HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9465
ime INDIR, Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9465)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 12. 1971.Koprivnica
srednje obr.1991.
apsolvirao1995.
diplomirao4. 12. 1995.
magistrirao7. 7. 2004.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2. 12. 2011.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera6. 3. 1996.UŠP Koprivnica, Odjel za uređivanje šumapripravnik, taksator
1999.UŠP Koprivnica, Odjel za uređivanje šumasamostalni taksator
1. 2. 2005.Šumarski institut Jastrebarskoasistent
3. 12. 2011.Hrvatski šumarski institutviši asistent
trenutno, od2. 6. 2014.Hrvatski šumarski institutznanstveni suradnik Sin Ivanov. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Potječe iz obrtničke obitelji: otac mu je bio zidar, a majka domaćica. Živi u Koprivnici.
 Srednju je školu završio u CUO Koprivnica škol. g. 1989.-90. i u jesen se upisao na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Po povratku s odsluženja vojnog roka započinje studij 1991. Diplomirao je 4.12.1995. iz područja Uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Prirast obične bukve (Fagus sylvatica L. ) u specijalnom rezervatu šumske vegetacije Dugačko Brdo".
 06.03.1996. zapošljava se kao pripravnik u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Koprivnica. Potom radi kao pomoćnik taksatora, taksator te od 1999. g. kao samostalni taksator u istom odjelu.
 07.07.2004. je obranio magistarski znanstveni rad na Šumarskom fakultetu iz područja Uređivanje šuma, s temom "Optimalni načini prikupljanja i obrade podataka kontrolnom metodom u inventuri šuma".
 Od 01.02.2005. radi u Hrvatskom šumarskom institutu kao asistent, od 3.12.2011. kao viši asistent, a od 2.6.2014. kao znanstveni suradnik u Zavodu za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku.
 Godine 2006. na Sveučilištu u Zagrebu odobrena mu je tema doktorske disertacije pod naslovom: „Utjecaj elemenata strukture na prirast starijih sastojina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli – Quercetum roboris, /Anić 1959/ emend. Rauš 1969). Doktorirao je 2. prosinca 2011. godine.


Suradnik je na dva projekta za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te voditelj projekta za Hrvatske šume d.o.o. pod naslovom „Mogućnosti primjene standardnih prirasnih nizova za regularne šume na području Uprave šuma Podružnice Koprivnica“. Sudjeluje u aktivnostima na provođenju projekata CarbonPro i UN/ECE ICP, te u izradama znanstvenih i stručnih studija koje Institut ugovara na tržištu. Kao član stručnih povjerenstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarenja, sudjeluje u postupku pregleda i odobravanja šumskogospodarskih planova.


Član je ispitnog povjerenstva za provođenje stručnih ispita u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


Na Županijskom sudu u Varaždinu imenovan je stalnim sudskim vještakom šumarske struke.
 Član je Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatskog društva sudskih vještaka. Oženjen je, otac je šestero djece i živi u Koprivnici.

11. INDIR, K., 2004., Optimalni načini prikupljanja i obrade podataka kontrolnom metodom u inventuri šuma. Magistarski rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 118 pp. Zagreb
22. INDIR, K., 2005., Izbor metode izmjere taksacijskih elemenata u inventuri šuma hrasta lužnjaka. Rad. Šumar. inst. 40(1): 73-88, Jastrebarsko
3Marjanović, H., Dubravac, T., Indir, K., Ivankovic, M. Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959./em. Rauš 1969.) Radovi Šumar. inst. 41 (1-2) 2006, str. 107-113.
4Novotny V., T. Dubravac, A. Seletković, K. Indir. Istraživanje debljinske strukture sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex Rauš 1969). Radovi Šumar. inst. Izv. izdanje 9, 2006, str 263-278
5Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.* pdf
6Indir,K., V. Novotny, 2011: Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
7Mladen Ognjenović, Tom Levanič, Nenad Potočić, Damir Ugarković, Krunoslav Indir, Ivan Seletković, 2020: Međuovisnost različitih indikatora vitaliteta stabala i njihov odziv na klimatske uvjete na plohi obične bukve (Fagus sylvatica L.). Š.L. 7-8, s.351 pdf
8Ivan Balenović, Luka Jurjević, Krunoslav Indir, Ante Seletković, 2021: Fotogrametrijska procjena volumena u sastojinama hrasta lužnjaka pokupskog bazena . Š.L. 11-12, s.567 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM