HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9725
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, Šumarski i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9725)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao6. 6. 1960.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Bjelovar

11.06.1960

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Ivane r. Šikic. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio zidarski majstor, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Slavonskom Brodu 1949., a Srednju šumarsku školu u Banjoj Luci 1953.
 Radeći kraće vrijeme kao šumarski tehničar u Šumariji Koprivnica i Šumariji Sokolovac ŠG Bjelovar, 6.10.1955. g. upisuje se na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, diplomiravši na Šum. fakultetu, Šumsko — gospodarski smjer, 6.6.1960.
 Kao dipl. ing. šum. stručnjak prvo radno mjesto dobiva 1.8.1960. u Šumariji Velika Pisanica ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, gdje ostaje kratko vrijeme (do 26.9.1960.) i postavljen je za upravitelja Šumarije Ivanska. G. 1963. uspješno polaže ispit za referenta I. vrste Šumarske struke.
 Pokazavši poseban interes za poslove lovstva, 1.1.1964. premješten je u Direkciju ŠG na poslove uzgoja šuma i lovstva. Osnivanjem posebnog Pogona za lovstvo imenovan je njegovim upraviteljem, uspješno gospodareći sa šest državno — uzgojnih lovišta gospodarstva u naredne četiri godine. Ukidanjem pogona vraća se na svoju raniju dužnost, gdje radi sve do 1.10.1970. kad je premješten u novoustanovljeno Združeno Šumsko poduzeće Bjelovar, radeći kao savjetnik za uzgoj šuma i rasadničarstvo. Od 1.10.1973. ponovno radi u ŠG, najprije na poslovima uzgoja šuma, a zatim na radnome mjestu rukovoditelja Proizvodnog odjela do 1.10.1974.
 Dne 1.10.1974. biva izabran na profesionalnu dužnost sekretara Općinskog komiteta SK Bjelovar s dvogodišnjim mandatom. Nakon nepune godine je smijenjen s te dužnosti i isključen iz komiteta s optužbom da surađuje s inozemnim -zapadnim agentima i da se ponaša antisamoupravno. Obzirom na status mirovanja radnog odnosa u ŠG, vraća se u matično poduzeće i radi na poslovima investicijskih programa do 1980. g.
 Dne 7.5.1980. putem natječaja izabran je za direktora NP Mljet. Na tom posve novom poslu, na kojem se dokazao kao vrstan realizator novih koncepcija nacionalnih parkova, ostaje do 1.9.1984. kad se, zbog obiteljskih razloga, vraća u Bjelovar. Tu radi najprije godinu dana kao šumarski i lovni inspektor Zajednice općina Bjelovar, a od 1.5.1985. u ŠG "Mojica Birta" kao interni stručni kontrolor. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb u novoustanovljnoj UŠ Bjelovar imenovan je stručnim suradnikom za uzgajanje šuma, na kojoj dužnosti ostaje sve do umirovljenja 30.10.1993.
 Vezan pretežito za biološku komponentu struke dipl. ing. Josip Knepr posebno se bavio problematikom šumskih šteta i lovstvom. Autor je opsežnog elaborata o procjeni šteta na šumi i šumskom zemljištu kao posljedice planirane izgradnje hidroelektrane Repaš (1966. ) i metodologije utvrđivanja, kontrole i obračuna šteta od divljaci i sitnih glodavaca na šumskim sastojinama (1993. ). Tu studiju ocijenila je visokom ocjenom Služba za proizvodnju u Direkciji "HŠ". Nakon dopuna za obračun štete i za preborne šume, ova metodologija bi trebala služiti kao službeni naputak za obračun šumskih šteta u "Hrvatskim šumama".
 U razdoblju od 1960.-1964. intenzivno je surađivao s Institutom za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu (Z. Car, O. Rohr), radeći na provedbi prvih bonitiranja lovišta, izučavanju srneće divljaci, sastavu lovnogospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja lovištima. U svojoj matičnoj lovnoj udruzi u vise je navrata bio na dužnosti predsjednika, tajnika ili lovnika društva. G. 1977. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja, redovito sudjelujući u održavanju seminara i ispita za lovce stažiste SLDO Bjelovar. Bio je i član radnih grupa za izradu nacrta Zakona o lovstvu (lovu) i drugih podzakonskih akata.
 Već kao umirovljenik izradio je po novim uputstvima lovnogospodarsku osnovu za lovište "Pisanička Bilogora" UŠ Bjelovar (1995. ), te lovnogospodarsku osnovu za lovište "Zapadna Garjevica" VII/15.
 Kao pasionirani lovac i sportski ribolovac, a nadasve ljubitelj prirode, dipl. ing. Josip Knepr godinama je odlazio u lov na divokoze, medvjede i tetrijebe u lovišta BiH, propješačivši Visočicu, Treskavicu, Leliju, Čvrsnicu i Zelengoru... S tih lovnih "pohoda", uz trofeje, posjeduje i mnoge snimke i foto-zapise.
 Za svoj radni doprinos u šumarstvu i lovstvu primio je više priznanja i nagrada, od kojih spominjemo: Zlatnu plaketu i Spomenicu u povodu 100. obljetnice šumarstva Bilogorsko-podravske regije (1974. ) i lovačko odlikovanje II. reda Hrvatskoga lovačkog saveza.
U lipnju 2015. godine proglašen je počasnim građaninom Općine Mljet za velik doprinos razvitku otoka, naročito Nacionalnog parka Mljet.
 Dok je bio u radnom odnosu, bio je aktivan u HŠD, obavljajući neko vrijeme dužnost predsjednika i tajnika društva. Živi u Bjelovaru.

1Vidjet ćemo se idućeg maja. L V 3-4, 1963., Zagreb, s. 70-72.
2Šutjeti je zlato. L V 2-3, 1965., Zagreb, s. 69-70.
3Postavljanje jelenske trofeje na dasku. L V 12, 1967., Zagreb., s. 347-348.
4Revalorizacija vrijednosti šuma u 8. G. "Mojica Birta Bjelovar i njen odraz na amortizaciju šuma. Šum. vjesnik br. 2, 1976., Bjelovar, s. 3.
5Bjesnoća. Šum. vjesnik br. 74, 1978., Bjelovar, s. 4, 5.
6Ograđeno lovište DA ili NE. Šum. vjesnik br. 182, 1990., Bjelovar, s. 10, 11.
7Kako sanirati štete od divljaci. Šum. vjesnik br. 186, 1990., Bjelovar, s. 10, 11.
8Usporedno istraživanje rada motornih čistaca. Mehanizacija šumarstva 3, 1993., Zagreb, s. 143-148.
9Knepr, J., 1999: Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile. Š.L. 3-4, s.133 pdf
10Knepr, J., Presečan, M., 1999: Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka. Š.L. 3-4, s.154 PDF
11Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J., 2002: Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem. Š.L. 11-12, s.595 pdf
12Knepr, J., 2003: Mirko Babić (1937 – 2002). Š.L. 1-2, s.95 PDF
13Knepr, J., 2003: Ladislav Molnar – Laci (1922 – 2002). Š.L. 1-2, s.96 PDF
14Knepr, J., 2004: Josip Tumbri (1920 – 2003). Š.L. 3-4, s.220 PDF
15Knepr, Josip, 2009: Razmišljanja, nedoumice, pitanja i kritike u svezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu RH. Š.L. 5-6, s.333 PDF
16Knepr, Josip, 2011: Zvonko Podlesak (1931–2011). Š.L. 5-6, s.334 PDF
17Josip Knepr, 2014: SRĐAN POPOVIĆ – SRĐO, dipl. ing. šum. (1937–2013). Š.L. 1-2, s.111 PDF
18Josip Knepr, Đuro Kauzlarić, 2015: Mr. sc. DANE BJELOBABA, dipl. ing. šum. (1934–2015). Š.L. 1-2, s.114 PDF
19Josip Knepr, 2015: KOMENTAR NA ODGOVOR PREDSJEDNIKA UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. ZAGREB NA PISMO PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA: PUNO LIJEPIH RIJEČI, MALO ODGOVORA. Š.L. 3-4, s.191 PDF
20Josip Knepr, 2015: LOVSTVO BJELOVARSKOGA KRAJA OD 1974/75. DO 2010/11. L0VNE GODINE. Š.L. 7-8, s.391 PDF
21Josip KNEPR, 2018: Mr. sc. BOGOMIL HRIBLJAN, dipl. ing. šum. (1931.-2018.). Š.L. 5-6, s.343 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 371.
 Martinić, I.: Fizičko opterećenje radnika pri radu uređajem za busenje STIHL BT 308 i motornim čistacem STIHL 360. Mehanizacija šumarstva 4, 1993., Zagreb, s. 184.
 Frković, A:. Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 263, 330, 415.
 *** HŠD 1996., s. 353, 398.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAMIĆ, Marina: JOSIP KNEPR PROGLAŠEN POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MLJET, ŠL 3-4/2016, s.183 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM