HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9839
ime KOVAČEVIĆ, Zorislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., znanstveni savjetnik, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9839)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 12. 1927.Osijek
apsolvirao1955.
diplomirao1956.
magistrirao17. 12. 1976.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1988.ŠF Sarajevo
umro9. 5. 1991.Rijeka 
 U Osijeku je završio osnovnu školu i gimnaziju. G. 1956. diplomira šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu i odmah se zapošljava u delničkom šumarstvu.
 G. 1960. osniva se Šumsko gospodarstvo Delnice, pa je ing. Kovačević izabran za rukovoditelja
 Odjela za pošumljavanje i melioraciju (kasnije Razvojno - biološki odjel).
 G. 1960. nastupa asistentske mjesto u Odjelu za ekologiju i tipologiju šuma Šumarskog instituta u Zagrebu, gdje se do kraja života bavi stručnim i znanstvenoistraživačkim radom u području ekonomike Šumarstva. Stupanj magistra znanosti postigao je na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu 17.12.1976. iz znanstvenoga područja ekonomika šumarstva i organizacija rada u šumarstvu.
 Znanstveni stupanj doktora znanosti postigao je u Sarajevu 1988. iz područja ekonomike šumarstva.
 U svojoj magistarskoj raspravi po prvi put kod nas na primjeru Šumskoga gospodarstva Gospić i na tipološkoj osnovi analizira odnose između zatečene i optimalne otvorenosti šuma.
 Njegova disertacija krupan je doprinos tipoloških istraživanja šuma i racionalnom korištenju šumskih ekosustava. Radom u Odjelu za tipologiju šuma Šumarskog instituta ističe se pomnim traganjem za znanstvenim istinama.
 Bio je vrstan poznavatelj umjetnosti i Biblije.
 Objavio je pet samostalnih radova, 27 radova u suradnji, 35 studija, pet projekata i 13 osnova i programa gospodarenja šumama.

1Kovačević Z., 1967: Program razvoja Š. G. Delnice. Š.L. 7-8, s.323 PDF
2Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Istraživanja tipova šuma na području SR Hrvatske. Bilten 11, Šum. inst., Zagreb 1969.
3Cestar, D., Cindrić, Z., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u SR Hrvatskoj. Radovi 16, Šum. inst., Zagreb 1970., s. 1-63.
4Bertović, S., Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z. i J. Martinović: Kvalitativna i kvantitativna produkcija bukovih šuma u zapadnom dijelu Hrvatske. Radovi Šum. inst. 18, Zagreb 1971., s. 48.
5Cestar, D., Hren, Kovačević, Z. i B. Kraljić: Šumarstvo Južnog bazena i njegove razvojne mogućnosti. Zavod za produktivnost, Zagreb 1972.
6Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekolosko-gospo-darski tipovi šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Savjetovanje "Čovjek i priroda", Plitvička jezera 1974., s. 61-66.
7Bertović, S., Cestar, D., Glavač, V., Hren, V., Kovačević, Z. i J. Martinović: Tipološke značajke šuma u O. J. Brod na Kupi. Radovi Šum. inst. 21, Zagreb 1974., s. 119.
8Kovačević, Z.: Vrijednost sastojina u odnosu na intenzitet sušenja jele. Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelovih šuma u SH Hrvatskoj. Radovi 23, Šum. inst., Zagreb 1975., s. 149-153.
9Kovačević, Z.: Šumsko gospodarstvo Gospić u uvjetima sadašnje i optimalne otvorenosti šuma, (magistarski rad). Sveuč. u Zagrebu, Šum. fakultet, Zagreb 1976.
10Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke šuma u O. J. "Crni lug". Radovi 26, Šum. inst., Zagreb 1976., s. 1-101.
11Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekološko- gospodarski tipovi šuma na području N. P. Plitvička jezera. Radovi 28, Šum. inst., Zagreb 1976., s. 1-87.
12Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke šuma na profilu Babica-Visocica-Di-voselo. Radovi 32, Šum. inst., Zagreb 1977., s. 1-130.
13D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3-4, s.168 PDF
14Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke šuma na profilu StitovaCa - LesCe. Radovi 33, Šum. inst, Zagreb 1978., s. 1-103.
15Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekološko- gospodarski tipovi šuma okoliša Zavižana. Radovi 34, Šum. inst., Zagreb 1978., s. 1-110.
16Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke šuma slavonskoga gorja. Radovi 39, Šum. inst., Zagreb 1979., s. 1-213.
17Cestar, D., Hren, V. i Z. Kovačević: Gospodarska komponenta tipoloških istraživanja u SR Hrvatskoj. Glasnik Šum. fakulteta Beograd, posebno izd. 4, Simpozij o primjeni tipologije u suvremenom gospodarenju šumama u Jugoslaviji, Beograd 1979., s. 41-44.
18Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološka istraživanja kao osnov za suvremeno gospodarenje šumama. Simpozij o primjeni tipologije u suvremenom gospodarenju šumama u Jugoslaviji. Glasnik. Šum. fakulteta Beograd, posebno izd. 4, Beograd 1979., s. 63-65.
19Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekološko- gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore. Radovi 41, Šum. inst., Zagreb 1981.
20Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekološko- gospodarski tipovi šuma gorja Hrv. zagorja. Radovi 48. Šum. inst., Zagreb 1982.
21Cestar, D., Bogunović, M., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. i S. Hadinović: Ekolosko-gospodarska osnova prostora Delnice (sažetak). Goranski list 122, posebno izd., Zagreb 1982.
22Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krznar, A., Lindić, V., Vrbek, B. i V. Krejči. Prirodni šumski rezervat Medveščak. Radovi 50, Šum. inst., Zagreb 1982., s. 1-76.
23Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Ćorkova uvala - Cudinka. Radovi 53, Šum. inst. Zagreb 1983., s. 1-44.
24Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine. Radovi 54, Šum. inst., Zagreb 1983., s. 1-111.
25Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Ekološko- gospodarski tipovi šuma područja Bilogore. Radovi 57, Šum. inst., Zagreb 1983. s. 1-96.
26Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba. Radovi 58, Šum. inst., Zagreb 1984., s. 1-40.
27Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J. i B. Vrbek: Prirodni šumski rezervat Bjeci-ca-Javornik. Radovi 58, Šum. inst., Zagreb 1984., s. 41-76.
28Martinović, J. i Z. Kovačević: Kultur-no-tehnoloske promjene u šumskim tlima na kršu Hrvatske. Zemljište i Biljka 2, Beograd 1984., s. 159-168.
29Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove. Radovi 64, Šum. inst., Zagreb 1985., s. 1-85.
30Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi nizinskih šuma zapadne Podravine. Radovi 67, Šum. inst., Zagreb 1985., s. 1-76.
31Cestar, D., Hren, V, Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije, (Tipological characteristics of lowland f orests of Slavo-nia). Radovi Šum. inst. 21 (68), Zagreb 1986., s. 1-80.
32Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova gorskog područja (I) SR Hrvatske. Radovi Šum. inst., izv. izdanje 4, Zagreb 1986., s. 1-125.
33Kovačević, Z., Pelcer, Z. i J. Martinović: Promjene u tlu i vegetaciji nakon pretvorbe makije u kulturu alepskog i bru-cijskog bora paljenjem vegetacije. VIII Kongres Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta, Cetinje 1988., s. 165-168.
34Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J. i Z. Pelcer: Tipovi lužnja-kovih šuma, (Types of English -Oak Forests). Radovi Šum. inst. 23 (75), Zagreb 1988., s. 167-176.
35Krznar, A. i Z. Kovačević: Vrijednost proizvodnje i proizvodnih potencijala ekološko-gospodarskih tipova jednodobnih sastojina, (The Value of production and Pro-duction Potential of Ecological-Manage-rial Forest Types of Even-Aged Stands). Radovi Šum. inst. 23 (75), Zagreb 1988., s. 189-204.
36Bezak, K., Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., i Z. Pelcer: Uput-stvo za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskih i nizinskih područja (II) SE Hrvatske. Radovi Šum. instituta 24 (79), Zagreb 1989., s. 1-119.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠIM 1986., s. 54, 98, 118, 177.
 *** Bibliografija 1986-1995., s. 3, 5-6, 27, 39, 65, 131, 135-138, 150, 153, 177.
 *** HŠD 1996., s. 279.
 Martinović, Z:. Dr. Zorislav Kovačević, dipl. inž. šumarstva (1927. -1991. ). Šum. list 3-5, 1992., s. 238-240.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MARTINOVIĆ, Jakob: dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ, ŠL 3-5/1992, s.238 PDF
 

  Rođen u Osijeku 1927. Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1954, a na Šumarskom fakultetu u Sarajevu doktorirao 1988. Radio u Šumariji Delnice, odnosno u Šumskom gospodarstvu Delnice, a 1968. prelazi u Šumarski institut u Zagrebu (poslije Šumarski institut Jastrebarsko), gdje ostaje do kraja života. Prvi je počeo iskazivati koncepcijske i metodološke smjernice gospodarske komponente tipoloških istraživanja šuma.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM