HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9475
ime I., Vicko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9475)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1951.Korčula
srednje obr. Splitrealna gimnazija
apsolvirao1962.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1963.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1978.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 4. 1964.ŠG Senjpripravnik, projektiranje cesta, uređivanje, uzgajanje, krš
1. 1. 1985.GPŠG Delnicedirektor OOUR-a za gospodarenje šumama krša Senj
15. 11. 1985.GPŠG Delnicetehnički rukovoditelj OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Senj
1. 1. 1991.Šumarija Senjupravitelj
1. 1. 1992.UŠ Senjrukovoditelj Odjela za ekologiju
umirovljen2002.

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva 
 Sin Vicka i Anke r. Bartulović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio brodograditelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Korčuli 1951. g., a Realnu gimnaziju "Vladimir Nazor" u Splitu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (ŠG odjel), gdje je diplomirao 1963.
 Stručni šumarski ispit položio je 1968. g. Završio je na istom Fakultetu i poslijediplomski studij iz područja oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata 1978. g. Izradio je i obranio magistarski rad pod naslovom "Posebne namjene šuma crnog bora Senjske drage" i time stekao zvanje magistra šumarskih znanosti.
 Upisan je u registar istraživača u znanstveno-istraživačkom zvanju: istraživač-suradnik u znanstvenom području šumarstvo 1991. godine..
 Početkom 1996. obranio je doktorsku disertaciju na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom "Šume i šumarstvo dijela hrvatskog primorskog krša tijekom XIX. i XX. vijeka" i stekao naslov doktora znanosti u oblasti biotehničkih znanosti, područja šumarstvo.
 U struci počeo je raditi kao pripravnik u Zajedničkim službama ŠG Senj (1.4.1964.-30.6.1965.), a nakon završetka pripravničkog staž desetak je godina u istom ŠG na mjestu referenta za projektiranje šumskih cesta (1.7.1965.-31.5.1974.), a nakon toga prelazi na mjesto referenta za uređivanje šuma, također u Zajedničkim službama ŠG Senj (1.6.1974.-31.12.1979.). Od 1.1.1980. do 31.12.1984. uposlen je na radnom mjestu referenta za uzgoj i zaštitu šuma i krš u ŠG Senj.
 Aktivno je uključen u provedbu Zakona o šumama 1977.g. te osobito Društvenog dogovora o osiguranju sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara na području krša 1980.god. Zajedno sa Šumarijom Pag sudjeluje u pripremi i stručnom vodstvu široke republičke omladinske akcije pošumljavanja otoka Paga 1984. godine. U stručnoj ekskurziji Republičkog zavoda za zaštitu prirode boravi na području NP Bavarske šume 1979. god., te u okviru međunarodne bilateralne razmjene šumarskih znanstvenika i stručnjaka na Cipru 1982. godine.
 Od 1.1.1985.-14.11.1985. bio je direktor OOUR-a za gospodarenje šumama krša Senj, Goransko-primorsko ŠG Delnice, a od 15.11.1985.-31.12.1990. tehnički je rukovoditelj OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Senj, Goransko-primorsko ŠG Delnice.
Zatim je godinu dana (1991.) upravitelj Šumarije Senj, JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Senj, a od početka 1992. do umirovljenja 2002. god. rukovoditelj je Odjela za ekologiju i zaštitu šuma Uprave šuma Senj.
 Aktivno sudjeluje na nekoliko Kongresa ekologa Jugoslavije i biologa Hrvatske, raznim seminarima, savjetovanjima i znanstvenim skupovima. U sastavu stručne ekipe naše zemlje sudjeluje na nekoliko interkalibracijskih tečajeva mediteranskih zemalja za praćenje i procjenu utjecaja zračnog onečišćenja na šume. Svojim angažmanom u užem organizacijskom odboru umnogome je doprinio uspješnom radu prvog i dosada jedinog tečaja takvog sadržaja u Hrvatskoj (Crikvenica 2000.godine). O ovom tečaju izradio je video zapis (kasetu), koji je, osim stručnog dijela, prezentirao i naše turističke znamenitosti. Zatim je po jedan primjerak poklonjen svim zemljama sudionicama tečaja.

Uključen je u projekt Umiranje šuma od samih početaka 1987.god. do umirovljenja, i projekt Šumarskog fakulteta o praćenju fenofaza glavnih vrsta drveća.

Član je najužih operativnih tijela za obilježavanje nekoliko značajnih obljetnica
šumarstva naše zemlje. To se ponajprije odnosi na šumariju Krasno, najstariju u našoj zemlji, senjsko Kr. nadzorništvo-Inspektorat, prvu našu posebnu šumarsku organizaciju na kršu, Velebitski botanički vrt, Velebit međunarodni rezervat biosfere i rasadnik Podbadanj u Crikvenici, najstariji na ovom području. Na ovim obljetnicama također je prezentirao svoje radove i uređivao prigodne izložbe. Autor je video-zapisa (kasete) o 30-toj obljetnici Velebitskog botaničkog vrta, prigodne knjižice i prospekta. Kao član povjerenstva Šumarskog muzeja u Krasnu aktivno je sudjelovao na pripremama njegovog uređenja.

Bio je dugogodišnji predsjednik Komisije za polaganje ispita za pripravnike u Upravi šuma Senj. Uspješno je vodio višegodišnju akciju podjele sadnica u svim osnovnim školama na području Uprave šuma Senj pod nazivom Moja sadnica. Na popularizaciji šumarstva povremeno je surađivao na radiju, televiziji, novinama, raznim stručnim časopisima, zbornicima i šumarskoj enciklopediji, ali najduže i najviše u Šumarskom listu.
 Član je Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Planinarskog
društva Zavižan iz Senja i član uredništva Senjskog zbornika.

Bio je član Predsjedništva DITŠID Hrvatske u dva uzastopna mandata, predsjednik Sekcije za zaštitu čovjekova okoliša Općine Senj, tajnik i predsjednik Šumarskog društva Senj, dugogodišnji urednik Šumarskog lista za nastavno - stručno područje za krš, te član Povjerenstva Velebitskog botaničkog vrta u dva mandata. Bio je stručni vodič mnogim generacijama studenata, šumarskih škola, raznih udruga i stranih posjetitelja.

Održao je više popularnih stručnih predavanja o šumarstvu za veoma heterogene skupine slušatelja na području Uprave šuma Senj i šireg područja.

Sudjelovao je u radu mnogih udruga zaštite okoliša i prirode a za svoj rad dobio je više zahvalnica i priznanja od područnih škola, planinarskih društava, Hrvatskog ekološkog društva, Lijepe naše, Zavoda za školstvo Rijeka, KUD Šumari, Vinkovci, Svibanjskih dana mira u Mrkoplju i Ministarstva prosvjete i sporta. Među njima izdvajaju se dva priznanja Hrvatskog šumarskog društva, i to za višegodišnji rad u šumarskoj struci 1997. god. te unapređenje rasadničarske proizvodnje 2008. godine.
 Bio je predsjednik Matice hrvatske - ogranka Senj i Ljepe naše – ogranka Senj. Od 2002. god. izvanredni je član Akademije šumarskih znanosti. Bio je član Predsjedništva i predsjednik Turističkog društva Velebit u Senju, dopisnik Novog lista iz Senja, te dugogodišnji član područnih amaterskih pjevačkih zborova i muških klapa.

1Ivančević, V., 1976: Stručna ekskurzija taksatora SR Hrvatske u SR Srbiju. Bilten 11-
12, Poslovno udruženje šumarstva i drvne industrije Zagreb, s.1.
2Stota obljetnica Nadzorništva-Inspektorata za pošumljenje primorskog krasa u Senju (1878-1978). Hortikultura 2, 1979., Zagreb, s. 64-66.
3Ivančević, V., 1979: Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa. Š.L. 1-3, s.31 PDF
4Velebit, međunarodni rezervat biosfere i park prirode. Hortikultura 3-4, 1979, Zagreb, s. 100-103.
5Velebit, Međunarodni rezervat biosfere i park prirode. I. savjetovanje SSKNH Konferencije Zajednica općine Hi jeka, 1980, s. 30-36.
6Ivančević, I., 1980: Stručna ekskurzija DITŠDI u Senju po Španjolskoj. Š.L. 3-4, s.161 PDF
7Ivančić, V., 1980: Članovi Društva inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Osijek opet na okupu. Š.L. 5-6, s.280 PDF
8Neiscrpno bogatstvo krških šuma. Novi list, 1981. (osam nastavaka).
9Uloga šumske vegetacije u saniranju bujičnog područja Senjske drage. Zbornik sažetaka priopćenja I. Kongresa biologa Hrvatske, Poreč 1981., s. 105-106.
10Ivančević, V., 1981: Josip Kaetan Knežić.. Š.L. 3-4, s.163 PDF
11Ivančević, V., 1981: Poezija je dio čovjeka i života (prigodom druge zbirke pjesama Milana Krmpotića). Š.L. 5-7, s.277 PDF
12Ivančević, V., 1982: U spomen Kseniji-Bebi Pećanac. Š.L. 1-3, s.87 PDF
13Ivančević, V., 1983: U spomen Josipu ŽUPANU. Š.L. 9-10, s.469 PDF
14Ivančević, V., 1983: Šumarstvu na kršu predstoje bolji dani. Š.L. 11-12, s.509 PDF
15Struktura i ekološke značajke specijalnog rezervata šumske vegetacije Štirovača. III. Kongres ekologa Jugoslavije, knj. I., Sarajevo, 1984., s. 275-281.
16Dugoročni razvoj i organiziranje reprodukcijske cjeline šumarstva, prerade drva i prometa drvom i drvnim proizvodima na području Zajednice općine Rijeka do 3. 000. godine. Privredna komora Rijeka, 1985.
17IUFRO, Excursion No 11, Senjska draga, 1986.
18Ivančević, V. i Piškorić, O., 1986: Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas. Š.L. 7-8, s.333 PDF
19Sastojine crnog bora na kršu senjske općine. Zbornik sažetaka priopćenja, III. kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, 1987., Mali Lošinj, s. 128.
20Ivančević, V., 1987: Đuro BODJANEC, dipl. inž.. Š.L. 3-4, s.191 PDF
21Senjska draga. S. E. III., JLZ, Zagreb, 1987., s. 196-197.
22Ivančević, V., 1988: VLADIMIR SEVERINSKI, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.93 PDF
23Ivančević, V., 1988: Prošlo je 110 godina od osnivanja kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje krša krajiškog područja u Senju.. Š.L. 9-10, s.450 PDF
24Ivančević, V., 1988: SLOBODAN VUJASINOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.583 PDF
25Vice Ivančević, 1990: Krške šume naše republike. GŠP vol. 26 s. 405
26Efekti biološko-tehničkih zahvata u konačnom smirivanju bujičnog područja Senjske Drage - Torrentea. 70. god. Šumarskog fakulteta Beograd, simpozij "Savremena dostignuća i rješenja u oblasti šumarstva", Beograd 1990.
27Krške šume naše republike. Glasnik za šum. pokuse 26, 1990., S. F. Zagreb, s. 405-418.
28Ivančević, V., 1990: Povodom disertacije Milana GLAVAŠA i Jose VUKELIĆA na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.412 PDF
29Ivančević, V., 1990: Na tragu jednog rijetkog jubileja — 90 godina Grge MAŽURANA. Š.L. 11-12, s.548 PDF
30Ivančević, V., 1993: IVAN SAMARŽIJA, Šumarski tehničar (1934—1992.). Š.L. 1-2, s.86 PDF
31Ivančević, V., 1993: U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča. Š.L. 9-10, s.448 PDF
32Ivančević, V., 1994: Ivan Dujanić (1932-1992.). Š.L. 3-4, s.131 PDF
33Šumica hrasta crnike na Glavotoku na otoku Krku - posebni botanički rezervat šumske vegetacije. Zbornik sažetaka priopćenja, V. Kongres biologa Hrvatske, 1994, Pula, s. 378-379.
34Ivančević, V., 1995: Divljačka sječa šume u Novalji na otoku Pagu. Dometi 7-12,
Rijeka, s. 183.
35Pošumljavanje dijela hrvatskog primorja tijekom XIX. i XX. stoljeća. Knjiga sažetaka, znanstveno savjetovanje "Prirodoslovna istraživanja riječkog područja", Rijeka 1996., s. 33.
36Ivančević, V., 1996: Gradsko šetalište S.St. Kranjčevića – Alej. Senjski zbornik 23, s. 289.
37Ivančević, V., 1996: Park Nehaj, prilog istraživanju povijesti pošumljavanja i
hortikulturnih radova Senjski zbornik 23, s. 297.
38Ivančević, V., 1996: Ante TOMAŠEVIĆ. Š.L. 7-8, s.369 PDF
39Ivančević, V., 1997: Ovisnost fenofaza i temperature tla obične bukve i hrasta medunca na Velikoj Kapeli, Velebitu, Krku i Pagu, Zbornik sažetaka VI. Kongresa biologa Hrvatske, Opatija, s. 273.
40Ivančević, V., 1997: Velebitski botanički vrt ( U povodu 30. obljetnice osnutka 1967-
1997.g.), Senjski zbornik 24, s 267.
41Ivančević, V., 1997: Velebitski botanički vrt ( U povodu 30. obljetnice osnutka 1967-1997 g.), knjižica. Izdavač Hrvatske šume, Uprava šuma Senj.
42Ivančević, V., 1998: Petar "Pejo" Marković. Š.L. 7-8, s.394 PDF
43Ivančević, V., 1998: Velebitski botanički vrt, prospekt. Izdavač Turistička zajednica grada Senja i Hrvatske šume, Uprava šuma Senj.
44Ivančević, V., 1998: Pošumljavanje dijela krša Hrvatskog primorja u XIX. i XX. stoljeću. Knjiga Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Rijeka, s. 397.
45Ivančević, V., 1998: 120. obljetnica osnutka posebne senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica.. Š.L. 11-12, s.552 PDF
46Ivančević, V., 1999: Obilježavanje 120 godina od osnutka senjskog "Kr. nadzorništva - Inspektorata i 20 godina Velebita kao međunarodnog rezervata biosfere". Š.L. 1-2, s.55 PDF
47Ivančević, V., 1999: Izvanredna skupština Hrvatskog šumarskog društva - Ogranka Senj. Š.L. 1-2, s.85 PDF
48Ivančević, V., 1999: Josip Šimičić (1928 - 1998). Š.L. 3-4, s.179 PDF
49Ivančević, V., 1999: Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva. Š.L. 7-8, s.377 PDF
50Ivančević, V., 1999: U povodu proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Š.L. 7-8, s.378 PDF
51Ivančević, V., 1999: 120. obljetnica osnutka Kr. nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krša, goleti i uređenje bujica u
Senju. Senjski zbornik 26, s. 361.
52Ivančević, V., 1999: Velebitski botanički vrt. Farmaceutski glasnik br. 3, glasilo Hr.
farmaceutskog društva Zagreb, s. 113.
53Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N., 1999: 12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 9-10, s.505 PDF
54Ivančević, V., 1999: Stručna ekskurzija Hrvatskog šumarskog društva - ogranka Senj u Republiku Austriju. Š.L. 11-12, s.612 PDF
55Ivančević, V., 2000: Osnovana meteorološka stanica u Krasnu. Š.L. 1-2, s.76 PDF
56Ivančević, V., 2000: Senjski šumari se predstavili Zagrebu. Š.L. 1-2, s.111 PDF
57Ivančević, V., 2000: Značajno otkriće - Velebitska degenija pronađena i na Velikoj Kapeli. Š.L. 5-6, s.330 PDF
58Ivančević, V., 2000: Živko Franolić, dipl. ing. šum. (1925 – 1999). Š.L. 5-6, s.358 PDF
59Ivančević, V., 2000: Rezultati pošumljavanja na dijelu krša Hrvatskog primorja.
Znanstveni skup HAZU s međunarodnim sudjelovanjem «Unapređenje poljoprivrede i
šumarstva na kršu», Split, s. 82.
60Ivančević, V., 2000: Od sada Velebitska degenija i na Velikoj Kapeli., Senjski zbornik
27, s. 329.
61Ivančević, V., 2000: Utjecaj različito uzgojenih sadnica i načina sadnje na uspjeh
pošumljavanja krša crnim borom (Pinus nigra Arn.). 7. Hrvatski biološki kongres, sažeci, Hvar, s. 213.
62Ivančević, V., 2000: Ekološka akcija “Zeleno srce Renaulta”. Š.L. 9-10, s.606 PDF
63Ivančević, V., 2000: Osječki šumari posjetili senjske kolege. Š.L. 9-10, s.618 PDF
64Ivančević, V., 2000: 235 godina Šumarije Krasno (1765-2000) – najstarije šumarije u našoj zemlji. Š.L. 11-12, s.705 PDF
65Ivančević, V., Gračan, J., 2000: 13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 11-12, s.741 PDF
66Ivančević, V., 2000: Šumarsko društvo Gornje Austrije i Salzburga u uzvratnom posjetu senjskim šumarima. Š.L. 11-12, s.747 PDF
67Ivančević, V., 2000: Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999). Š.L. 11-12, s.751 PDF
68Ivančević, V., 2001: U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana. Š.L. 1-2, s.101 PDF
69Ivančević, V., 2001: U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića. Š.L. 3-4, s.210 PDF
70Ivančević, V., 2001: Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.331 PDF
71Ivančević, V., 2001: Prošla 2000. godina bila je u znaku žive aktivnosti senjskog ogranka Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.470 PDF
72Ivančević, V., 2001: Prof. dr. sc. Ivo Onofri (1925-1999.). Časopis «Priroda», ožujak,
Zagreb.
73Ivančević, V., 2002: Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji. Š.L. 3-4, s.211 PDF
74Ivančević, V., 2002: Miroslav Prpić (1926 - 2001). Š.L. 5-6, s.353 PDF
75Ivančević, V., 2002: Gradski park i šetalište S.St. Kranjčevića – Alej. Gradska šetališta
Hrvatske, kultura šetanja, Školska knjiga Zagreb, s. 134.
76Ivančević, V., 2002: Prof. dr. sc. Josip Balen. Vinodolski zbornik 8 , s. 337.
77Ivančević, V., 2002: Biotehnički objekti senjskog šumarstva, vrijedna su kulturna
dobra. Savjetovanje Prirodoslovnog muzeja Rijeka.
78Ivančević, V., 2002: U povodu obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta (1967-
2002). Senjski zbornik 29, s. 361.
79Ivančević, V., 2002: Prof. dr. Petar Šolić, dipl. ing. šum. (1928-2000). Časopis «Priroda», listopad, Zagreb.
80Ivančević, V., 2002: Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja. Š.L. 11-12, s.640 PDF
81Ivančević, V., 2002: U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002). Š.L. 11-12, s.650 PDF
82Ivančević, V., 2002: Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku. Š.L. 11-12, s.655 PDF
83Ivančević, V., 2003: Krš nije samo uspomena, nego i opomena. Š.L. 5-6, s.292 PDF
84Ivančević, V., 2003: Branko Vukelić (1936 – 2002). Š.L. 5-6, s.327 PDF
85Ivančević, V., 2003: U Senju obilježen značajni jubilej šumarstva 125 godina od
osnutka šumarskog Kr. nadzorništva – Inspektorata u Senju. Senjski zbornik 30, s. 693.
86Ivančević, V., 2003: Gradacija smrekovih potkornjaka na području Uprave šuma
Podružnice Senj od 1996-2002. god. Glasilo biljne zaštite, prvi dodatak, sažeci 47.
seminara biljne zaštite, s. 66.
87Ivančević, V., 2003: 125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine. Š.L. 13, s.* pdf
88Ivančević, V., 2004: Zajednička stručna ekskurzija osječkog i senjskog ogranka prijateljskoj Rumunjskoj. Š.L. 3-4, s.195 PDF
89Ivančević, V., 2004: Šumar i pjesnik David Daša Kabalin “Vinodolski”. Š.L. 3-4, s.199 pdf
90Ivančević, V., 2004: Vilim Hibler (1918 – 2003). Š.L. 3-4, s.218 PDF
91Ivančević, V., 2004: Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije. Š.L. 7-8, s.447 PDF
92Ivančević, V., 2004: Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu. Š.L. 7-8, s.464 PDF
93Ivančević, V., 2004: O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine. Š.L. 7-8, s.479 PDF
94Ivančević, V., 2004: “125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003). Š.L. 7-8, s.486 PDF
95Ivančević, V., 2004: Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine. Š.L. 7-8, s.492 PDF
96Ivančević, V., 2004: 125 godina od osnutka senjskog Kr. nadzorništva – Inspektorata,
specijalizirane šumarske krške organizacije (1878-2003). Hrvatske vode 46, Časopis za
vodno graditeljstvo, s. 47, Zagreb.
97Ivančević, V., 2004: Dva kapitalna stabla hrasta medunca u zaleđu Crikvenice.
Vinodolski zbornik 9, s. 275, Crikvenica.
98Ivančević, V., 2004: Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu. Š.L. 11-12, s.710 PDF
99Ivančević, V., 2004: U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu. Š.L. 11-12, s.722 PDF
100Ivančević, V., 2004: Luka Dunđer (1943 – 2003). Š.L. 11-12, s.735 PDF
101Ivančević, V., 2004: Antun Dijanić (1944 – 2004). Š.L. 11-12, s.738 pdf
102Ivančević, V., 2005: Šumarski stručnjak Albert Rosmanith sa svojom obitelji zauzima značajno mjesto u našem športu. Š.L. 1-2, s.97 PDF
103Ivančević, V., 2005: Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine. Š.L. 7-8, s.447 PDF
104Ivančević, V., 2005: Franjo Rogić (1905 – 2004). Š.L. 7-8, s.456 PDF
105Ivančević, V., 2005: Velika žega 1887. godine povezana s groznom zimom 1888. godine dovela je većinu stanovništva do donje granice preživljavanja. Š.L. 9-10, s.538 PDF
106Ivančević, V., 2005: Denuncijacijom do lugarskog mjesta. Š.L. 9-10, s.540 PDF
107Ivančević, V., 2005: Povijest šumarstva sjevernoga Velebita. Monografija «Šume i
šumarstva sjevernog Velebita». s. 11, Senj-Zagreb.
108Vice Ivančević, 2005: Biološko-tehnički radovi na sanaciji senjske bujice "Torrente" i povećanje vodnog kapaciteta. Š.L. 13, s.* pdf
109Ivančević, Vice, 2008: Pjesnik mr. sc. Nikola Segedi. Š.L. 3-4, s.191 PDF
110Ivančević, Vice, 2008: Mile Tomljanović (1957 – 2005). Š.L. 3-4, s.218 PDF
111Ivančević, V., 2008: U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966) . Š.L. 7-8, s.380 PDF
112Ivančević, Vicko, 2008: Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika. Š.L. 11-12, s.582 PDF
113Ivančević, V., 2008: Rasadničarstvo senjskog Kr. nadzorništva-Inspektorata. Simpozij
u povodu 100. obljetnice rasadnika «Podbadanj» u Crikvenici.
114Ivančević, V., 2008: Reprint knjižice A. Kaudersa «Nekoliko riječi o pošumljavanju
krša oko naših primorskih kupališta», popularni prikaz. Autor predgovora. Senj-Zagreb.
115Ivančević, Vicko, 2009: Samojlo Kosanović (1932 - 2007). Š.L. 1-2, s.113 PDF
116Ivančević, V., 2009: Šuma kao život, šuma i stablo u mudrim izrekama kroz povijest.
Časopis Hrvatske šume, br. 148, Zagreb. s. 30.
117Ivančević, Vice, 2010: Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji. Š.L. 3-4, s.159 pdf
118Ivančević, Vice, 2010: Oživljena uspomena na pilanu Štirovača. Š.L. 9-10, s.541 PDF
119Ivančević, Vice, 2010: Anton Bruketa (1932–2009). Š.L. 9-10, s.549 PDF
120Ivančević, Vice, 2010: Vaclav Anderle u Hrvatskoj – u povodu izložbe njegovih ilustracija u Opatiji 2010. godine. Š.L. 11-12, s.651 PDF
121Vice Ivančević, 2011: Šumarstvo primorskoga krša u 19. i 20. stoljeću. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 51
122Vice Ivančević, 2012: Kruno Vrgoč, dipl. ing. Šum. (1934–2011). Š.L. 5-6, s.319 PDF
123Vice Ivančević, 2013: Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije (Otočaner Regiments Geschichte) Zagreb–Otočac 2012. g.. Š.L. 1-2, s.81 PDF
124Vice Ivančević, 2013: MARKO VUKELIĆ (1936–2010). Š.L. 1-2, s.124 PDF
125Vice Ivančević, 2013: GAJO PETROVIĆ (1927–2011). Š.L. 1-2, s.125 pdf
126Vice Ivančević, 2013: DAVID KABALIN dipl. ing. šum. (1918–2012). Š.L. 11-12, s.664 PDF
127Vice Ivančević, 2013: MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012). Š.L. 11-12, s.668 PDF
128Vice Ivančević, 2014: U SUSRET 250. OBLJETNICI KONTINUIRANOG RADA ŠUMARIJE KRASNO (1765–2015)NAJSTARIJE ŠUMARIJE U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.318 PDF
129Vice Ivančević, 2014: TRADICIONALNI GODIŠNJI SUSRETI ČLANOVA – UMIROVLJENIKA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA – OGRANKA SENJ 2013. GODINE. Š.L. 5-6, s.334 PDF
130Vice Ivančević, 2015: BOŽENA VUJASINOVIĆ (1929–2014). Š.L. 1-2, s.113 PDF
131Vice Ivančević, 2015: U RODNOM BRIBIRU OBILJEŽENA 200. GODIŠNJICA ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA. Š.L. 3-4, s.200 PDF
132Vice Ivančević, 2015: VLADIMIR, VLATKO, SKORUP, dipl. ing. šum. (1936-2015) . Š.L. 3-4, s.212 PDF
133Vice Ivančević, 2015: PROŠLO JE 40 GODINA OD OSNUTKA I KONTINUIRANOG RADA ODJELA ZA UREĐIVANJE ŠUMA, UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE SENJ. Š.L. 5-6, s.297 PDF
134Vice Ivančević, 2015: SLIKOVITO VELEBITSKO MJESTO KRASNO SVEČANO OBILJEŽILO 250 GODINA (1765-2015) SVOJE ŠUMARIJE – NAJSTARIJE U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.476 PDF
135Vice Ivančević, 2015: U KRASNU JE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ODRŽALO ZAVRŠNU SVEČANOST U POVODU 250 GODINA ŠUMARIJE KRASNO. Š.L. 11-12, s.609 PDF
136Vice Ivančević, 2017: DAMIR PIŠKULIĆ (1937–2015). Š.L. 5-6, s.330 PDF
137Vice Ivančević, 2017: DARKO FEKEŽA, dipl. ing. šum. (1934.-2016.). Š.L. 9-10, s.537 PDF
138Vice Ivančević, 2019: Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.). Š.L. 3-4, s.194 PDF
139Vice Ivančević, 2020: Nepresušno književno stvaralaštvo pisca Milana Krmpotića, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.90 PDF
140Vice Ivančević, 2020: Šumarstvo na znanstvenom skupu Matice Hrvatske u Senju. Š.L. 1-2, s.92 PDF
141Vice Ivančević, 2020: Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019). Š.L. 7-8, s.427 PDF
142Vice Ivančević, 2022: Božidar Vukelić, dipl. ing. šum. (1934.-2021.). Š.L. 7-8, s.379 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Šolić, P.: Vice Ivančević, dipl. inž., magistar šumarskih znanosti iz oblikovanja parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, Hortikultura 1, 1980., Split, s. 29.
 Prpić, B.: Mr. Vice Ivančević. ŠL 11-12, 1982., s. 521-522.
 Prpić, B.: Novi doktori šumarskih znanosti, Vice Ivančević. ŠL 7-8, Zagreb 1996, s. 372-373.
 Prpić, B., 1996: Vice Ivančević, doktor šumarskih znanosti. Senjski zbornik 23, s.401.
 *** HŠD 1996, s. 291, 292, 299, 301, 302, 304, 307, 308, 311, 313, 315, 316, 321-323, 326, 327, 331, 333, 335, 344, 350, 356, 362, 364, 422, 423, 425.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: VICE IVANČEVIĆ — magistar šumarstva, ŠL 11-12/1982, s.521 PDF
 PRPIĆ, Branimir: Vicko IVANČEVIĆ, ŠL 7-8/1996, s.372 PDF
 

  Rođen u Korčuli 1937. Gimnaziju završio 1956. u Splitu, a studij šumarstva 1963. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 1996. i doktorirao. Po završetku studija zapošljava se u Senju i ostaje tamo na raznim značajnim funkcijama cijeli radni vijek. Ponajviše je radio na uzgoju, zaštiti i ekologiji šuma. Uz operativne poslove razvio je i značajnu znanstvenu djelatnost, plodan je znanstveni i stručni pisac, a glavna su u preokupacija Velebit i Velebitski botanički vrt, te iz povijesti šumarstva djelovanje senjskog Ravnateljstva za pošumljavanje krša. Osim u stručnoj periodici piše i u Senjskom zborniku, Vinodolskom zborniku. Popularnim člancima u novinama te predavanjima pridonosi promicanju šumarstva u zaštiti prirode i okoliša. Bio je suradnikom 2. izd. Šumarske enciklopedije LZ.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM