HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID971
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Delnice

1995

Šumarija Gomirje

šumarski tehničar

 Sin Stanimira i Milosavke Jotanović. Osnovnu školu završio je u Lipju, a Šum. školu, uz rad, u Karlovcu 1987. god. Od 1974. do 1990. radio je kao šum. radnik sjekač. Od 1990. do 1992. bio je radnik na uzgoju, a od 1992. do danas zaposlen je kao pom. revirnika – poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Gomirje. Pretežito je radio kao poslovođa na otpremi drvnih sortimenata. Živi u Gomirju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM