HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9709
ime KLEPAC, Dušan
zvanje
zanimanje     
akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor Šum. fakulteta u Zagrebu i njegov prvi dekan (1959. /60. ), dopisni član akademija šumarskih znanosti u Meksiku i Firenzi, ekspert FAO

                                                                IZBOR      (knjiga2/9709)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 5. 1917.Čabar
apsolvirao1938.
diplomirao1939.
doktorirao1951.Šumarski fakultet Zagreb
djelovao Zagreb
umirovljen1987.
umro18. 4. 2006.Samobor
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti
web stranicewww.sumari.hr/klepac 
 Sin je Viktora i Olge r. Čop. Po nacionalnosti Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio "ravnajući učitelj", a majka domaćica.
 Osnovnu školu završio je 1927., a II. mušku realnu gimnaziju 1935. g. u Zagrebu.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirao 1939.
 Šumarsku karijeru započeo je 1940.-1942. kao šumarski vježbenik u Odjelu za uređivanje šuma Banovine Hrvatske i NDH. Nakon položenoga državnog stručnog ispita za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, kao privatni šumarski inženjer izabran je za upravitelja šuma Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga u Zagrebu (1943.-1945. ). Od 1945. do 1947 referent je u taksaciji Ministarstva šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu, a poslije kao sef Planskog odsjeka. Na temelju natječaja izabran je 1947. g. za sveučilišnog asistenta na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu iz predmeta uređivanje šuma.
 Doktorat šumarskih znanosti iz područja uređivanje šuma stekao je 1951. g. na Šum. fakultetu u Zagrebu temeljem disertacije "Uređivanje šuma s oplodnom sječom".
 U šk. g. 1951/52. bio je na specijalizaciji u Francuskoj na L´ Ecole Nationale des Eaux et Forets u Nancyju kod profesora Leona Schaeffera. Godine 1953. habilitirao je na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu na temelju rasprave O Šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini. Nakon toga izabran je za sveuč, docenta iz predmeta uređivanje šuma. Već 1956. g. izabran je za izvanrednog, a 1959. za redovitog sveučilišnog profesora. Bio je višegodišnji predstojnik Katedre za uređivanje šuma Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Od 1956. bio je aktivan član Međunarodne unije šumarskih instituta (IUFRO), a od 1981.-1986. i član je Izvrsnog komiteta te organizacije.
 Prof. dr. sc. Dušan Klepac bio je delegat u Europskoj komisiji za šume FAO u Rimu na osmom (1956. ), devetom (1958. ), desetom (1959. ) i dvanaestom zasjedanju (Zürich, Geneva 1964. ). Tijekom 1964. i 1965. g. bio je dopredsjednik Europske komisije za šume FAO u Rimu.
 U kolovozu, rujnu 1.10.1960. boravio je u SAD u okviru programa tehničke pomoći, sudjelujući aktivno na V. svjetskom šumarskom kongresu u Seattlu SAD. Aktivno je također sudjelovao sa svojim referatima na svjetskim kongresima organizacije IUFRO u Oxfordu (1956. ), Beču (1961), Oslu (1976. ), Kyotu (1981. ) i Ljubljani (1986. ).
 Škol. g. 1959.-60. Dušan Klepac bio je prvi dekan novoosnovanog osamostaljenoga Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a izabran je za dekana i po drugi puta škol. g. 1973.-73. i 1973.-74. Prodekan je bio škol. g. 1960.-61. i 1968.-70.
 Dvije godine (1966. i 1967. ) radio je kao ekspert Ujedinjenih nacija u svojstvu gost - profesor i FAO ekspert za šumarstvo na Sveučilištu Chapingo u Meksiku, (Universidad Autonoma Chapingo, departamento de Bosques, Mexico). Predavao je četiri semestra predmet rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina (prvi semestar na engleskom i tri semestra na španjolskom jeziku). Osim redovite nastave predavao je uređivanje šuma i rast i prirast na poslijediplomskom koledžu na Sveučilištu u Chapingu (Mexico) gdje su pod njegovim rukovodstvom -kao mentorom - dvojica meksičkih šumarskih inženjera postigli znanstveni stupanj magistra šumarskih znanosti.
 Tijekom mjeseca rujna 1970. i 1977. g. održao je pet predavanja za postdiplomante Šumarskoga fakulteta u Padovi, a bio je gost — profesor na Sveučilištu u Potenzi (1988. ), te profesor na poslijediplomskom studiju za mediteransko šumarstvo u Chanii (Kreta) pri ICAMASU (1987., 1988. i 1990. ).
 Četiri godine (1975.-1978. ) vodio je Zavod za šumarska istraživanja Šum. fakulteta u Zagrebu. Bio je aktivan član Sekcije za uređivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i šumarskih instituta bivše Jugoslavije, a 1976. i 1983. g. bio je predsjednikom te Sekcije.
 Na poziv Vlade SAD prof. dr. sc. Dušan Klepac, kao predstavnik Europske regije, znanstveno je surađivao na višeregionalnom projektu o zaštiti čovjekova okoliša, boraveći od 11. VI.-11.7.1978. u saveznim državama Virginiji, Zapadnoj Virginiji (University in Morgentown), Oregonu (U. S. Forest Service), Kaliforniji (San Francisco, Sierra Club), te Washingtonu D. C. (Institute of International Education) i New Yorku (United Nations).
 Prof. dr. sc. Dušan Klepac aktivno je djelovao kao član Međunarodnog centra za poslijediplomski studij poljoprivrede i šumarstva u Parizu. U organizaciji tog centra, održao je 1985. g. predavanje u Tunisu "Pinus halepen-sis in Dalmatie".
 Na seminaru u Venzone (Udine) imao je pozivni referat 1986. a u Talijanskoj nacionalnoj šumarskoj akademiji u Firenzi 1987. održao je predavanje "La silvicul-ture et l´amenagement des forets de chene pedoncule". Na poziv Sveučilišta u Gflttingenu održao je 1980. g. predavanje na tamošnjem Šumarskom fakultetu.
 Tijekom svog službovanja Klepac je bio na većem broju studijskih putovanja u gotovo svim europskim zemljama te u Sjevernoj i Latinskoj Americi, Japanu, jednom dijelu Azije i Afrike.
 Prof. dr. sc. Dušan Klepac je počasni član - osnivač Meksičke akademije šumarskih znanosti (2.8.1976.), dopisni član Akademije šumarskih znanosti Italije u Firenzi (3.12.1976.), izvanredni član JAZU u Zagrebu (11.6.1977.) i redoviti član HAZU od 1991. g., te gost — profesor Međunarodnog centra za poslijediplomsku nastavu u Parizu.
 D. Klepac bio je dvije godine predsjednik Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU (1983. i 1984. ), a od 8.11.1977. voditelj je Centra za znanstvena istraživanja JAZU i HAZU u Vinkovcima. Bio je član Savjeta NP "Plitvička jezera", član Uredništva Glasnika za šumske pokuse, Šumarskoga lista, Šumarske enciklopedije te glavni urednik monografije "Hrast lužnjak u Hrvatskoj". Na Šum. fakultetu, uz redovnu nastavu, bio je voditelj velikog broja znanstveno-istraživačkih zadataka i tema, voditelj poslijediplomske nastave iz uređivanja šuma; bio je predsjednik Izvrsnog odbora za nastavno - pokusne objekte, član izvrsnog odbora Zavoda za šumarska istraživanja, član Poslovodnog odbora Šum. fakulteta, predsjednik Sindikata (1954. ) i član Savjeta Poljoprivredno - šumarskoga fakulteta od 1956. do 1960.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva, počasni član DIT-a i Ekološkog društva "Žumberak".
 Znanstveno - istraživački rad
 Akademik Klepac napisao je velik broj znanstvenih i stručnih radova iz područja uređivanja šuma te rasta i prirasta šumskih vrsta drveća. Objavio je u svemu 211 radova, tri knjige, jedan priručnik i veći broj saopćenja, prikaza, recenzija i si. Od toga je 101 originalan znanstveno - istraživački rad.
 Iz oblasti uređivanja šuma akademik Klepac objavio je 45 znanstvenih radova, a iz oblasti rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina 36 znanstvenih radova, deset stručnih radova i dvije knjige.
 Svoje radove objavio je D. Klepac u znanstvenim i stručnim glasilima u zemlji (Anali za šumarstvo HAZU, Glasnik za šumske pokuse ŠF Zagreb, Šum. list i dr. ) i u znanstvenim edicijama u svijetu. U inozemstvu objavljeno mu je dvadeset radova (Italija, Francuska, Meksiko, Švedska, Njemačka, Japan i dr. ).
 Većinu je radova akademik Klepac objavio na hrvatskome jeziku, a 38 je radova napisao na stranim jezicima i to: na engleskom (15), francuskom (13), na španjolskom (6), na talijanskom (2) i na njemačkom (2).
 Njegovi su radovi pozitivno recenzirani u domaćim i svjetskim znanstvenim i stručnim glasilima. Znanstveni rad "Nekoliko formula za intenzitet sječe", Šum. list 1953., preveo je i objavio u cijelosti R. Rodrigez Cabalero pod naslovom Calculo de la intensidad de la Cortas, Boletin de Divulgation Num 5 del Instituto National de Investi-gationes Forestales 1962.
 Knjigu prof. dr. sc. D. Klepca Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb 1963, izdalo je u cijelosti na španjolskom jeziku Sveučilište u Chapingu pod naslovom: Crecimiento e Incremen-to de Arboles y Masas Forestales, 1976, Universidad Chapingo, Chapingo, Mexico.
 Knjigu akademika Klepca Uređivanje šuma, Zagreb 1965., ocijenio je francuski profesor R. Vinev na L´ Ecole Nationale des Eaux et Forets u Nancyiu kao jedan od najboljih udžbenika iz tog područja, (Revue forestiere francaise No 5, 1965. ).
 Rezultati nekih znanstvenih radova D. Klepca našli su svoju primjenu u šumarskoj praksi u svijetu i u našoj zemlji.
 Iz područja uređivanja šuma znanstveni radovi D. Klepca: Baza za određivanje etata, Šum. list 1949. i Uređivanje šuma s oplodnom sječom, (disertacija), Glasnik za šum. pokuse 1952., dali su rješenje za utvrđivanje etata na temelju principa dinamične trajnosti u okviru gospodarskih jedinica višeg reda (šumsko - privredna područja). D. Klepac je uveo novu osnovu za obračun etata, tzv. računske jedinice, koje se danas redovito primjenjuju pod imenom >uređajni razredi< pri sastavljanju uređajnih elaborata.
 U radu Nekoliko formula za intenzitet sječe, Šum. list 1953., D. Klepac je izveo originalne formule za izračunavanje etata. Te su formule najprije našle primjenu u inozemstvu. Tako je npr. Sekretarijat za poljoprivredu Meksičke vlade u svom dekretu od 31.1.1964. g. propisao uporabu formula D. Klepca za izračunavanje intenziteta sječe.
 Dvanaestak godina kasnije i Izvrsno vijeće SR Hrvatske obvezalo je primjenu Klepčevih formula za izračunavanje etata na području Hrvatske (1976., 1981. i 1985. ).
 U znanstvenim radovima Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Zagreb 1961., i L´amenagement des forets sur la base d´ harmonisa-tion des criteres physique, econo-mique et social, Anali za šumarstvo JAZU 8/1, Zagreb 1977. D. Klepac je objavio optimalne kompozicije jelovih i bukovih prebornih šuma na temelju istraživanja u šumama Gorskoga kotara, Alpa, Vo-geza i Ardena. Šumarska praksa -naročito u Gorskom kotaru - nasla je potvrdu za teorijske kompozicije ili tzv. Klepčeve normale, pa se one primjenjuju u suvremenoj praksi uređivanja prebornih šuma.
 Postignute rezultate prezentirao je D. Klepac u fakultetskoj nastavno - pokusnoj šumi "Sungerski Lug" sudionicima 11. studijske ekskurzije IUFRO 17.9.1986.
 Na području rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina akademik Klepac mnogo je istraživao na terenu. Rezultat tih istraživanja jesu dvije originalne metode za izračunavanje prirasta.
 Prva metoda, poznata pod imenom Tablice postotka prirasta, 1955., prodrla je u nasu šumarsku praksu i njome se služe naši šumarski stručnjaci. Druga metoda Tari f s d´ accroissement priznata je kao uspješna metoda na XIII. IUFRO Kongresu u Beču 1961.
 Osim mjerenja veličine prirasta D. Klepac je proučavao tempo i ritam prirasta pojedinih šumskih vrsta drveća i došao do nekih zakonitosti pa je uspio analitički formulirati debljinski prirast i vrijeme prijelaza jele (Abies alba Mili. ) u različitim fitocenozama. Publicirao je i nekoliko vrijednih radova koji se odnose na istraživanje gubitka prirasta zbog napadaja različitih štetnika. U svojim istraživanjima došao je do rezultata o opadanju prirasta u našim nizinskim šumama hrasta lužnjaka (Quecus robur L. ) i visokogorskim šumama jele (Abies alba M. ).
 U svojim znanstvenim radovima (1959., 1965., 1969., 1970., 1984. ) D. Klepac je upozoravao da je nas šumski ekosustav poremećen: njegova znanstvena istraživanja pokazala su smanjenje prirasta i opadanje vitalnosti pojedinih vrsta drveća sto se u novije vrijeme odrazilo u odumiranju pojedinih stabala pa i cijelih sastojina naših šuma. Na temelju 20-godišnjih istraživanja i mjerenja prirasta (1950.-1971. ) u Posavskim šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L. ), Klepac je utvrdio smanjenje prirasta zbog pogoršanja ravnoteže u tim ekosustavima i upozorio na mjere koje treba poduzeti za konsolidaciju toga sustava.
 Kao uređivač šuma D. Klepac se u poznije vrijeme počeo baviti zaštitnom ulogom šume te je iz tog područja napisao nekoliko rasprava, potkrijepivši ih terenskim istraživanjima, koja se reflektiraju u različitim šumsko - gospodarskim osnovama (Park-šuma Marjan, NP Plitvice i dr. ).
 O svojim istraživanjima informirao je akademik Klepac znanstvenu šumarsku javnost na različitim međunarodnim skupovima: Kim 1956., 1958. i 1959., Oxford 1956., Madrid 1956., Tharant (Dres-den) 1965., Mexico 1966., Nancy 1973., 1979. i 1984., Beograd 1974.,
 Varšava 1975., Oslo 1976., Bolzano 1979., Kvoto (Japan) 1981., Luxemburg 1983., Plitvice 1983., Tunis 1985, Venzone (Italija) 1986., Xa-nia (Crete) 1987., Firenza 1987. i tako dalje.
 U našoj zemlji održao je D. Klepac vise referata na znanstvenim skupovima. Spominjemo one od 1975. g.: Hvar 1975., Plitvice 1975. i 1984., Zadar 1976., Crikvenica 1976., Zagreb 1977., 1978., 1980. i 1983., O-gulin 1979., Brijuni 1985., Rab 1985., Delnice 1986., Vinkovci 1979., 1984. i 1986., 1990., Zagreb 1994., Samobor 1995., Čabar 1996. i dr.
 Nastavni i stručni rad
 Nastavnim radom počinje akademik Klepac kao asistent (1947. ) na zagrebačkom Poljoprivredno-šumarskom fakultetu, gdje je tijekom sedam godina asistentskoga staža vodio vježbe iz uređivanja šuma u VII. i VIII. semestru.
 Nakon doktorata (1951. ) i habilitacije (1953. ) preuzima redovita predavanja iz uređivanja šuma najprije kao docent (1953. ) zatim kao izvanredni profesor (1956. ) i od 1959. do odlaska u mirovinu (1987. ) kao redoviti profesor na zagrebačkom Šumarskom fakultetu.
 U vremenu dok još nije bilo poslijediplomske nastave održavao je prof. dr. Dušan Klepac svake godine posebne seminare za šumarske inženjere iz operative, kako bi ih upoznao s novim metodama iz oblasti taksacije, a posebno iz područja rasta i prirasta šumskih vrsta drveća.
 U novoosnovanom samostalnom Šumarskom fakultetu u Zagrebu godine 1960. prof. dr. sc. D. Klepac osniva i organizira Katedru za uređivanje šuma sa dva asistenta i tehničarom. Od tada njegov rad postaje još plodniji: objavljuje skripta, dva udžbenika (1963. i 1965. ), različite informacije te Uređivanje šuma u "Šumarskom priručniku" (1966. ). U to vrijeme počinje poslijediplomski studij na Šum. fakultetu i od tada do umirovljenja prof. dr. sc. D. Klepac voditelj je poslijediplomskoga studija iz područja Uređivanje šuma. Uveo je i novi predmet rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, koji predstavlja s predmetom uređivanje šuma temelj tog studija.
 Akademik Klepac odgojio je 14 magistara i nekoliko doktora šumarskih znanosti iz iste ili srodne oblasti, posto im je bio mentor. Osobita je njegova zasluga sto je teorijsku nastavu nadopunio terenskom. On je na nastavno-pokusnim fakultetskim šumskim objektima u fitocenozama Abieteto Ble-chnetum, Horv. i Fagetum abiete-tošum, Horv. (Zalesina) te u fitocenozi Genisteto elatae Quercetum roboris Horv. (Lipovljani) uspio tijekom 35 godina izgospodariti optimalne tipove šuma koji danas služe ne samo našim nego i stranim studentima i stručnjacima (iz Italije, Njemačke, Francuske) kao modeli za gospodarenje.
 Prof. dr. sc. Dušan Klepac istakao se u nastavnom radu i u inozemstvu: tijekom pune dvije godine (1966. i 1967. ) predavao je na Sveučilištu u Chapingu (Mexico), a povremeno na poslijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Padovi (1970. i 1977. ), Potenzi (1988. ) te 1987., 1988. i 1990. u Mediteranskom međunarodnom institutu u Xaniji na Kreti (Grčka) kao gost - profesor. God. 1985. kod akademika Klepca specijalizirao je dr. sc. Vitorio Du-coli sa Šumarskoga fakulteta u Padovi.
 Odgoju šumarskih kadrova i njihovom usavršavanju posvetio je prof. dr. sc. D. Klepac veliku pozornost, pa je za šumarske inženjere i poslijediplomate organizirao studijska šumarska putovanja gdje je bio predavač, prevoditelj i tumač iz oblasti šumarstva s naročitim osvrtom na uređivanje šuma u ovim zemljama: SR Njemačka, Švicarska i Francuska (1969. ), Grčka, Turska i Bugarska (1971. ), Švicarska, Francuska i Italija (1976. ), južna Engleska (1977. ), Italija (1984. ) i Belgija (1986. ).
 Osim obrazovanja šumara prof. dr. sc. Dušan Klepac bavio se i stručnim radom koji se sastojao u izradbi različitih osnova te davanju mišljenja, ekspertiza i recenzija. U njegovoj stručnoj aktivnosti najvredniji je rad na gospodarskim osnovama za nastavno - pokusne objekte Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, ali on se nije ograničio samo na te objekte nego je neposredno ili posredno djelovao u izradbi i drugih gospodarskih osnova: Park-šuma Marjan, NP Plitvice, Park-šuma Rovinj, gospodarske jedinice Lividraga (Gorski kotar), Učka, Liburnija itd.
 Odlikovanja i priznanja
 Akademik Dušan Klepac primjer je pravog znanstvenika i jedan je od hrvatskih vrhunskih šumarskih stručnjaka.
 Iako nije bio član nijedne političke stranke ili partije, za svoj uspješan rad u znanstvenoj, pedagoškoj i stručnoj aktivnosti prof. dr. sc. Dušan Klepac primio je vise odlikovanja, priznanja i nagrada:
 - Orden rada sa zlatnim vijencem (1961. ),
 - Orden rada sa crvenom zastavom (1976. ),
 - Srebrnu plaketu Udruženja inženjera šumarstva u Meksiku (1968. ),
 - Zlatnu plaketu i povelju Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske (Zagreb, 1976. ),
 - Republičku nagradu "Ruđer Bošković" za znanstvenu aktivnost u području prirodnih znanosti (Zagreb, 1980. ),
 - Srebrnu plaketu Šum. gospodarstva Delnice (1980. ),
 - Diplomu Šum. fakulteta u Zagrebu u povodu 125. obljetnice (Zagreb, 1985. ),
 - Republičku nagradu za životno djelo (Zagreb, 1986. ),
 - Plaketu i diplomu za uspješnu suradnju Šum. instituta Jastrebarsko (Jastrebarsko 1986. ).

1Inventarizacija šuma u planskoj privredi. Šum. list 1947., s. 1-7.
2Ing. D. Klepac, 1947: Inventarizacija šuma u planskoj privredi. Š.L. 3, s.65 PDF
3Pedologija, Šumarski priručnik, Zagreb 1947., s. 393-420.
4D. Klepac, 1949: P. Chande et E. Decesse, Bareme du cubage des bois en grume. Š.L. 1-2, s.61 PDF
5D. Klepac, 1949: Ph. Guinier-A. Oudin-L. Schaeffer, Technique forestiere. Š.L. 1-2, s.61 PDF
6D. Klepac, 1949: R. M. Normand, Tarif de cubage des bois em grume. Š.L. 1-2, s.61 PDF
7D. Klepac, 1949: Recueil d´instruction administratives sur les amenagements de forets. Š.L. 1-2, s.61 PDF
8D. Klepac, 1949: Vade-Mecum du Forestier. Š.L. 1-2, s.61 PDF
9D. Klepac, 1949: Gorsko stočarstvo (No. l - 7/1948). Š.L. 3-4, s.127 PDF
10Ing. D. Klepac, 1949: Baza za određivanje etata. Š.L. 5, s.137 PDF
11D. Klepac, 1949: James, Working Plans For Estate Woodlands. Š.L. 5, s.187 PDF
12Poznavanje zemljišta, Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949., s. 425-440.
13D. Klepac, 1949: N. D. G. James, Notes en Estate Forestry. Š.L. 12, s.426 PDF
14ing. D. Klepac, 1950: Sastojinsko ili stablimično gospodarenje?. Š.L. 1-2, s.1 PDF
15Some results from the Increment Me-asurement in the Pedunculate Oak (Quercus robur ii. ) forest in Slavonia during the last 30 years (1950-1981). Anali za šumarstvo JAZU, 10/5, Zagreb 1984., s. 89-102.
16Oscilacija i struktura debljinskog prirasta hrasta lužnjaka u Gospodarskoj jedinici "Josip Kozarac od 1950. do 1971. godine, JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, posebna izdanja, knjiga II., Zagreb 1975., s. 187-198.
17D. Klepac, 1950: Jerram: A textbook on Forest Management. Š.L. 6, s.275 PDF
18D. K1epac, 1950: Annales de 1´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et experiences forestieres, Nancy, 1940—l949.. Š.L. 6, s.276 PDF
19D. Klepac, 1950: Bulletin trimestriel-sociéte forestiere de franche-comté et des provinces de l´est.. Š.L. 6, s.276 PDF
20Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskoga kotara tijekom 40 godina (1950. -1990. ). Šum. list 1995., s. 359-360.
21D. Klepac, 1950: Poskin A.: Traité de Sylviculture. Š.L. 12, s.511 PDF
22D. Klepac, 1951: H. Knuchel: Management control in selection Forest. Š.L. 1-2, s.103 PDF
23D. Klepac, 1951: H. Knuchel: Planung und Konitrolle im Forstbetrieb. Š.L. 1-2, s.105 PDF
24D. Klepac, 1951: Cedric H. Guise: The manegement of farm woodlands. Š.L. 8-10, s.344 PDF
25D. Klepac, 1951: O estetskom uređivanju šuma. Š.L. 8-10, s.353 PDF
26Dušan Klepac, 1952: Uređivanje šuma s oplodnom sječom. GŠP vol. 10 s. 225
27
28Uređivanje šuma s oplodnom sječom, (L1 amenagement des futaies regulieres), (disertacija). Glasnik za šum. pokuse 1952., s. 225-346.
29Dr. D. Klepac, 1952: Uređivanje šuma u Francuskoj. Š.L. 10-11, s.347 PDF
30Dušan Klepac, 1953: O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini. GŠP vol. 11 s. 181
31Dr. ing. D. Klepac, 1953: Vrijeme prelaza. Š.L. 1, s.37 PDF
32O šumarskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini, (La production dans la foret de Zalesina). Glasnik za šum. pokuse 1953., s. 181-238.
33Dr. ing. D. Klepac, 1953: Uređajne tablice. Š.L. 4-5, s.192 PDF
34Dr. D. Klepac, 1953: Nekoliko formula za intenzitet sječe. Š.L. 9-10, s.373 PDF
35Dr. D. Klepac, 1953: J. Venet: Produkti francuskih šuma. Š.L. 11, s.478 PDF
36Dr. D. Klepac, 1953: N. D. James: An Experiment in Forestry. Š.L. 11, s.490 PDF
37Dr. ing. D. Klepac, 1953: Osvrt na Sinimonsovu i Mungerovu formulu. Š.L. 12, s.509 PDF
38Dr. D. Klepac, 1953: H. Perrin: Sylviculture. Š.L. 12, s.537 PDF
39Dr. D. Klepac, 1953: N. V. Brasnett: Planned Management of Forests. Š.L. 12, s.540 PDF
40Klepac dr. Dušan, 1954: Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače. Š.L. 2-3, s.83 PDF
41Klepac dr. Dušan, 1954: Tablice postotka prirasta. Š.L. 9-10, s.454 PDF
42Klepac dr. Dušan, 1955: Frekvencija vremena prijelaza. Š.L. 1-2, s.3 PDF
43Klepac dr. Dušan, 1955: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma. Š.L. 7-8, s.231 PDF
44Klepac dr. Dušan, 1955: Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka. Š.L. 11-12, s.603 PDF
45Dušan Klepac, 1956: Istraživanja debljinskog prirasta jele u najraširenijim fitocenozama Gorskog Kotara . GŠP vol. 12 s. 225
46Dr. Dušan Klepac, 1956: Funkcionalni odnos između godišnjeg volumnog prirasta i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi. Š.L. 1-2, s.1 PDF
47Istraživanje debljinskog prirasta jele u najraširenijim fitocenozama Gorskog kotara, (Hecherche sur l accroissement du diametre a hauteur d1 homme pour le sapin dans les associations les plus repandues de la region de Gorski kotar). Glasnik za šum. pokuse 1956., s. 225-256.
48Dr. Dušan Klepac, 1956: O osmom zasjedanju Evropske komisije za šumare FAO u Rimu. Š.L. 7-8, s.245 PDF
49Dr. Dušan Klepac, 1956: Upotreba frekvencijskih krivulja broja stabala pri opisu sastojina. Š.L. 11-12, s.357 PDF
50Prirast jele u različitim fitocenozama zapadne Hrvatske, (Increment of fir trees in different phvtocoenosis of Western Croatia). Šumarstvo 1956., Beograd, s. 688-694.
51Dr. D. Klepac, 1957: Istraživanja o debljini kore u šumama hrasta lužnjaka i kitnjaka. Š.L. 3-4, s.90 PDF
52Istraživanja o debljini kore u šumama hrasta lužnjaka i kitnjaka, (Investigations about bark thickness of Quercus peduncu-lata Ehrh. and Quercus sessiliflora Sm. ). Šum. list 1957., s. 91-106.
53Dr. D. Klepac, 1957: Jedna brza metoda utvrđivanja prirasta. Š.L. 7-8, s.274 PDF
54Accroissement en diamštre du sapin dans les diffšrentes associations de la Cro-atie occidentale, 12 eme Congres Union Internationale des Instituts de recherches forestieres, Volume 3, London 1958., pp. 245-253.
55Projekt o unapređenju Mediterana. Savez poljoprivredno-šumarskih komora, Beograd 1958., s. 1-53.
56Klepac D., 1958: Deveto zasjedanje evropske komisije za šume FAO u Rimu. Š.L. 1-2, s.61 PDF
57Klepac D., 1958: Funkcionalni odnos između debljine kore i prsnog promjera za naše važnije listopadne drveće.. Š.L. 7-9, s.251 PDF
58Klepac D., 1958: Šesto zasjedanje potkomisije za koordinaciju mediteranskih šumarskih pitanja »Silva Mediterranea«. Š.L. 7-9, s.303 PDF
59Mjere za podizanje šumske proizvodnje. Šumarstvo 1958., Beograd, s. 557-570.
60Plavšić M., Klepac D., 1959: Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gosp. jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani. Š.L. 8-9, s.257 PDF
61UREĐIVANJE ŠUMA; KOMISIJA ZA UDŽBENIKE I SKRIPTAVE SUČILISTA, ZAGREB 1959. BIB
62Klepac D., 1959: Izračunavanje gubitka na prirastu u sastojinama koje je napao gubar (Lymantria dispar). Š.L. 8-9, s.280 PDF
63Etat. Šumarska enciklopedija 1959., s. 365-366.
64Klepac D., 1959: Deseto zasjedanje Evropske komisije za šume FAO . . .. Š.L. 10-11, s.376 PDF
65Francuska. Šumarska enciklopedija 1959., s. 398-400.
66Klepac D., 1959: Nekoliko metoda za određivanje etata u jelovim prebornim šumama. Š.L. 12, s.426 PDF
67Gospodarska jedinica. Šumarska enciklopedija 1959., s. 471-474.
68Milenko Plavšić, Dušan Klepac, 1960: Strukturni odnosi posavskih šuma obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu. GŠP vol. 14 s. 314
69Dušan Klepac, 1960: Prirasne tablice za jelu na području fakultetske šumarije Zalesina. GŠP vol. 14 s. 359
70Prorede kao aktivne mjere za povećanje prihoda i skraćivanje ophodnje u prirodnim ekonomskim šumama. Jugoslavenski centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1960., s. 1-4.
71Povećanje šumske produkcije unošenjem i proširenjem smreke (Picea excelsa), Jug. savetodavni centar za poljop. i šumarstvo, Beograd 1960., s. 1-2.
72Rezultati i iskustva o proredama u Danskoj. Jugoslavenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1960., s. 43-59.
73Klepac, Dušan, 1960: Prilog boljem poznavanju uređivanja šuma alepskog bora. Š.L. 3-4, s.74 PDF
74Klepac, Dušan, 1960: Jedna stara praktična metoda računanja prirasta u prebornim šumama. Š.L. 7-8, s.228 PDF
75Strukturni odnosi posavskih šuma s obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu, (Kepartition des nombres de tiges, de la surface terriere et du volume dans les forets de plaines de Sava), (s Plavšić, M. ). Glasnik za šum. pokuse 1960., s 314-323.
76Prirasne tablice za jelu na području fakultetske šumarije Zalesina, (Tables d1 accroissement pour le sapin dans la foret de Zalesina). Glasnik za šum. pokuse 1960., s. 359-380.
77Tarifs d´ accroissements, "Berichte" 13 Kongres IUFRO, Wien 1961, 35/8-8/1.
78Novi sistem uređivanja prebornih šuma. Poljoprivredno - šumarska komora NBH, Zagreb 1961., s. 1-46.
79V. svjetski šumarski kongres. Jugoslavenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1961., s. 1-60.
80Klepac D., 1961: Peti svjetski šumarski kongres. Š.L. 1-2, s.50 PDF
81V. SVETSKI ŠUMARSKI KONGRES; JUGOSLOVENSKI SAVETODAVNI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, BEOGRAD 1961. BIB
82Dr Dušan Klepac, 1961: O nekim normalama u jelovim prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.85 PDF
83Jedan američki bor brzog rasta (Pinus radiata Don., Pinus insignis Dougl. ^). Šumarstvo 1961., s. 295-300.
84Dr D. Klepac, 1961: Normalne frekvencijske krivulje broja stabala u prebornoj šumi. Š.L. 9-10, s.333 PDF
85Nouve tendenze nell assestamento delle foreste disetanee in Jugoslavia, Mon-ti E Boschi No 5, 1962, Milano.
86Novi sistem uređivanja prebornih šuma, (dodatak). Poljoprivredno - šumarska komora, Zagreb 1962., s. 1-24.
87Numeričke prorede. Šum. list 1962., s. 1-10.
88D. Klepac, 1962: Prilog poznavanju rasta i prirasta zelene duglazije i američkog borovca. Š.L. 1-2, s.10 PDF
89RAST I PRIRAST ZELENE DUGLAZIJE I AMERIČKOG BOROVCA ; POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA KOMORA NR HRVATSKE, ZAGREB 1962. BIB
90Klepac D., 1962: Pardé — Dendrometrie. Š.L. 1-2, s.84 PDF
91D. Klepac, 1962: Smanjivanje šteta koje nastaju bušenjem stabala Presslerovim svrdlom. Š.L. 3-4, s.120 PDF
92D. Klepac , 1962: Izračunavanje maksimalne produkcije u prirodnim šumama. Š.L. 9-10, s.330 PDF
93D. Klepac, 1962: Anučinova metoda utvrđivanja sastojinskog prirasta pomoću lateralne površine stabla. Š.L. 11-12, s.403 PDF
94Klepac D., 1962: J. Pardé — Prirasno-prihodna tablica. Š.L. 11-12, s.457 PDF
95Klepac D., 1963: O numeričkim proredama. Š.L. 1-2, s.1 PDF
96Jelove šume Gorskog kotara, (Les sapinieres de la region de Gorski Kotar, The European Silver Fir Firests of the Gorski Kotar region). Tiskara Zavoda za kartografiju i reprodukciju karata u Zagrebu, Zagreb 1963., s. 1-15.
97Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina. Nakladni zavod "Znanje", Zagreb 1963., s. 1-299.
98Dr Dušan Klepac, 1963: Kretanje drvne mase i produkcije na pokusnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«. Š.L. 7-8, s.257 PDF
99RAST I PRIRAST ŠUMSKIH VRSTA DRVEĆA I SASTOJINA; NAKLADNI ZAVOD ZNANJE, ZAGREB 1963. BIB
100Klepac D., 1964: Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju šuma Medvednice.. Š.L. 1-2, s.1 PDF
101Kepac D., 1964: Sa XII Zasjedanja Evropske komisije za šume FAO. Š.L. 1-2, s.83 PDF
102Klepac D., 1964: Još jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase jednodobnih sastojina.. Š.L. 3-4, s.106 PDF
103Klepac D., 1964: Demonstracija prof. P. Generoso-a.. Š.L. 3-4, s.157 PDF
104Klepac D., 1964: Moradini — Meksički borovi.. Š.L. 9-10, s.456 PDF
105Klepac D., 1964: Kako je reagirala 50-godišnja sastojina hrasta lužnjaka nakon jakih proreda?. Š.L. 11-12, s.469 PDF
106Klepac D., 1964: Nova vrsta uređajnih tabela ili tarifa.. Š.L. 11-12, s.507 PDF
107Uređivanje šuma. Nakladni zavod "Znanje", Zagreb 1965., s. 1-341.
108Klepac D., 1965: J. Pardé: Intenzitet prorede i produkcija drvne mase, Francuski šumarski list, broj 12, prosinac 1964. Š.L. 1-2, s.76 PDF
109Klepac D. i Spaić I., 1965: Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.93 PDF
110Klepac D., 1965: Nove Prirasno-prihodne tablice za smreku. Š.L. 5-6, s.271 PDF
111UREĐIVANJE ŠUMA; NAKLADNI ZAVOD ZNANJE, ZAGREB 1965. BIB
112Klepac D., 1965: Bernardo Hellrigl — Osservazioni teoriche sulle equazioni stereometriche, Italia Forestale e Montana, Novrembre—Décembre 1964, Firenze. Teoretska razmatranja o jednadžbama s jednom nepoznanicom. Š.L. 7-8, s.376 PDF
113Klepac D., 1965: Ministere de l´agriculture, direction générale des eaux et forets: Manuel pratique d´aménagement. Paris 1964. Š.L. 7-8, s.376 PDF
114Klepac D., 1965: Bernardo Hellrigl — Sull´impiego dei registratori magnetofonici nei rilievi forestall, Italia Forestale e Montana, Luglio—Agosto 1964, Firenze. O upotrebi magnetofona u šumarstvu.. Š.L. 7-8, s.377 PDF
115Prof. dr. Dušan Klepac, 1965: Internacionalno savjetovanje o šumskoj produkciji Tharandt 1965. Š.L. 11-12, s.625 PDF
116Prof. dr. Dušan Klepac, 1965: Neke misli na 13. konferenciji FAO u Rimu. Š.L. 11-12, s.627 PDF
117Memoria de la III Concion nacional forestal. Algunos aspectos de los Aprove-chamientas forestales en Europa, Curso de economia forestal, Champingo, Mexico 1966, pp. 36-39.
118Uređivanje šuma, Šumsko - tehnički priručnik. Nakladni zavod "Znanje, Zagreb 1966., s. 163-319.
119Zuwachverluste in Eichenmischbes-tanden, die durch die Kalamitat des Sch-wammspinners und anderer blattfressen-der Schadlinge befallen wurden, Wissen-schaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dresden 15 (1966), p. 285-389.
120Nekoliko rijeci o prijedlogu "Projekcija razvoja šumarstva i drvne industrije od 1966. do 1985. godine". Šum. list 1969., s. 405-408.
121El Incremento como un Parametro en Planeation Forestal y en Ordenation de Montes Mexico, D. F. 1966, p. 460-466.
122Glosario forestal, (with ing. Javier Mas Porras). Mexico y Sus Bosques 1967., s. 3-8.
123Heft 3. The recruitment period and its importance for forest management, (with ing Javier Mas Porras), Mexico y Sus Bosques, Mexico 1968, 3 (19), (24-32), (5 refs).
124Klepac D., 1968: Formiranje šumarskih kadrova u Meksiku — Training of forest staffs in Mexico — Formation du personnel forestier au Mexique — Forstpersonalausbildung in Mexiko.. Š.L. 7-8, s.285 PDF
125Klepac D., 1968: Prodan — Holzmesslehre.. Š.L. 7-8, s.321 PDF
126M. Androić, D. Klepac , 1969: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji. Š.L. 1-2, s.1 PDF
127Značenje i uloga šuma u budućnosti. Šumarstvo 1969., s. 25-32.
128D. Klepac, 1969: Opadanje prirasta u našim vrijednim hrastovim šumama. Š.L. 3-4, s.85 PDF
129D. Klepac, 1969: Nekoliko riječi o prijedlogu »Projekcija razvoja šumarstva i drvne industrije od 1966—1985. godine. Š.L. 11-12, s.405 PDF
130D. Klepac, 1969: Uređivanje šuma (Doležal, Korf, Priesol). Š.L. 11-12, s.411 PDF
131Centar JAZU u Vinkovcima (od osnutka do danas) 1970-1990. Centar HAZU, Vinkovci 1992., s. XIII-XXII.
132Sumsko-uzgojna osnova za Park-šumu Marjan, (timski rad). Zagreb 1970., (lito-graf irano), s. 1-802.
133Cours sur les principes d amšnage-ment en Yougoslavie en fonction aussi des effets touristique - ršcršatifs, (litografira-no). San Vito di Cadore, 21-26 septembre 1970.:
1. Signification et role des forets a la proche avenir
2. Principes d1 amenagement des forets sur base d1 harmonisation des criteres physi-que, economique et social
3. Un exemple d1 amenagement des forets de production
4. Amenagement des forets de protection
5. Principes d1 amenagement esthetique et recreatif de la f oret.
134Klepac, D., 1970: O Josipu Kozarcu povodom proslave 100-godišnjice šumarije u Lipovljanima. Š.L. 5-6, s.186 PDF
135Klepac, D., 1970: Kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske površine u zaraženim jelovim šumama?. Š.L. 7-8, s.229 PDF
136Klepac, D., 1970: Obrazovne potrebe u šumarstvu i drvnoj industriji s obzirom na tehničko-tehnološke i društvene transformacije u svijetlu srednjoročnog plana razvoja. Š.L. 7-8, s.243 PDF
137Klepac, D., 1970: Kako je organizirana postdiplomska nastava na sveučilištu u Padovi.. Š.L. 11-12, s.427 PDF
138D. Klepac, 1971: Jedan pokus o tome kako se pomiče visinska krivulja u jednodobnim sastojinama hrasta lužnjaka s obzirom na njihovu starost. Š.L. 5-6, s.141 PDF
139Klepac, D., 1971: »Annali del centro di economia delle Venezie«, 1966/1967, 8, prikaz članaka. Š.L. 5-6, s.192 PDF
140Klepac, D., 1971: Hamilton, G. J. — Tablice za uređivanje šuma. (Forest Management Tables), London 1971. Š.L. 11-12, s.464 PDF
141Dušan Klepac, 1972: Istraživanja o debljini i volumenu jelove kore u različitim fitocenozama. GŠP vol. 16 s. 105
142Istraživanja o debljini i volumenu jelove kore u različitim fitocenozama. An-nales pro experimentis foresticis, Vol. XV., Zagreb 1972., pp. 105-122.
143Klepac, D., 1972: Istraživanja o utjecaju defolijatora na prirast jelovih šuma. Š.L. 1-2, s.40 PDF
144Klepac, D., 1972: Annali dell´ Institute sperimentale per la selvicoltura, Arezzo 1970, l, prikaz.. Š.L. 3-4, s.171 PDF
145Klepac, D., 1972: Povećanje proizvodnje u šumama Poljske, Izdanje Šumarskog društva Poljske, Varšava 1971 (Z zagadnien zwiekszenia produkcyjnosci lasow w Polsce, Polskie Towarzystwo lesne, Warszawa 1971, prikaz. Š.L. 3-4, s.171 PDF
146Klepac, D., 1972: Matić, V., Drinić, P., Stefanović, V., Čirić, M. i suradnici — Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1971, prikaz. Š.L. 7-8, s.295 PDF
147Klepac, D., 1972: Ismail Eraslan — Udžbenik o uređivanju šuma (Orman amenajmani), Istanbul 1971, prikaz.. Š.L. 7-8, s.305 PDF
148Klepac, D., 1972: Nelson A. Rockfeller — Naš okoliš može biti spašen (Our environment can be saved), New York 1970, prikaz.. Š.L. 7-8, s.305 PDF
149Klepac, D., 1972: Jedan rijetki jubilej (prof. dr ing. Zlatko Vajda). Š.L. 11-12, s.473 PDF
150BIB AYYAD PBOJECT, (timski rad). Zagreb 1973., (litograf irano).
151Klepac, D., 1973: Stogodišnjica Visoke škole za kulturu tla u Beču. Š.L. 1-2, s.59 PDF
152Investigations of effect of defoliators on the increment of fir forests, Mitteilun-gen der Forstlichen Bundes - Versuch-sanstalt, Wien 1974.
153Klepac, D., 1974: Prof. dr. Nikola Neidhardt, dipl. ing. Š.L. 5-6, s.233 PDF
154Jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase na panju. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, JAZU, Posebna izdanja, knjiga I., Vinkovci 1974., s. 293-301.
155Klepac, D., 1974: Sa sjednice Savjeta Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Š.L. 10-11, s.435 PDF
156Dušan Klepac, 1975: Funkcionalna zavisnost debljinskog prirasta o asimilacijskoj površini kod obične jele. GŠP vol. 18 s. 217
157Principi di governo estetico e ricreati-vo del bosco, Monti E Boschi, Anno XXIV, No l, Firenze 1975, pp. 1-14.
158Gospodarske osnove za šumsko-gospo-darske jedinice "Belevine" (1975. ) u Gorskom kotaru; "Josip Kozarac (1976. ) i Lu-bardenik" (1976. ) u Slavoniji, (s Meštrović, S. i Križanec, H. ).
159Development of forest management with application of typology with special reference to the S. B. of Croatia, Vanredno izdanje Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd 1975., s. 1-7.
160Funkcionalna ovisnost debljinskog prirasta od asimilacijske površine kod obične jele. Glasnik za šum. pokuse Šum. fakulteta Sveuč, u Zagrebu, Vol. XVIII., Zagreb, s. 217-223.
161Some use of permanent plots in growth research in even-aged pedunculate oak stands in the S. B. Croatia of SFB Jugoslavia, 1976., published in Institutionen for Skogsproduktion, Department of Forest j-ield Hesearch, Nr 43 - 1976, Skogshogskolan, Boyal College of Forestry, S-104 05 Stockholm.
162Kakve su perspektive šumarstva na kršu. Koreferat na Simpoziju JAZU u Splitu, Ekološko valoriziranje krša, 1976. Nakladnik Međuakademijski odbor za zaštitu prirode pri JAZU, Zagreb 1977.
163Crecimiento e incremento de Arboles y Masas Forestales. Departmento de ense-nanza, investigacion y servico en bosques. Universidad Autonome Chapingo, Chapin-go 1976, Mexico, p. 1-365.
164Uređivanje šuma. Posebno izdanje Šum. lista pod naslovom "Povijest šumarstva Hrvatske", Zagreb 1976., s. 145-171.
165Prijedlog o - godišnjeg plana (1976-1980) znanstvenih šumarskih istraživanja na kršu. Šum. list 1977., s. 161-168.
166Le principe du dualisme de Patrone et son application dans les forets de chene, L1 Italia Forestale Montana, No 2, Firenze 1977, pp. 49-52.
167Važnost šume za otok Hvar. Zbornik simpozija "Hvar u prirodnim znanostima", JAZU, Zagreb 1977. Referat održan na Simpoziju JAZU na Hvaru 1975., (s Vidaković, M. ).
168Jedan primjer protupožarne službe u francuskoj šumi Fontainebleau, Zagreb 1977. Bilten Šumskoga gospodarstva Sisak broj 26-27, Sisak 1977.
169L amšnagement des forets sur la base d harmonisation des criteres physique, šconomique et social. Anali za šumarstvo, JAZU, 8/1, Zagreb 1977., s. 1-15.
170D. Klepac, 1977: Prijedlog 5-godišnjeg plana (1976—1980) znanstvenih šumarskih istraživanja na Kršu.. Š.L. 3-4, s.161 PDF
171D. Klepac , 1977: Primjena Patroneova principa dualiteta na hrastove šume. Š.L. 5-7, s.293 PDF
172Neka iskustva o introdukciji crnog oraha (Juglans nigra) skupljena iz francuske literature. Bilten Šumskoga gospodarstva Sisak, Sisak 1978.
173Js a national forest inventorv nece-ssary in countries with a forest manage-ment tradition? Internation Union of Forest Hesearch Organisations, Joint Meeting of IUFRO Groups: S 4. 02 Forest Hesource Inventorv, S 4. 04 Forest Management Pla-ning and Managerial Economics, Bukurešt 1978.
174Klepac, D., 1979: Višeregionalni projekt o zaštiti čovjekove okoline u SAD. Š.L. 7-8, s.356 PDF
175Klepac, D., 1979: Preborno gospodarenje šumama u našoj zemlji i u svijetu. Š.L. 11-12, s.529 PDF
176Thinnings practice in S. B. Croatia, Schriften aus der Forstlichen Fakultat der Universitat Ctotingen, Band 67, Gottingen 1980, pp. 157-163.
177Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma. RADOVI Centra JAZU 4/1, Vinkovci 1980., s. 1-28.
178Šumsko bogatstvo Slavonije i gravitacijskog područja Belišća u vrijeme postanka Kombinata "Belišće" i danas, (s Dekanić, I. i Rauš, Đ. ). Zbornik radova Centra JAZU, Osijek 1980., s. 33-68.
179Klepac, D., 1980: Osnovne postavke i principi gospodarenja u šumama svijeta i u našoj zemlji. Š.L. 9-10, s.391 PDF
180Akademik Lučio Susmel posjetio Gorski kotar. Goranski list broj 110, Delnice 1981.
181Klepac, D., Meštrović, Š., 1981: Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša. Š.L. 1-2, s.35 PDF
182Les forets de chene en Slavonie, Revue forestiere francaise. Numero special, Nancy 1981, pp. 87-105.
183The New Concept of the principle of sustained yield, Proceedings, XVII, IU-FBO World Congress, Kyoto, Japan 1981, pp. 329-334.
184Uređivanje šuma. Monografija Gorski kotar, Delnice 1981., s. 517-519.
185O funkciji rasadničke proizvodnje. "Goranski list" broj 114-115, Delnice 1982.
186Klepac, D., 1982: Japansko šumarstvo u brojci i slici. Š.L. 1-3, s.49 PDF
187Klepac, D., 1982: Ivica Bastjančić, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-3, s.84 PDF
188Klepac, D., 1982: O luksenburškim šumama u povodu Simpozija IUFRO Grupe S 4.04 za uređivanje šuma od 16. do 20. 05. 1982. (Luksemburg) . .. Š.L. 6-8, s.287 PDF
189Klepac, D., 1982: Josip Radošević, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.429 PDF
190Klepac, D., 1982: Evolucija uređivanja šuma na visokom kršu. Š.L. 11-12, s.471 PDF
191Hrastove šume u Slavoniji. Šum. list 1982., s. 489-500.
192The New Concept of the principle of the sustained yield, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Radovi, knjiga LXXII., Sarajevo 1983., s. 43-46.
193Klepac, D., 1983: Prilog uređivanju privatnih šuma bukve i hrasta kitnjaka. Š.L. 3-4, s.217 PDF
194Izvještaj predsjednika Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU u povodu IV. plenuma. Bilten Savjeta broj 5, Zagreb 1984.
195Uvodni referat o bukvi na Simpoziju u Velikoj (23-24. XI. 1984. ). Izdanje Šum. fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1986., s. 1-15.
196Probleme de la cršation de sšrie d ex-ploatation, IUFBO S 4. 04. Nancj- 1984, GBEF. pp. 113-119.
197Entwicklung der Forsteinrichtung auf Hochkarst. Radovi br. l - izvanredno izdanje, Institut flir Forstwissenschaft Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 17-21.
198Uređivanje nizinskih šuma u svjetlu suvremenih zbivanja. Glasnik za šum. pokuse Šum. fakulteta Sveuč u Zagrebu, posebno izdanje, Zagreb 1984., s. 120-124.
199Some formulas for yield determina-tion. Radovi br. l - izvanredno izdanje, Forest Besearch Institute Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 156-163.
200Klepac, D., 1984: Principi uređivanja šuma Nacionalnog parka "Plitvička jezera«. Š.L. 7-8, s.319 PDF
201Klepac, D., 1984: Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje« IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.. Š.L. 9-10, s.455 PDF
202Klepac, D., 1984: Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje«, IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.. Š.L. 9-10, s.455 PDF
203Pinus halepensis in Dalmatie, predavanje na Međunarodnom simpoziju CI-HEAM u Tunisu (15. -21. IV. 1985. ) Options Mediterraneennes. C. I. H. E. A. M. Pariš 1986, pp. 29-55.
204Profesori i studenti šumarstva iz Italije u šumama Gorskog kotara. Goranski list broj 53, Delnice 1985.
205Zapisi sa Internacionalnog seminara o alepskom i brucijskom boru (Tunis 15-21. IV. 1985. ). Glasnik za šum. pokuse, zagreb 1986.
206Etatne mogućnosti "Slavonske šume". Predavanje održano u Centru JAZU u Vinkovcima, Predavanja, svezak 54, Zagreb 1985., s. 1-12.
207Orowth and increment o f forest tree and stands. Zagreb 1985., engleski prijevod knjige "Kast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina (litografirano), p. 1-250.
208Klepac, D., 1985: 25-godišnjica samostalnosti Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.3 PDF
209Klepac, D., 1985: O sušenju naših šuma (diskusija u JAZU). Š.L. 1-2, s.61 PDF
210Becherches dans la foret d enseigne-ment de "Sungerski lug" sur le matšriel, l´ accrossement et passage a la futaie. Anali za šumarstvo JAZU, 10/6, Zagreb 1985., s. 103-116.
211Dušan Klepac, 1986: Zapisi sa seminara o alepskom i brucijskom boru u Tunisu (15—21. IV 1985.). GŠP vol. P2 s. 105
212Forest management in the region of Gorski kotar, Forestry and Wood Conver-sion of Gorski kotar and the Northern Croatian Coast, Delnice 1986, pp. 6-15.
213L amšnagement et le traitment des forets dans les parcs naturales, Venzone (Italia) 1986., s. 4-9.
214Klepac, D., 1986: Prof. dr. Dionizije ŠVAGELJ. Š.L. 1-2, s.87 PDF
215Sume centralnog dijela Jugoslavije. Sume i prerada drveta Jugoslavije, Beograd 1986., s. 87-90.
216Klepac, D., 1986: Z. MAJCEN et al: Composition, structure et rendement des erablieres dans siny secteur de la Region de l Outaouas. Š.L. 5-6, s.239 PDF
217Klepac, D., 1986: Z. MAJCEN i dr Ecologie et dendrometrie dans la sud ouest du Quebec. Š.L. 5-6, s.239 PDF
218Klepac, D., 1986: Znanstveni skup Josip Kozarac književnik i šumar, Vinkovci 19 i 20 prosinca 1986 u povodu 80-godišnjice smrti. Š.L. 11-12, s.545 PDF
219Klepac, D., 1986: Seminar o planiranju i gospodarenju u parkovima prirode, Venzone (Ud), Italija 5—6—7 studenoga 1986. Š.L. 11-12, s.554 PDF
220Klepac, D., 1986: Ivo NAVRATIL, dipl. inž. — najstariji taksator Hrvatske. Š.L. 11-12, s.583 PDF
221Dušan Klepac, 1987: Neke znanstvene zasade kao misao vodilja u uređivanju šuma i planiranju. GŠP vol. P3 s. 1
222Trattamento del bosco nei Parchi Naturali, (Gospodarenje u šumama parkova prirode). Economia Montana, Milano 1987, pp. 2-9.
223Management of Mediterranean and Upland Ecosystem, Xania 1987., (litografi-rano), s. 1-27.
224Neke znanstvene zasade kao misao voditelja u uređivanju šuma i planiranju. Glasnik za šum. pokuse, Zagreb 1987., s. 1-11.
225Vidaković, M.: Prof. dr. Dušan Klepac, izvanredni član JAZU (U povodu 70-go-disnjice života. JAZU, RADOVI Centra za znanstveni rad Vinkovci, br. 6, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1987., s. 5-27.
226L amšnagement et la gestion des forets de chene pedonculš en Croatie. Radovi Centra JAZU, Vinkovci 1987., s. 21-45.
227Klepac, D., 1987: U povodu 80-godišnjice rođenja Prof. dra REINHARDA SCHOBERA. Š.L. 5-6, s.276 PDF
228Klepac, D., 1987: Internacionalni centar za postdiplomske poljoprivredne studije u Parizu. Š.L. 5-6, s.280 PDF
229Članci u Šumarskoj enciklopediji 3, Zagreb 1987.:
a) Etat, s. 518-530.
b) Prirast - Metode za određivanje prirasta sastojine, s. 70-75.
c) Rast stabla i sastojine, s. 133-136.
d) Uređajni elaborat, s. 547-548.
e) Uređivanje šuma, s. 548-556.
230Klepac, D., 1987: Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA. Š.L. 10-12, s.669 PDF
231JOSIP KOZARAC KNJIŽEVNIK I ŠUMAR; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD VINKOVCI , VINKOVCI 1988. BIB
232Dušan Klepac, 1988: Uređivanje šuma hrasta lužnjaka. GŠP vol. 24 s. 117
233Kramer, H.: Professor Dušan Klepac 70 Jahre. Algemeine Forst und Jagdzei-tung, Frankfurt am M., 1988., Helft l - 2/ Jan. Feb.
234Spessore e volume della Corteccia di Cerro, (Debljina i volumen kore cerovine). Universita delli studi della Basilicata, Potenza 1988, pp. 243- 249.
235Corso Integrativo di "Assestamento delle aree Boscate con Fuzioni Turistićo-Becreative, (Predavanje o uređenju šumskih površina namijenjenih turizmu i rekreaciji). Universita Basilicata - Potenza 1988., p. 53.
236Retrospektiva i perspektiva šuma hrasta lužnjaka u povodu osamdesete obljetnice smrti Josipa Kozarca. Zbornik radova, Centar JAZU, Vinkovci 1988., s. 73-91.
237Uređivanje šuma hrasta lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse, Zagreb 1988., s. 117-132.
238Selvicoltura e assestamento delle fo-reste di (juercia di Slavonia, (Uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma u Slavoniji). Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze 1988., s. 145-158.
239La planificatione Forestale ali interno dei Parchi Naturali, (Planiranje šumarstva u parkovima prirode). Franco An-geli Libri, Milano 1988, s. 188-201.
240Klepac, D., 1988: NUOVE METODOLOGIE NELLA ELABORAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO DEI BOSCHI, Bologna, 1977. Š.L. 7-8, s.372 PDF
241Klepac, D., 1988: Horst Kramer, Alparslan AKca: LEITFADEN FÜR DENDROMETRIE UND BESTANDESINVENTUR, Frankufrt am Main, 1987. . .. Š.L. 7-8, s.373 PDF
242Klepac, D., 1988: J. PARDE, J. BOUCHON: DENDROMETRIE, Nenaj 1988. . .. Š.L. 9-10, s.454 PDF
243Klepac, D., 1988: Petar Ziani: L´AMENAGEMENT DES PAPCOURS FAO RABAT, 1972.. Š.L. 11-12, s.562 PDF
244Klepac, D., 1988: Horst Kramer: WALDWACHSTUMSLEHRE, Berlin, 1988. . .. Š.L. 11-12, s.563 PDF
245Selvicoltura e gestione degli ecosiste-mi forestali oggi, (Uzgajanje i gospodarenje šumskim ekisistemima danas). Italia Fo-restale e Montana, Firenze 1989, pp. 1-12.
246Sumsko-uzgojni tretman alepskog bora, (Traitment des forets du pin d1 Alep). Ekološka monografija, Knjiga I., Zagreb 1989., s. 253-258.
247Klepac, D., 1989: Jedna lijepa proslava u Bribiru - 175. godišnjica rođenja Josipa Pančića.. Š.L. 11-12, s.651 PDF
248Zelenilo - ukras, zaštita i zdravlje grada Zagreba, (La verdure est l embelisse-ment, la protection et la sante de la ville de Zagreb). JAZU, Predavanja, svezak 63., Zagreb 1990., p 19.
249The management of Forest EĆOSVS-tems where ecological and social functions predominate, (Uređivanje šumskih ekosistema gdje ekološke i socijalne funkcije prevladavaju). Anali za šumarstvo JAZU, Zagreb 1990., s. 13-31.
250Šumski uzgojni tretman u zaštićenim šumama s posebnim osvrtom na šume grada Zagreba, (Traitment des forets de pro-tection daš les environs de la ville de Zagreb). Zbornik radova JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb 1990., s. 54-57.
251Klepac, D., 1990: Kako se razvija šumarstvo u Italiji. Š.L. 1-2, s.87 PDF
252Orowth and Yield of Mediterranean Forests, (Hast i prirast mediteranskih šuma). XANIA, 1990. p. 92, (litografirano).
253Klepac, D., Piškorić, O., 1990: Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar. Š.L. 3-5, s.206 PDF
254*** Whos who in science in Europe, 1991. Longman who is who, United King-dom.
255Klepac, D., Prpić, B., 1991: Znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU. Š.L. 6-9, s.381 PDF
256Klepac, D., 1992: Šumsko bogatstvo Samobora. Š.L. 1-2, s.5 pdf
257Prof. dr. Antun Levaković, utemeljitelj moderne dendrometrije. Centar HAZU, Vinkovci 1992., s. 5-22.
258Hrvatsko šumarstvo danas i sutra. Vjesnik HAZU, Zagreb 1992., s. 57-70.
259Klepac, D., 1992: Alessandro de Philippis: SELVICOLTURA E AMBIENTE (Uzgajanje šuma i okoliš). Š.L. 1-2, s.102 PDF
260Klepac, D., 1992: 125 godina najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Hrvatskoj. Š.L. 3-5, s.181 PDF
261Klepac, D., 1992: Prof. dr. Rudolf Sabadi, EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Zagreb 1992.. Š.L. 6-8, s.353 PDF
262Osobna karta hrvatskih šuma. Hrvatske šume (novine) br. 15. Zagreb 1993.
263*** Tko je tko u Hrvatskoj, (Who is Who). Zagreb, 1993.
264Još jedna mogućnost primjene jednadžbe rasta, (s Kovačić, Đ. ). Anali za šumarstvo HAZU, Zagreb 1993., s. 41-53.
265Sume otoka Cresa i Lošinja. Otočki ljetopis Cres-Losinj, Mali Losinj-Rijeka 1993., s. 77-90.
266Klepac, D., 1993: Šumskogospodarska osnova Hrvatske kao uporište za Hrvatsku šumarsku politiku. Š.L. 9-10, s.440 PDF
267Klepac, D., 1993: Mirko Vidaković: ČETINJAČE, MORFOLOGIJA I VARIJABILNOST, Zagreb 1993. str. 741, 463 slike većinom u boji, izdavači: Grafički zavod Hrvatske i »Hrvatske šume«.. Š.L. 11-12, s.551 PDF
268General lines of Forestry Sećtor in re-publić of Croatia, Review of Forestry, Zagreb 1994., s. 1-6.
269Različiti modeli potrajnoga gospodarenja u malenim privatnim šumama. Zbornik radova savjetovanja "Privatne šume u ozračju rezolucije Helsinske konferencije europskih šuma", HAZU, Savjet za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb 1994. s. 63-77.
270Ekološko uređivanje šuma u Nacionalnom parku Plitvićka jezera. Posebno izdanje Plitvička jezera. Zagreb 1994, s. 69- 80.
271Sume u Republici Hrvatskoj. Priroda, Zagreb 1994., s. 69-80.
272Klepac, D., 1994: Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia. Š.L. 3-4, s.121 PDF
273Klepac, D., 1994: Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«. Š.L. 5-6, s.189 PDF
274Park prirode Medvednica. Spomenica Zrinjevac, Zagreb 1994., s. 202-206.
275Park prirode Medvednica, Perivojne šume grada Zagreba. Spomenica Zrinjevac (Priroda, vrtovi, perivoji i uresno raslinstvo u Zagrebu). KO Zrinjevac, Zagreb 1994., s. 202-211.
276Perivojne šume grada Zagreba. Spomenica Zrinjevac, Zagreb 1994., s. 206-212.
277Klepac, D., 1995: Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (1950—1990.). Š.L. 11-12, s.359 pdf
278Dušan Klepac, 1996: Uvod. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 9
279Dušan Klepac, 1996: Stare šume hrasta lužnjaka i njihov doprinos razvoju Hrvatske. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 13
280Dušan Klepac, 1996: Rast i prirast hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 213
281Dušan Klepac, Gašpar Fabijanić, 1996: Uređivanje šuma hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 257
282Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovaćke okolice. Centar za znanstveni rad HAZU, Vinkovci 1996., s. 1-38.
283*** HŠD 1996., s. 13, 241, 277, 285, 292, 296, 308, 428, 438, 441.
284ŠUMARSKI ZNANSTVENICI IZ VINKOVACA I VINKOVAČKE OKOLICE; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Vinkovci 1996. BIB
285Klepac, D., 1996: 90. godišnjica smrti Josipa KOZARCA i Franje ČORDAŠIĆA. Š.L. 1-2, s.68 PDF
286Klepac, D., 1996: Sergej Forenbacher: ŽUMBERAK, Kalendar flore Žumberačke gore. Š.L. 1-2, s.71 PDF
287Klepac, D., 1996: Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.211 PDF
288Stare šume hrasta lužnjaka i njihov doprinos razvoju Hrvatske, s. 13-17; Rast i prirast hrasta lužnjaka, s. 212-227; Uređivanje šuma hrasta lužnjaka, s. 256-273. (sa S. Fabijanićem). Monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Zagreb 1996., s. 560.
289HRAST LUŽNJAK (Quercus robur L.) U HRVATSKOJ ; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD VINKOVCI, Vinkovci - Zagreb 1996. BIB
290*** Hrvatski leksikon, 1. sv., 1996., s. 599.
291Iz šumarske povijesti GORSKOGA KOTARA u sadašnjost ; HRVATSKE ŠUME, Zagreb 1997. BIB
292Novi sistem uređivanja prebornih šuma ; Hrvatske šume, Zagreb 1997. BIB
293Klepac, D., 1997: Rudolf Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SR Njemačke. Š.L. 1-2, s.70 PDF
294Klepac, D., 1997: Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća. Š.L. 3-4, s.115 pdf
295Klepac, D., 1997: Grupa autora - L´ Érable a sucre. Š.L. 5-6, s.302 PDF
296Klepac, D., 1997: H. Kramer - Zur Läuterung bei Douglasie. Š.L. 5-6, s.302 PDF
297Klepac, D., 1997: H. Kramer, Chr. Katsch - Individuelles Wachstum von Waldbäumen in Abhängingkeit von natürlichen und anthropogenen Einflüssen. Š.L. 5-6, s.302 PDF
298Klepac, D., 1997: H. Kramer, J. Banks, R. James - Eukaliptusnaturwälder in Australien. Š.L. 5-6, s.302 PDF
299Klepac, D., 1997: Z. Majcen - Coupe de jardinage et coupe de succesion dans cinq secteurs forestiers. Accriossement quinquennal en surface terriere et etat de la régénération. Š.L. 5-6, s.303 PDF
300Klepac, Dušan, 1998: Talijanski hrastici. Š.L. 1-2, s.65 PDF
301Klepac, Dušan, 1998: Prirodni rezervat hrastika u Italiji. Š.L. 1-2, s.67 PDF
302Klepac, Dušan, 1998: Horst Kramer - Alparslan Akca: Leitfaden zur Waldmesslehre, (Dendrometrija). Š.L. 1-2, s.68 PDF
303Klepac, Dušan, 1998: H. Kramer, J., Saborowsky, O., Aguirre und J. Jimenez: Bonitiranje nejednodobnih (raznodobnih, borovih sastojina u Meksiku .. Š.L. 1-2, s.69 PDF
304Klepac, Dušan, 1998: Horst Kramer, John Banks und Ryde James: Novo o Wollemi boru.. Š.L. 1-2, s.69 PDF
305Klepac, Dušan, 1998: Javier Jimenez, Horst Kramer und Oscar Aguirre: Otkriće i održavanje maloga patuljastog meksičkog bora - Pinus culminicola.. Š.L. 1-2, s.69 PDF
306Klepac, Dušan, 1998: Rudolf Sabadi: "Švicarska - Pregled šumarstva i prerade drva". Š.L. 1-2, s.69 PDF
307Klepac, Dušan, 1998: A. Pranjić, N. Lukić: Izmjera šuma.. Š.L. 7-8, s.373 PDF
308Klepac, Dušan, 1999: Profesor Dr. H. C. Jéan Pardé napunio 80 godina. Š.L. 5-6, s.253 PDF
309Klepac, Dušan, 1999: O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jiménez: Istraž. strukture u jednom pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; J. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; H. Kramer: Tri stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardéa poslije II. svjetskog rata. Š.L. 5-6, s.256 PDF
310Klepac, Dušan, 1999: K. v. Gadow, A. Akça: Internationale Kooperation: Ferner-Kundungwaldinventur-Waldwachstum, Festchrift, zum 75. Geburtstag prof. dr. dr. h. c. Horst Kramer. Š.L. 9-10, s.497 PDF
311Klepac, Dušan, 2000: Uređivanje šuma u Nac. parku Plitvička jezera od prvih početaka do današnjega dana. Š.L. 3-4, s.231 PDF
312Matić, S.: Akademiku D. Klepcu dodijeljen počasni doktorat.. SL 2000., s. 421-424.
313Klepac, Dušan, 2000: Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421). Š.L. 9-10, s.561 PDF
314Klepac, Dušan, 2000: Najstariji taksator Hrvatske, šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić, dipl. ing. šum. navršio je 23. listopada 90 godina. Š.L. 9-10, s.580 PDF
315Dušan Klepac, 2001: Razvoj gospodarenja u jelovim šumama. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 25
316Dušan Klepac, 2001: Rast i prirast obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 503
317Klepac, Dušan, 2002: Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje. Š.L. 7-8, s.359 PDF
318Klepac, Dušan, 2002: Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije. Š.L. 11-12, s.639 PDF
319Dušan Klepac, 2003: Uređivanje bukovih šuma - uvod. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 445
320Dušan Klepac, 2003: Posebni oblici uređivanja bukovih šuma. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 505
321Dušan Klepac, 2003: Uređivanje bukovih prebornih šuma. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 509
322Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka s naglaskom na Spačvu; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb; Vinkovci 2004. BIB
323Klepac, Dušan, 2004: Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama. Š.L. 7-8, s.445 PDF
324Klepac, Dušan, 2004: Prikaz knjige “Stablo i okoliš”. Š.L. 7-8, s.450 PDF
325Klepac, Dušan, 2004: Glavni urednik najstarijeg njemačkog šumarskog časopisa Allgemeine Forst und Jagdzeitung profesor em. Dr. Dr. h. c. Horst Kramer navršio je 80 godina života. Š.L. 9-10, s.578 PDF
326Klepac, Dušan, 2004: Vrijednost Susmelovih znanstvenih istraživanja za uređivanje jelovih šuma. Š.L. 11-12, s.702 PDF
327Der gröesste zusammenhaengende Stieleichenwald in Kroatien - Spačva ; Kroatische Akademie der Wissenschaftenund Kuenste; Zentnim fuer Wissenschaftliche Forschung : Hrvatske šume, Vinkovci 2005. BIB
328Klepac, D., 2005: 120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika. Š.L. 5-6, s.351 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum. nastava, s. 157, 165-168, 180, 226-227, 294, 301, 306, 349, 350, 384, 436-439.
 *** Povijest šum. Hrvatske, s. 417, 422.
 *** ŠE 2, 1983., s. 246.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠAFAR, Josip: Naš novi doktor nauka, ŠL 3-4/1951, s.177 PDF
 ANTOLJAK, Rudolf: Visoko priznanje Dru D. Klepcu, ŠL 10-12/1976, s.559 PDF
 MATIĆ, Slavko: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa), ŠL 7-8/2000, s.421 PDF
 MATIĆ, Slavko: Akademik Dušan Klepac (1917–2006), ŠL 5-6/2006, s.288 pdf
 

 
Hrvatski šumarski velikan, rođen u Čabru 1917., umro u Samoboru 18. IV. 2006. Diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu (1939), gdje je i doktorirao (1951).
Od 1959. redoviti profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Osnovao katedru za uređivanje šuma 1960. Stručnjak FAO-a na sveučilištu Chapingo u Meksiku (1966–67).
Počasni član-osnivač Meksičke akademije šumarskih znanosti (1976). Potpredsjednik Europske komisije za šume (1964–65). Redoviti član HAZU.
Objavio je više od 100 znanstvenih i strukovnih radova te udžbenike: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina (1963) i Uređivanje šuma (1965).
Dobitnik Nagrade za znanost »Ruđer Bošković« (1980) i Nagrade za životno djelo (1986).   IMENIK
   HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM