemački jezik.

1Idžojtić, M., 1992: Monografija »GENETICS OF SCOTS PINE«. Š.L. 9-10, s.480 PDF
2Josip Karavla, Marilena Idžojtić, 1993: Autohtona i alohtona dendroflora nekih brijunskih otoka. GŠP vol. P4 s. 87
3Karavla, J. & M. Idžojtić, 1993: Autohtona i alohtona dendroflora nekih brijunskih otoka [Autochthonous and allochthonous dendroflora of some Brijuni islands]. Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4:87-100.
4Hrs, Ž. & M. Idžojtić, 1994: Jurjevsko groblje [Jurjevsko cementery]. Hortikultura 1-4:29-32.
5Borzan, Ž., M. Idžojtić & Đ. Šimić, 1994: Exotic woody plants growing on some of the Brijuni Islands. A Kerteszeti es Elemiszeripari Egyetem Koezemenyei, Budapest, Evfolyam Vol. LIV:29-39.
6Borzan, Ž., M. Idžojtić & M. Vidaković, 1995: Experimental plots of some hard pine hybrid families in Croatia. Ann. Forest. 20/1:1-36.
7Marilena Idžojtić, 1996: Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih híbrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine. GŠP vol. 33 s. 301
8Borzan, Ž. & M. Idžojtić, 1996: Razlikovanje crnog bora (Pinus nigra Arn.), običnog bora (P. sylvestris L.) i njihovih F1 i F2 hibrida pomoću diskriminantne analize [Discrimination between European black pine (Pinus nigra Arn.), Scots pine (P. sylvestris L.) and their F1 and F2 hybrids by discriminant analysis]. In: Skrb za hrvatske šume od 1846. - 1996., knjiga 1, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava (B. Mayer, ed.), 23-36 pp.
9Borzan, Ž., M. Idžojtić & H. Guttenberger, 1996: Standardization of gymnosperm karyotypes using Picea omorika as an example. Forest Genetics 3 (3):127-136.
10Idžojtić, M., 1996: Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih hibrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine [Morphological characteristics and growing of some two-needle interspecific pine hybrids on plots Đurđevački peski and in the Arboretum Lisičine]. Glas. šum. pokuse 33:301-338.
11Idžojtić, M., 1996: Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih hibrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine [Morphological characteristics and growing of some interspecific hard pine hybrids in plots Đurđevački peski and in Arboretum Lisičine]. Magistarski rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 91 pp.
12Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H., 1996: Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika. Š.L. 3-4, s.121 pdf
13Idžojtić, M., 1997: Morphological characteristics of the needles of European black pine (P. nigra Arn.), Scots pine (P. sylvestris L.), Japanese red pine (P. densiflora Sieb. et Zucc.) and their interspecific hybrids. Ann. Forest. 22/2:29-59.
14Idžojtić, M., 1998: Discriminant analysis of some morphological and anatomical traits of Pinus nigra Arnold, P. sylvestris L., P. densiflora Sieb. et Zucc. and P. thunbergiana Franco. Ann. Forest. 23/2:25-60.
15Idžojtić, M., Franjić, J., 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Š.L. 1-2, s.94 PDF
16Borzan, Ž., M. Idžojtić & D. Kremer, 1999: Notes on growth and flowering of some warm-climate woody-plants in the Botanical garden in Zagreb. In: Botanical Gardens as Live Museums - Publications, (I. Isepy, ed.). Budapest, Hungary, 49 p.
17Kajba, D., M. Idžojtić & S. Bogdan, 1999: Discriminant analysis of leaf morphological characteristics of the European black poplar (Populus nigra L.) in natural populations in Croatia. EUFORGEN Populus nigra Network. Report of the fifth meeting, 5-8 May 1999, Kyiv, Ukraine, 73-76 pp.
18Borzan, Ž. & M. Idžojtić, 2000: Description and identification of some trispecies hard pine hybrids. In: Proceedings of QFRI/CRC-SPF Symposium on Hybrid Breeding and Genetics of Forest Trees (Dungey, H. S., M. J. Dieters & G. D. Nikles (eds.). Brisbane, Australia. 107-113 pp.
19Idžojtić, M., 2000: Sastav eteričnih ulja iz iglica P. sylvestris L., Pinus nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco [Composition of volatiles from needles of Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. and P. thunbergiana Franco]. Šum list 5-6:263-270.
20Idžojtić, M., 2000: Morfometrijska istraživanja i sastav eteričnih ulja iglica nekih vrsta borova i njihovih hibrida [Morphometric research and composition of volatile oils in the needles of some pine species and their hybrids]. Disertacija. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 154 pp.
21Idžojtić, M., 2000: Sastav eteričnih ulja iz iglica Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco. Š.L. 5-6, s.263 pdf
22Idžojtić, M., 2000: Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu. Š.L. 5-6, s.347 PDF
23Idžojtić, M., 2001: Morphometrical analysis and needle volatiles composition of some hard pine species and their hybrids.Glas. šum. pokuse 38: 1-76.
24Idžojtić, M. & Ž. Borzan, 2001: Sastav eteričnog ulja iz iglica trispecies hibrida Pinus sylvestris L. × (P. densiflora Siebold et Zucc. × P. nigra J. F. Arnold) i njegova usporedba s roditeljskim vrstama [Essential oil composition in needles of trispecies hybrid Pinus sylvestris L. × (P. densiflora Siebold et Zucc. × P. nigra J. F. Arnold) and its comparison with parental species]. U: Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama: znanstvena knjiga (Ur. S. Matić et al.). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko i "Hrvatske šume", p. o. Zagreb, 61 – 68 pp.
25Idžojtić, M. & Ž. Ivanović, 2001: Women in Croatian forestry. In: Gender perspectives in forestry – why and how (Eds.: G. Lidestav and J. Chaseling). Seminar proceedings IUFRO working party 6.18.01 meeting, 24 - 25 November 2001, Umea, Sweden.
26Idžojtić, M. & H. W. Pfeifhofer, 2001: Composition of volatiles from needles of Pinus nigra Arnold, P. sylvestris L. and their hybrids. Sauteria 11: 367-382.
27Idžojtić, M., 2001: Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače. Š.L. 9-10, s.575 PDF
28Marilena Idžojtić, 2002: Morphometrical analysis and needle volatiles composition of some hard pine species and their hybrids. GŠP vol. 38 s. 1
29Borzan, Ž. & M. Idžojtić, 2002: Description and identification of some trispecies hard pine hybrids. Forest Genetics 9 (3): 171-182.
30Borzan, Ž., M. Idžojtić & H. Guttenberger, 2002: Identification of F1 hybrids Pinus nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L., P. nigra J. F. Arnold × P. densiflora Siebold et Zucc. and P. nigra J. F. Arnold × P. thunbergiana Franco by internal and external morphometric traits. Silvae Genetica 51 (5-6): 270-273.
31Idžojtić, M., 2002: Prikaz knjige prof. dr. sc. Želimira Borzana "Imenik drveća i grmlja". Priroda 897 (4): 46-47.
32Kajba, D., D. Ballian, M. Idžojtić & S. Bogdan, 2002: Importance of conservation of the hairy type of Populus nigra L. in the changing climatic and environmental conditions. In: Dynamics and conservation of genetic diversity in forest ecosystems (Kremer, A., M. P. Reviron, O. Savolainen & J. Turok, eds.). Bordeaux : INRA. 77 p.
33Idžojtić, M., 2002: Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu [Interactive key for the determination of deciduous dendroflora in winter]. (elektronički priručnik)
34Idžojtić, M., Ivanović, Ž., 2002: Žene u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.23 pdf
35Idžojtić, M. & M. Kogelnik, 2003: Hosts of mistletoes in Croatia and Slovenia. In: Abstract book of the International Symposium on Vegetation in SE Europe, Otočec, Slovenia, May 29 – 31, 2003, 26 p.
36Idžojtić, M., 2003: Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 pdf
37Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545 pdf
38Idžojtić, M., 2003: Četvrti sastanak EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača. Š.L. 11-12, s.638 PDF
39Idžojtić, M. & R. Pernar, 2004: Rasprostranjenost imelice (Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.) u Hrvatskoj. 1. Hrvatski botanički simpozij, Zagreb. Knjiga sažetaka, 24 p.
40Kajba, D., D. Ballian, M. Idžojtić & S. Bogdan, 2004: The differences among hairy and typical European black poplars and the possible role of the hairy type in relation to climatic changes. Forest Ecology and Management 197: 279-284.
41Kajba, D., D. Ballian, B. Heinze, M. Idžojtić & S. Bogdan, 2004: Populus nigra ssp. caudina and its importance for forest tree improvement and conservation of poplar genetic resources. In: The Contribution of Poplars and Willows to Sustainable Forestry and Rural Development, Santiago, Chile, 29 November – 2 December 2004. 29 p.
42Idžojtić, M., 2004: Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja [Key and Atlas for the Determination of Fruits and Seeds of Autochthonous and Allochthonous Tree and Shrub Species, with an Interactive Test]. (elektronički priručnik)
43Idžojtić, M., 2004: Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma. Š.L. 3-4, s.181 PDF
44Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689 pdf
45Idžojtić, M., D. Kajba & J. Franjić, 2005: Differentiation of F1 Hybrids Pinus nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L., P. nigra J. F. Arnold × P. densiflora Siebold et Zucc., P. nigra J. F. Arnold × P. thunbergiana Franco and Their Parental Species by Needle Volatile Composition. Biochemical Systematics and Ecology 33 (4): 427-439.
46Idžojtić, M., H. W. Pfeifhofer & M. Zebec, 2005: The needle volatile composition of trispecies hybrids (Pinus nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L.) × P. densiflora Siebold et Zucc. and (P. nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L.) × P. thunbergiana Franco. In: Abstract book of XVII International Botanical Congress, Vienna, July 17-23, 2005. 560 p.
47Kajba, D., D. Ballian, B. Heinze, M. Idžojtić, S. Bogdan & I. Katičić-Trupčević, 2005: Importance of conservation of the hairy type of Populus nigra in the changing climatic and environmental conditions. In (Čolić Franekić, J. & Ugarković, Đ., ur.): Abstract book of the Second Congress of Croatian Geneticists, Supetar, 24.-27. 9. 2005. Hrvatsko genetičko društvo, 90 p.
48Pernar, R., M. Bajić, D. Vuletić, M. Idžojtić, M. Ančić & A. Seletković, 2005: Aerial high resolution imaging of the mistletoe for the assesment of forest decline in fir stands. In (Heipke, C., Jacobsen, K. & Gerke, M., ur.): International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Symposium: High resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hanover, Njemačka, 17.-20. svibnja 2005.
49Škvorc, Ž., J. Franjić & M. Idžojtić, 2005: Population structure of Quercus pubescens Willd. (Fagaceae) in Croatia according to morphology of leaves. Acta Botanica Hungarica 47 (1-2): 183-196.
50Zebec, M. & M. Idžojtić, 2005: Hosts and distribution of yellow mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.) in Croatia. In: Abstract book of Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries 2005., Ljubljana, September 16-18, 2005. 37-38 pp.
51Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 256 pp. (udžbenik)
52Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3 pdf
53Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212 PDF
54Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju ; Šumarski fakultet, Zagreb 2005. BIB
55Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 PDF
56Idžojtić, M., 2005: Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar. Š.L. 11-12, s.649 PDF
57Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić, 2006: Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova. GŠP vol. P5 s. 305
58Marilena Idžojtić, Marko Zebec, 2006: Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) i širenje invazivnih drvenastih neofita u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 315
59Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101 pdf
60Ballian, D., V. Marku, M. Omanović & M. Idžojtić, 2006: Morphological differentiation between populations of Pinus heldreichii (Bosnian pine) in Bosnia, Montenegro, Kosovo and Albania. In: Book of Abstracts. IV Balkan Botanical Congress, 20-26 June 2006, Sofia, Bulgaria. 264 pp.
61Ballian, D., F. Bogunić, M. Idžojtić, R. Brus & T. Mikić, 2006: Varijabilnost oskoruše (Sorbus domestica L.) iz balkanskog dijela areala, na osnovi morfometrijske analize lišća. U (V. Besendorfer, ur.): Zbornik sažetaka 9. Hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj 23.-29. rujna 2006. Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb. 154-155 pp.
62Franjić, J., Z. Liber, Ž. Škvorc, M. Idžojtić, R. Šoštarić & Z. Stančić, 2006: Morphological and molecular differentiation of the Croatian populations of Quercus pubescens Willd. (Fagaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75 (2): 123-130.
63Idžojtić, M. & M. Zebec, 2006: Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swinge) i širenje invazivnih drvenastih neofita u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse pos. izd. 5: 315-323.
64Idžojtić, M., M. Zebec & D. Drvodelić, 2006: Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova. Glas. šum. pokuse pos. izd. 5: 305-314.
65Idžojtić, M., M. Kogelnik, J. Franjić & Ž. Škvorc, 2006: Hosts and distribution of Viscum album L. ssp. album in Croatia and Slovenia. Plant Biosystems 140 (1): 50-55.
66Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399 pdf
67Bogdan, S., D. Kajba, J. Franjić, M. Idžojtić, Ž. Škvorc, & I. Katičić, 2007: Genetic variation in quantitative traits within and among Croatian narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) populations assessed in an open-pollinated progeny test. Periodicum Biologorum 109 (1): 1-11.
68Idžojtić, M., M. Zebec & J. Medak, 2007: The incidence of yellow mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.) on sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in northwest Croatia. International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. 23-25 October 2007, Bursa, Turkey. Abstract book, 18 p.
69Idžojtić, M., M. Zebec & R. Pernar, 2007: Intenzitet zaraze hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./ Liebl.) žutom imelom (Loranthus europaeus Jacq.) u Hrvatskoj. 2. hrvatski botanički kongres, Zagreb, 20.-22. rujna 2007. Knjiga sažetaka, 25-26 pp.
70Kepec, M. & M. Idžojtić, 2007: Arboretum Lisičine. Zavičaj - Časopis ogranka Matice hrvatske u Virovitici 21-22: 11-19.
71Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, & M. Idžojtić, 2007: Syntaxonomical and synchorological analysis of the Crithmo-Limonietea Br.-Bl. 1947 on the Eastern Adriatic coast. Periodicum Biologorum 109 (1): 61-66.
72Pernar, R., M. Bajić, M. Ančić, A. Seletković, M. Idžojtić, 2007:
Detection of mistletoe in digital colour infrared images of infested fir trees. Periodicum Biologorum 109 (1): 67-75.
73Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
74Idžojtić, M. & M. Zebec, 2008: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. U (Matić, S. i I. Anić, ur.): Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. Znanstveno savjetovanje HAZU, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. Knjiga sažetaka, 29-31 pp.
75Idžojtić, Marilena, 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’. Š.L. 1-2, s.74 PDF
76Idžojtić, M., Pernar, R., Glavaš, M., Zebec, M. & Diminić, D., 2008: The incidence of mistletoe (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) on silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia. Biologia (Bratislava) 63 (1): 81-85.
77Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
78Pfeifhofer, H. W., M. Idžojtić & M. Zebec, 2008: The needle volatile composition of Pinus nigra J. F. Arnold, P. sylvestris L., P. densiflora Siebold et Zucc. and P. thunbergiana Franco trispecies hybrids. Silvae Genet. 57 (4-5): 212-220.
79Idžojtić, Marilena, 2008: Josip Karavla (1933 – 2008) . Š.L. 11-12, s.601 PDF
80Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. 904 pp. (udžbenik / textbook)
81Idžojtić, M., M. Zebec, 2009: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. U (Matić, S. & I. Anić, ur.): Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. Zbornik radova. HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo. 117-127 pp.
82Idžojtić, M., M. Zebec, J. Medak, 2009: The incidence of yellow mistletoe on sweet chestnut in northwestern Croatia. In (A. Soylu & C. Mert, eds.): Proceedings of the International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. October 23-25, 2007, Bursa, Turkey. Acta Horticulturae 815: 271-275.
83Idžojtić, M., I. Poljak, M. Zebec, S. Perić, 2009: Biološka svojstva, morfološka obilježja i ekološki zahtjevi čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). U (A. Krpan, ur.): Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fruticosa L.) u Hrvatskoj, Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 12. ožujka 2009., Knjiga sažetaka, 13 p.
84Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, J. Medak, 2009: Variation of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) populations in Croatia according to the morphology of fruits. In (Türk, R. & P. Comes, eds.): Sauteria, Schriftenreihe für systematische Botanik, Floristik und Geobotanik, Band 18. 323-333 pp.
85Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, J. Medak, 2009: Variation of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) populations in Croatia according to the morphology of fruits. In (Eihberger, Ch. et al., eds.): 32nd Symposium of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Science, Pörtschach (Austria), 2-5 July 2009, Abstract book, 20 p.
86Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, V. Rukavina, 2009: The incidence of yellow mistletoe on pedunculate and sessile oak in central Croatia. In (V. Stevanović, ed.): 5th Balkan Botanical Congress. 7-11 September 2009, Beograd (Srbija), Book of abstracts, 64 pp.
87Liber, Z., M. Idžojtić, M. Zebec, Z. Šatović, I. Poljak, 2009: Genetic characterization of sweet chestnut cultivars in Croatia. In: Castanea 2009, 1st European Congress on Chestnut, Cuneo (Italy), 13-16 October 2009, Abstract book, 130 p.
88Medak, J., S. Perić, M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak, 2009: Plant species dynamics in sweet chestnut forests in Croatia. In (Eihberger, Ch. et al., eds.): 32nd Symposium of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Science, Pörtschach (Austria), 2-5 July 2009, Abstract book, 23 p.
89Medak, J., M. Idžojtić, S. Novak-Agbaba, M. Ćurković-Perica, I. Mujić, I. Poljak, D. Juretić, Ž. Prgomet, 2009: Croatia. In (D. Avanzato, ed.): Following chestnut footprints (Castanea spp.) – Cultivation and culture, folklore and history, traditions and use. Scripta Horticulture 9: 40-43.
90Mujić, O. I., V. J. Živković, A. Vildana, Z. Tuzlak, S. Novak-Agbaba, Ž. Prgomet, M. Idžojtić, 2009: Bosnia & Herzegovina. In (D. Avanzato, ed.): Following chestnut footprints (Castanea spp.) – Cultivation and culture, folklore and history, traditions and use. Scripta Horticulture 9: 20-23.
91Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, 2009: Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill.) na temelju morfologije lista. U (V. Besendorfer et al., ur.): 10. hrvatski biološki kongres, 14.-20. rujna 2009, Osijek, Zbornik sažetaka, 127-128 pp.
92DENDROLOGIJA LIST; Šumarski fakultet, Zagreb 2009. BIB
93Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, 2010: Revitalizacija arboretuma Lisičine. Š.L. 1-2, s.5 pdf
9450. OBLJETNICA ZAVODA ZA ŠUMARSKU GENETIKU, DENDROLOGIJU I BOTANIKU; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 2010. BIB
95Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić, 2010: Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje. Š.L. 5-6, s.294 PDF
96Idžojtić,M., I.Mandić, 2010: Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”. Š.L. 5-6, s.308 PDF
97Idžojtić, Marilena, 2010: Dr. sc. Marko Zebec. Š.L. 7-8, s.431 PDF
98Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, Z. Liber, Z. Šatović, N. Vahčić, 2010: Očuvanje genofonda maruna. U: Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.): Treći Hrvatski botanički kongres 2010., 24-26 rujan 2010., Murter. Knjiga sažetaka. 92-93 pp.
99Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec, S. Vlahović, 2010: Arboretum Lisičine. Izložba "Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske - čuvari zbirki živih biljaka", Botanički vrt PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, 15. rujna - 31. listopada 2010. godine.
100Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec, 2010: Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova. Š.L. 11-12, s.569 pdf
101Ivo Trinajstić, Jozo Franjić, Marilena Idžojtić, Željko Škvorc, 2011: Taksonomska problematika i rasprostranjenost glavnih vrsta drveća. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 162
102Branimir Prpić, Ivica Tikvić, Milena Idžojtić, Zvonko Seletković, 2011: Ekološka konstitucija značajnijih vrsta drveća i grmlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 245
103Brus, R., D. Ballian, F. Bogunić, T. Mikić & M. Idžojtić, 2011: Leaflet morphometric variation of service tree (Sorbus domestica L.) in the Balkan Peninsula. Plant
Biosystems 145 (2): 278-285.
104Idžojtić, M., M. Zebec & I. Poljak, 2011: Dendrološka i hortikulturna vrijednost Arboretuma Lisičine. Croatian Journal of Forest Engeneering 32 (1): 193-203.
105Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, B. Filić & T. Arnold Sabo, 2011: Arboretum Lisičine - namlađi hrvatski arboretum. U (Kovačić, S. & V. N. Stamenković, ur.): Knjiga
sažetaka Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, 22-23 pp.
106Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec & I. Šapić, 2011: Diversity and distribution of Sorbus spp. in Croatia. In (Carimini, L, ed.): Abstracts of the 34th International
symposium of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology; 47 p.
107Brus, R., D. Ballian, F. Bogunić, T. Mikić & M. Idžojtić, 2011: Leaflet morphometric variation of service tree (Sorbus domestica L.) in the Balkan Peninsula. Plant Biosystems 145 (2): 278-285.
108Idžojtić, M., M. Zebec & I. Poljak, 2011: Dendrološka i hortikulturna vrijednost Arboretuma Lisičine. Croatian Journal of Forest Engeneering 32 (1): 193-203.
109Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, B. Filić & T. Arnold Sabo, 2011: Arboretum Lisičine - namlađi hrvatski arboretum. U (Kovačić, S. & V. N. Stamenković, ur.): Knjiga sažetaka Simpzij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, 22-23 pp.
110Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2011: Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.269 pdf
111Idžojtić,M., M.Harapin, 2011: Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine. Š.L. 7-8, s.410 PDF
112Prpić, B., I. Tikvić, M. Idžojtić, Z. Seletković, 2011: Ekološka konstitucija značajnijih vrsta drveća i grmlja. U (Matić, S., ur.): Šume hrvatskoga Sredozemlja.
Akademija šumarskih znanosti, Zagreb. 245-287 pp.
113Trinajstić, I., J. Franjić, M. Idžojtić, Ž. Škvorc, 2011: Taksonomska problematika i rasprostranjenost glavnih vrsta drveća. U (Matić, S., ur.): Šume hrvatskoga
Sredozemlja. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb. 162-181 pp.
114Ježić, M., I. Poljak, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2012: First report of Candidatus Phytoplasma pini in Croatia. U (Citti, C. i dr., ur.): Book of Abstracts of the 19th Congress of the International Organisation for Mycoplasmology, Toulouse. IOM, 158-159 pp.
115Ježić, M., I. Poljak, B. Šafarić, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2012: Candidatus Phytoplasma pini in Pinus mugo and P. halepensis from Croatia. U (Černi, S. i dr., ur.): Book of abstracts of the 5th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Zagreb. Hrvatsko mikrobiološko društvo, 70-70 pp.
116Ježić, M., Lj. Krstin, I. Poljak, Z. Liber, M. Idžojtić, M. Jelić, J. Meštrović, M. Zebec, M. Ćurković-Perica, 2012: Different response of marrons versus naturally-growing sweet chestnut trees to Cryphonectria parasitica infection. U (Černi, S. i dr., ur.): Book of abstracts of the 5th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Zagreb. Hrvatsko mikrobiološko društvo, 45-45 pp.
117Poljak, I., I. Šapić, M. Idžojtić, J. Vukelić, M. Zebec, 2012: Raznolikost bijele (Alnus incana L. Moench) i crne johe (A. glutinosa Gaertn.) na području Mure i Drave prema morfološkim obilježjima listova. U (Jelaska, S. D. i dr., ur.): Zbornik sažetaka Hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb. Hrvatsko biološko društvo 1885, 32-33 pp.
118Zebec, M., M. Idžojtić, Z. Šatović, I. Poljak, Z. Liber, 2012: Genetic variability and population structure in natural populations of the European field elm (Ulmusminor Mill. sensu latissimo) from Croatia as revealed by SSR markers. U (Rešetnik, I. i dr., ur.): Book of Abstracts of the International Symposium on Evolution of Balkan Biodiversity, Zagreb. BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, 73-73 pp.
119Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ, 2012: Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova. Š.L. 9-10, s.479 pdf
120Marilena Idžojtić, 2012: Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu. Š.L. 9-10, s.509 PDF
121Marilena Idžojtić, 2012: Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske. Š.L. 9-10, s.526 PDF
122Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579 pdf
123Marilena IDŽOJTIĆ, 2012: VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA). Š.L. 11-12, s.621 PDF
124Ćurković-Perica, M., Lj. Krstin, I. Poljak, Z. Liber, M. Idžojtić, M. Zebec, 2013: Biological control of chestnut blight: interaction of the pathogen - Cryphonectria parasitica with biocontrol agent – hypovirus and chestnut genotype. Plant Diseases and Resistance Mechanisms, Programme and Abstracts, Vienna, VIPCA.
125Ježić, M., I. Poljak, B. Šafarić, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2013: Candidatus Phytoplasma pini in pine species in Croatia. Journal of Plant Diseases and Protection 120 (4): 160-163.
126Ježić, M., I. Poljak, Lj. Krstin, M. Idžojtić, Z. Liber, M. Ćurković-Perica, 2013: Rak kore pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) ugrožava lovranski marun unatoč prisutnosti hipovirulentnih sojeva gljive Cryphonectria parasitica (Murril) Barr. U (Alegro, A i I. Boršić, ur.): 4. hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb. Knjiga sažetaka, 136-137 pp.
127Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2013: The variability of European Sweet Chestnut according to the leaf morphology – a methodological approach. Acta Horticulturae 1043: 211-218.
128Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2013: The variability of European Sweet Chestnut according to the leaf morphology – a methodological approach. In (Radócz, L., ed.): European Congress on Chestnut, Book of Abstracts, 104 p.
129Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec, A. Strižić, J. Tomić, 2013: Variation of the Almond Leaved Pear (Pyrus spinosa Forssk) in Croatia according to the morphology of leaves. U (Alegro, A i I. Boršić, ur.): 4. hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb. Knjiga sažetaka, 195-196 pp.
130Marilena Idžojtić, 2013: BOTANIČKI VRT U RIMU. Š.L. 1-2, s.74 PDF
131Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić, 2013: OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA. Š.L. 3-4, s.207 PDF
132Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325 pdf
133DENDROLOGIJA; Šumarski fakultete Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2013. BIB
134Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
135Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec, 2014: DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.55 pdf
136Ćurković-Perica, M., Lj. Krstin, I. Poljak, Z. Liber, M. Idžojtić, Z. Katanić, M. Ježić, 2014: Chestnut genotype plays a significant role in the recovery from chestnut blight disease. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions, Rhodes, Greece, 6-10 July 2014. Book of Abstracts, 126 p.
137Ježić, M., Lj. Krstin, I. Poljak, Z. Liber, M. Idžojtić, M. Jelić, J. Meštrović, M. Zebec, M. Ćurković-Perica, 2014: Castanea sativa: genotype-dependent recovery from chestnut blight. Tree Genetics and Genomes 10 (1): 101-110.
138Katanić, Z., M. Ježić, Lj. Krstin, E. Dejanović, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2014: Biological control of chestnut blight: effect of host diversity on the prevalence of biocontrol agent - Cryphonectria hypovirus 1. Book of Abstracts of the 1st CroViWo, Croatian Virus Workshop, Basic and Translational Virus Research. Rijeka, Croatia, 14th November 2014. 13-13 pp.
139Poljak, I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2014: Leaf morphology of the sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) - a methodological approach. In (Radocz, L., M. Botu, M. Bolvansky, eds.): Proceedings of the Second European Congrress on Chestnut. Acta Horticulture 1043: 211-218.
140Marilena Idžojtić, 2014: BOTANIČKI VRT SVEUČILIŠTA U PALERMU - TRADICIJA I LJEPOTA TALIJANSKOG JUGA. Š.L. 9-10, s.500 PDF
141Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.563 pdf
142Marilena Idžojtić, 2014: DR. SC. IGOR POLJAK. Š.L. 11-12, s.613 PDF
143Ćurković-Perica, M., M. Ježić, V. Karin, M. Idžojtić, K. Sotirovski, M. Risteski, D. Rigling, S. Prospero, M. Kolp, M. Double, 2015: Biological control of chestnut blight: persistence of biocontrol agent Cryphonectria hypovirus 1 in healed chestnut cankers. In: Book of Abstracts of the XVIII International Plant Protection Congress, Berlin, Germany, 24.-27. 8. 2015. 661-661 pp.
144George, J.-P., H. Konrad, E. Collin, J. Thevenet, D. Ballian, M. Idžojtić, U. Kamm, P. Stoyanov Zhelev, T. Geburek, 2015: High molecular diversity in the true service tree (Sorbus domestica) despite rareness: data from Europe with special reference to the Austrian occurrence. Ann. Bot. 115 (7): 1105-1115.
145George, J.-P., H. Konrad, E. Collin, J. Thevenet, D. Ballian, M. Idžojtić, U. Kamm, P. Stoyanov Zhelev, T. Geburek, 2015: Does molecular diversity generally decrease from South to North? Contrasting results from a rare and scattered forest tree (Sorbus domestica L.). Book of Abstracts of the IUFRO Tree Biotechnology Conference, Florence, Italy, 8-12. 6. 2015.
146Ježić, M., M. Idžojtić, M. Tkalec, L. Nuskern, I. Poljak, Z. Katanić, R. Vuković, Lj. Krstin, M. Ćurković-Perica, 2015: Naturally occurring hypovirulence is necessary for the survival of the chestnut. In (Bogdanović, S., N. Jogan, eds.) Book of Abstracts of the 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka, 14.-18. 9. 2015. 27-27 pp.
147Kajba, D., D. Ballian, M. Idžojtić, I. Poljak, 2015: Leaf morphology variation of Populus nigra L. in natural populations along the rivers in Croatia and Bosnia and Herzegovina. SEEFOR 6 (1): 39-51.
148Katanić, Z., M. Ježić, Lj. Krstin, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2015: Effect of dynamic changes of vegetative compatibility types in Cryphonectria parasitica populations on biological control of chestnut blight in Croatia. In (Uzelac, B., ed.): Book of Abstracts of the Joint Meeting of 2nd International Conference on Plant Biology, 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society and COST ACTION FA1106 QUALITYFRUIT Workshop, Petnica, Serbia, 17-20 June 2015. 152-153 pp.
149Krstin, Lj, M. Ježić, Z. Katanić, I. Poljak, M. Idžojtić, M. Ćurković Perica, 2015: Different response of European chestnut to the hypovirus-infected Cryphonectria parasitica isolates. In: Abstract Book of the Botanikertagung 2015, Weihenstephan, Germany, 30. 8. - 3. 9. 2015. 93-93 pp.
150Poljak, I., M. Idžojtić, 2015: Population variability of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in Croatia according to the fruit morphology. In (Bogdanović, S., N. Jogan, eds.) Book of Abstracts of the 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka, 14.-18. 9. 2015. 99-99 pp.
151Poljak, I., D. Kajba, I. Ljubić, M. Idžojtić, 2015: Morphological variability of leaves of Sorbus domestica L. in Croatia. Acta Soc. Bot. Pol. 84 (2): 249-259.
152Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Modrić, 2015: Morphological variability of Ulmus glabra Huds. in Lika and Gorski kotar, Croatia. In (Škvorc, Ž. et al., eds.): Book of Abstracts of the 36th Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Osijek, 17.-20. 6. 2015. 30-30 pp.
153Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ, 2015: RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 9-10, s.429 pdf
154Brus, R., M. Idžojtić, K. Jarni, 2016: Morphologic variation in northern marginal Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus populations in Istria. Plant Biosyst. 150 (2): 274-284.
155Ćurković-Perica, M., M. Ježić, Lj. Krstin, Z. Katanić, L. Nuskern, I. Poljak, M. Idžojtić, 2016: Biological control of chestnut blight: an interplay between chestnut, fungus Cryphonectria parasitica and Cryphonectria hypovirus 1. U (Koch, U., A. Herz, ur.): OBC-WPRS Bulletin, Proc. of the Meeting "Biocontrol and Microbial Ecology". International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC-WPRS), Darmstadt. 95-97 pp.
156Ćurković-Perica, M., M. Ježić, Lj. Krstin, Z. Katanić, L. NuskernI. Poljak, M. Idžojtić, 2016: Recovery of chestnut from chestnut blight depends on combination of virus strains used for biocontrol. U (Mrša, V., R. Teparić, D. Kifer, ur.): Book of Abstracts Power of microbes in industry and environment, Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb. 51-51 pp.
157Ježić, M., I. Poljak, M. Idžojtić, Z. Liber, M. Ćurković-Perica, 2016: First report of Phytoplasmas infecting wild apples and wild pears in Croatia. Plant Disease 100 (1): 207-207.
158Ježić, M., J. Mlinarec-Novosel, L. Nuskern, M. Tkalec, Z. Katanić, R. Vuković, Lj. Krstin, I. Poljak, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2016: Long term (in)stability of vegetative incompatibility type diversity and hypovirulence in Cryphonectria parasitica populations. U (Koch, U., A. Herz, ur.): OBC-WPRS Bulletin, Proc. of the Meeting "Biocontrol and Microbial Ecology". International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC-WPRS), Darmstadt. 211-213 pp.
159Ježić, M., J. Mlinarec-Novosel, L. Nuskern, M. Tkalec, Z. Katanić, R. Vuković, Lj. Krstin, I. Poljak, M. Idžojtić, M. Ćurković-Perica, 2016: Promjene u populacijama Cryphonectria parasitica u Hrvatskoj u posljednjih deset godina. U (Rešetnik, I., Z. Ljubešić, ur.): 5. Hrvatski botanički simpozij, Knjiga sažetaka, Hrvatsko botaničko društvo, Zagreb. 111-112 pp.
160Mlinarec, J., M. Ježić, R. Vuković, Z. Katanić, Lj. Krstin, L. Nuskern, I. Poljak, M. Idžojtić, M. Tkalec, M. Ćurković-Perica, 2016: Multilocus PCR assays reveal vegetative incompatibility gene profiles of Cryphonectria parasitica in Europe. U (Antolović, R., ur.): 6th Croatian congress of microbiology with international participation, Book of abstracts, Croatian Microbiological Society. 49-49 pp.
161Poljak, I., N. Vahčić, M. Gačić, M. Idžojtić, 2016: Morphological characterization and chemical composition of fruits of the traditional Croatian chestnut variety "Lovran Marron". Food Technology and Biotechnology 54 (2): 189-199.
162Poljak, I., N. Vahčić, M. Gačić, M. Ježić, M. Ćurković-Perica, M. Idžojtić, 2016: Mineral composition and heavy metals content of sweet chestnut fruits in five natural populations from central Croatia. In: Proc. Natural resources, green technology and sustainable development 2. 31-37 pp.
163Poljak, I., M. Idžojtić, Z. Šatović, M. Ježić, M. Ćurković Perica, Z. Liber, 2016: Genetička raznolikost pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u jugoistočnoj Europi i zapadnom dijelu Balkanskoga poluotoka. U (Rešetnik, I., Z. Ljubešić, ur.): 5. Hrvatski botanički simpozij, Knjiga sažetaka, Hrvatsko botaničko društvo, Zagreb. 120-121 pp.
164Zebec, M., M. Idžojtić, Z. Šatović, I. Poljak, Z. Liber, 2016: Alive and kicking, or, living on borrowed time? - Microsatellite diversity in natural populations of the endangered Ulmus minor Mill. sensu latissimo from Croatia. Acta Bot. Croatica 75 (1): 53-59.
165Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117 pdf
166Zebec, M., M. Idžojtić, I. Mihaldinec, N. Trogrlić, 2016: Morfološka varijabilnost brijesa veza (Ulmus laevis Pall.) u Hrvatskoj. U (Rešetnik, I., Z. Ljubešić, ur.): 5. Hrvatski botanički simpozij, Knjiga sažetaka, Hrvatsko botaničko društvo, Zagreb. 23-24 pp.
167Poljak, I., M. Idžojtić, Z. Šatović, M. Ježić, M. Ćurković-Perica, B. Simovski, J. Acevski, Z. Liber, 2017: Genetic diversity of the sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in central Europe and the western part of the Balkan Peninsula, and evidence of marron genotype introgression into wild populations. Tree Genetics and Genomes 13 (1): 1-13.
168Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19 pdf
169Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125 pdf
170Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469 pdf
171Antonio Vidaković, Marilena Idžojtić, Tonko Megyery, Dragan Turk, Igor Poljak, 2020: Park kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu – drvenaste biljke. Š.L. 9-10, s.475 pdf
172Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539 pdf
173Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489 pdf
174Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić, 2023: Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena. Š.L. 3-4, s.137 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 + osobni doprinos
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM