HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9685
ime K., Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9685)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1885. U rodnome mjestu završio je pučku školu, a 1881. maturirao je na osječkoj realnoj gimnaziji.
 Nakon završene jednogodišnje dobrovoljačke vojničke službe, 1882. upisuje se na Šumarski odjel Visoke škole za kulturu tla u Beču, gdje apsolvira 1885.
 Kako nije odmah dobio namještenje, od 18.11.1885. do 28.2.1887. radi kao besplatni općinski šumarski vježbenik kod tadašnje Kraljevske podšumarije u Đakovu, gdje je dobio temeljitu šumarsku praksu i 1.3.1887. stupa u službu kod Vlastelinstva pakračkoga u svojstvu šum. pristava, ali već nakon tri mjeseca prelazi na sigurnije namještenje kao vježbenik kod Ogulinske imovne općine. Tu je radio tri godine, a u jesen 1889. dodijeljen je upravi veleprodaje Modruš.
 U studenome 1889.g. položio je u Zagrebu državni ispit za samostalno vođenje šumarskoga gospodarstva, pa u mjesecu srpnju biva imenovan kotarskim šumarom u Modrušu. Dne 17.6.1890. imenovan je općinskim šumarom za svoj rodni đakovački kraj, ali radije ostaje na Velikoj Kapeli do početka 1896., gdje radi na doznaci bukovih i jelovih stabala prebornim načinom te na premjerbi i kubi-ranju iz njih izvađene robe.
 Dekretom od 21.1.1896. imenovan je kr. kotarskim šumarom I. razreda i dodijeljen Kr. županijskoj oblasti u Ogulinu gdje je preuzeo i ulogu županijskog izvjestitelja.
 U to je vrijeme izradio gospodarske osnove za to područje, a g. 1896. imenovan je županijskim šumarskim nadzornikom u Ogulinu. Krajem 1902. na poticaj kr. šum. nadzornika A. Borošića premješten je u Zagreb u Šumski odsjek gdje je radio sve do smrti. Naime, 1904. imenovan je županijskim šum. nadzornikom, 1906. preimenovan je kr. zemaljskim šumarskim nadzornikom II. razreda, a 1910. unaprijeđen je u I. razred. Na tom poslu mnogo je vremena proveo na terenu pa se mogao baviti pitanjem uređenja šuma i napisao je vise radova. Od studenoga 1908. do prosinca 1911 vodio je uredništvo Šum. lista i Lugarskoga vjesnika. U ime malodobne djece umrlih šumara uređivao je Borošićev Hrvatski šumarski lovački kalendar. Bio je dugogodišnji odbornik, blagajnik i 1918. tajnik Šumarskoga društva.
 Obnašao je i čast zamjenika Kr. zem. komasacijskog povjerenstva i čast ispitnog povjerenstva za državne ispite šumara.

1Piše A. Kern, 1898: Uređenje prebornih šumah.. Š.L. 8-9, s.300 PDF
2Piše A. Kern., 1899: Pravilnik za zemljištne zajednice.. Š.L. 1, s.1 PDF
3Kern Ante, 1903: Procjena jelovih i smrekovih stabala u našim prebornim šumama.. Š.L. 8-9, s.381 PDF
4Kern Ante, 1903: Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu.. Š.L. 11, s.616 PDF
5Temeljna načela šum. gosp. i uprave uopće a kod z.z. napose. Obzor br. 277, s. 5 i 283, s. 5. Zagreb 1907., s. 1-23.
6TEMELJNA NAČELA RACIONALNOGA ŠUMSKOGA GOSPODARSTVA I UPRAVE U OBĆE, A KOD ZEMLJIŠTNlH ZAJEDNICA NAPOSE; OBZOR, ZAGREB 1907. BIB
7S KOJIH RAZLOGA NE NAPREDUJE ŠUMARSTVO POLITIČKE UPRAVE I ZEM. ZAJEDNICA U KRALJEVINAMA HRVATSKOJ I SLAVONIJI, TE NA KOJI NAČIN BI SE TOMU MOGLO POMOĆI ? ; TISAK C. ALBRECHTA (MARAVIĆ I DEČAK). U, ZAGREBU 1907. BIB
8Razpravlja F. Kern, 1907: S kojih razloga nenapreduje šumarstvo i t. d.. Š.L. 8, s.289 PDF
9Piše A. Kern, 1909: Proračunanje drvne zalihe i prirasta u prebornim šumama.. Š.L. 4, s.142 PDF
10Napisao A Kern., 1909: Gospodarstvena osnova za šumu kr. i slob. glavnoga grada Zagreba.. Š.L. 5, s.161 PDF
11Procjena jelovih i smrekovih stabala u prebornim šumama. Šum. list 1909., s. 381-393.
12Piše A. Kern, 1910: Gradnja šumarskih kuća (šumarija). Š.L. 12, s.465 PDF
13HRVATSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KOLEDAR ZA GODINU 1913.; ANTE KERN, ZAGREB 1912. BIB
14Piše A. Kern, 1913: Nacrti za gradnju šumarija.. Š.L. 2, s.41 PDF
15Napisao Ante Kern, kr. zem. šum. nadzornik, 1916: Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.. Š.L. 1-2, s.5 PDF
16
17Napisao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik., 1917: Praksa uređenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.. Š.L. 7-8, s.249 PDF

nedeterminirano:
18VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Antun Kern, in memoriam. Šum.list 1919., s. 141-151.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I., s. 56,123,137,169, 261.
 *** Šum. enciklopedija 2,1983., s. 237.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 408.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 121, 414.
 *** HŠD 1996., s. 13, 67,110,114,117,118, 121,122,124,127,132,142,145,146,150,177.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Ante Kern, kr. zem. šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom), ŠL 5-6/1919, s.145 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM