HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9494
ime I., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republički inspektor za šumarstvo i lovstvo
     


lokacija

apsolvirao1969.
diplomirao23. 9. 1970.

 Sin Baltazara i Dragice r. Katanec. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u rodnom Samoboru, a gimnaziju je polazio u Zagrebu i maturirao 1962.
 Na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu upisuje se u nastavnoj 1962.-63. g., na Šumsko-gospodarski odsjek. Diplomirao je 23.9.1970.
 Još za vrijeme studija, kao student - suradnik, zapošljava se preko ugovora o djelu u Institutu za šum. istraživanja Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, radeći na uredskim i terenskim poslovima, naj-
 više u Gorskom kotaru i Lici (Velebit). Tek od 1.1.1971. dobiva stalno zaposlenje u državnoj službi, najprije kao pripravnik, a nakon položenog stručnog šumarskog ispita, kao poslovođa na uzgoju u Šumariji Vel. Gorica Šum. gospodarstva Zagreb. Sredinom 1973. g. premješten je u Šumariju Dugo Selo na radno mjesto referenta za uzgoj i zaštitu šuma. Srpnja 1976. g. biva unaprijeđen za upravitelja Šumarije Donja Stubica, na kojem radnomu mjestu ostaje 18 godina.
 Kao vrstan praktičar i dobar organizator 1.2.1994. definitivno napušta rad u šumarskoj operativi primivši dužnost republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva R. Hrvatske. Od tada pretežno radi na provođenju odredbi novog Zakona o lovu (usvojen 1994. ), posebno na poslovima ustanovljenja vlastitih (državnih) lovišta, izradbi podzakonskih akata vezanih za provođenje ZOL-a, javnim natjecanjima oko zakupa lovišta te na pregledima i odobravanjima lovnogospodarskih osnova i programa uzgoja divljaci.
 Uz ostala stručna usavršavanja, položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja, izradivši sam ili u suradnji s Katedrom za lovstvo Šum. fakulteta vise lovnogospodarskih osnova.
 Član je Hrvatskoga šum. društva. Živi u Zagrebu.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 55.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM