HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9693
ime KEVO, Ratko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9693)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 9. 1915.Split
apsolvirao1939.
diplomirao1940.
umro7. 10. 1973.Bled Osnovnu i srednju školu završava u rodnom Splitu, a šumarstvo studira na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je u jesen 1940.g. Stručni ispit položio je 1951.
 U lipnju 1941.g postavljen je za šumarskog vježbenika u Ravnateljstvu šuma u Gospiću. Potkraj studenoga 1943.g. odlazi u Omiš, najprije u Ravnateljstvo šuma, a zatim u šumariju. Polovinom listopada 1943.g. (kapitulacija Italije) premješten je u Šumariju u Splitu gdje ostaje do kraja rata. Tada kraće vrijeme radi u Oblasnom NOO za Dalmaciju u Splitu, a zatim u Oblasnom te Kotarskom NOO u Zadru. Početkom travnja 1947.g. premješten je opet u Split gdje ostaje do 13.5.1950. Osnutkom Šum. gospodarstva Dalmacije prelazi u nj, a zatim u Šumarski inspektorat u Splitu u kojem ostaje do 17.9.1955. Do tada u njegovu radu dominira uzgojna grana šumarske djelatnosti. Kao uzgajivač boravio je 1947.g četiri mjeseca u Albaniji u svojstvu stručnog savjetnika za pošumljavanje.
 Na šumarskoj školi za krš u Splitu radio je kao honorarni nastavnik u I. polugodištu 1948.-49. i I. polugodištu 1949.-50. Predavao je tehničko crtanje, Šumarsko građevinarstvo, osnove elektrotehnike i osnove šumarstva.
 U drugoj svojoj radnoj fazi Ing. Kevo bio je konzervator prirode. Naime, 18.9.1955. nastupio je dužnost u Konzervatorskom zavodu NR Hrvatske u Zagrebu. Postavljen je za sefa Odjela za zaštitu prirodnih rijetkosti, a 1.6.1958. preuzima rukovođenje cijelog Konzervatorskog zavoda kao v.d. direktor. Budući da je osamostaljen Zavod za zaštitu prirode 1.1.1961., ing. Kevo postaje njegovim direktorom na kojoj ga je dužnosti zatekla smrt, kad je bio na Bledu kao sudionik sastanka Inicijativnog odbora za osnivanje Savjeta za zaštitu čovjekove sredine. Umro je 7.10.1973.
 "Ne samo kao direktor, nego i osobno ing. Kevo bio je nositelj ekspertiza i elaborata o zaštiti prirode u prostornim planovima kao sto su Projekt Južni Jadran, Projekt Gornji Jadran, Prostorni plan Istre, Prostorni plan otoka Bolte, da se spomenu samo oni veći," (Klepac, D.).
 Surađivao je u nekoliko časopisa, a objavio je i nekoliko samostalnih edicija.

1Ing. R. Kevo, 1957: Konzervacija i liječenje starih stabala. Š.L. 5-6, s.223 PDF
2Kevo R., 1959: Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode. Š.L. 10-11, s.355 PDF
3Zaštita prirode u Hrvatskoj, (s Bertović, S. i Kamenarović, M.). Uredio i posebno obradio nacionalne parkove uopće, a posebno u Hrvatskoj. Izdanje Zavoda za zaštitu prirode, Zagreb, 1961.
4Kevo R., 1961: Zaštita prirode u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.326 PDF
5Mljet - zeleni otok, (samostalna publikacija). Pododbor Matice Hrvatske u Splitu, 1962.
6Kevo R., 1964: Nacionalni parkovi — mogućnosti primjene zaštitnih mjera.. Š.L. 3-4, s.134 PDF
7Stanje i problemi nacionalnih parkova kao najviše kategorije prostorne zaštite prirode, (referat). Savjetovanje "Nacionalni parkovi i turizam", Plitvička jezera 29-30.V.1967.
8Krške vode kao posebno zaštićeni objekti prirode. U knjizi "Krš Jugoslavije, JAZU, Zagreb, 1969.
9Zaštita prirode u prostornom planiranju jadranskog područja, (referat). Simpozij o zaštiti prirode u našem kršu, 2-3.X.1970„ JAZU, Zagreb, 1971.
10Zaštita prirodnih područja i njihovo uključivanje u prostorno uređenje, (referat). Međunarodni skup "Nauka, Čovjek i njegova okolina , X.1971., Herceg-Novi, Crna Gora.
11Ideja, pojam i ciljevi nacionalnog parka kao najviše prostorne kategorije zaštite prirode. Časopis Život umjetnosti, 15-16, Zagreb, 1971.
12Kevo, R., 1972: Racionalno korišćenje i upravljanje šumama — velik doprinos šumarstva u očuvanju i poboljšanju čovjekove prirodne okoline. Š.L. 11-12, s.415 PDF

nedeterminirano:
13Mjesto nacionalnog parka Plitvička jezera među objektima te kategorije, (referat prigodom proslave 20-obljetnice osnivanja tog NP). Plitvička jezera.
14Der Krka-Flusin Dalmatien, Kun-ftiger National Park. Poblikacija Dr H. Wirth, Geschlutze Natur, A. Ziemsen Verlag DDH.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Piškorić, O.: Ing. Ratko Kevo (In memoriam). Š.L. 11-12,1972., s. 490-493.
 *** Povijest šum. Hrvatske, s. 417, 422.
 *** Šum. enciklopedija 2,1983., s. 242-243.
 *** Šumarska nastava, s. 564, 592.
 Uredništvo: Dipl. ing. Ratko Kevo, direktor Zavoda za zaštitu prirode SRH. Hortikultura 4,1972., s. 113-114.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: Ing. Kevo Ratko, ŠL 11-12/1972, s.490 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM