HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9840
ime KOVAČEVIĆ, Željko
zvanje
zanimanje     
dr. filozofije, entomolog
     


lokacija

rođen6. 8. 1893.Varaždin
apsolvirao1916.
diplomirao1917.
doktorirao1922.Filozofski fakultet Zagreb
umro4. 3. 1984.Zagreb Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prirodne znanosti koje je studirao od 1913. do 1917. Doktorirao je 1922. na istom fakultetu.
 Bio je voditelj poljoprivredne pokusne stanice u Osijeku, a kasnije i zemaljskoga poljoprivrednoga zavoda u Zagrebu (1925.-1947. ). Redovni je profesor zoologije i entomologije na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu i suradnik JAZU. Na Šumsko-gospodarskom odsjeku bio je predstojnik Zavoda za entomologiju i nastavnik zoologije od 1945. do 1947. i Šumarske entomologije od 1945. do 1958.
 Vrlo je plodan stručni pisac. Objavio je mnogobrojne stručne i znanstvene radove u Šumarskom listu, Ljetopisu JAZU, Narodnom šumaru i drugdje.

1Prof. Dr. Kovačević Ž. (Ogulin), 1924: Šumski požari i podkornjaci. Š.L. 1, s.21 PDF
2Prof. dr. Željko Kovačević (Kostajnica), 1925: Suznik kukavičji i gubar te njihovi parasiti.. Š.L. 1, s.29 PDF
3Suznik kukavičji i gubar, te njihovi paraziti. Šum. list 1925., s. 93-94.
4SUŠENJE HRASTOVA U POSAVINI SA ENTOMOLOŠKO-BIOLOŠKOG GLEDIŠTA; Šumarski list, Zagreb 1928. BIB
5Dr. Ž. Kovačević, 1928: Sušenje hrastova u Posavini s entomološko-biološkog gledišta.. Š.L. 4, s.182 PDF
6Ing. Ž. Kovačević, 1931: Gubar i hrastove šume.. Š.L. 7, s.312 PDF
7BOLESTI I ŠTETNICI U VOĆNJACIMA I VINOGRADIMA ; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1946. BIB
8Ključ za određivanje štetnika šumskog drveCa. Šumarski priručnik II, Zagreb 1946., s. 855-874.
9Dr. Ž. Kovačević, 1947: Važnost jajnih parasita za uništavanje štetnika. Š.L. 1-2, s.37 PDF
10Osvrt na masovnu pojavu gubara (. Ly-mantria dispar L. ). Institut za šumarska istraživanja, sv. 3, Zagreb 1949., s. 7-45.
11Dr. Ž. Kovačević, 1949: Značaj jajnog parazita Anastatus disparis R. za prirodno suzbijanje gubara. Š.L. 8-9, s.279 PDF
12Ključ za određivanje štetnika šumskog drveća, Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949., s. 573-593.
13Primijenjena entomologija, I. knjiga -Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1950., s. 1-217.
14Dr. Ž. Kovačević, 1951: Lovna stabla i suzbijanje potkornjaka kemijskim sredstvima. Š.L. 1-2, s.92 PDF
15Željko Kovačević, 1952: Proučavanje ekologije smrekovog pisara (Ips typographus L.) i pokusi njegovog suzbijanja kemijskim sredstvima. GŠP vol. 10 s. 63
16Neka opažanja o pojavljivanju običnog hrusta na području NB Hrvatske. Zaštita bilja 12, Beograd 1952., s 30-42.
17Proučavanje ekologije smrekova pisara (/ps tvpographus L. ) i pokusi suzbijanja kemijskim sredstvima. Glasnik za šum. pokuse 10, Zagreb 1952., s. 63-104.
18Dr. Ž. Kovačević, 1952: Zašto dolazi do masovnih pojava štetnika. Š.L. 8, s.285 PDF
19Dr. Ž. Kovačević, 1952: Uš jelova izboja — Drayfusia Nüsslini. Š.L. 10-11, s.413 PDF
20Gradacija gubara na pomolu. Šum. list 1953.
21Značaj poliedrije na masovnu pojavu nekih insekata. Zaštita bilja 23, Beograd 1954., s. 3-20.
22Utjecaj hrane na bioticki potencijal dudovca (Hvphantria cunea Drury). Biljna proizvodnja, Zagreb 1954., s. 65-78.
23Suzbijanje hrusteva. Biljna proizvodnja, Zagreb 1954., s. 131-138.
24Kovačević dr. Željko, 1954: Zaštita šuma i njeni problemi. Š.L. 7, s.320 PDF
25Čempresov krasnik - Buprestis cupres-si Germ. štetnik Čempresa i cedra na Jadranskom primorju. Šum. list 1954., s. 578-592.
26Kovačević dr. Željko, 1954: Čempresov krasnik — Buprestis cupressi Germar — štetnik čempresa i cedra na Jadranskom primorju. Š.L. 11-12, s.587 PDF
27Dva nova amerikanska štetnika u Evropi. Drvna industrija. Zagreb 1955., s. 12-14.
28Insekticidi - sredstva za suzbijanje štetnika. Gospodarski priručnik, Zagreb 1955., s. 225-246.
29Primijenjena entomologija, III. knjiga, šumski štetnici. Poljopr. nakladni zavod, Zagreb 1956., s. 1-535.
30Dr. Željko Kovačević, 1956: Suzbijanje gubara i potkornjaka u šumama. Š.L. 1-2, s.23 PDF
31Entomološka istraživanja u Nacionalnom parku Plitvičkih jezera. Nacionalni parkovi Hrvatske - Plitvička jezera, Zagreb 1956., s. 401-408.
32PRIMIJENJENA ENTOMOLOGIJA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1956. BIB
33Die Probleme des Forstschutzes in Ju-goslawien. Ubersicht der wichtigsten Forst-sch&dlinge, (Problemi zaštite šuma u Jugoslaviji. Pregled najvažnijih šumskih štetnika). Anzeiger flir Schadlingskunde XXX Jhrg. p. 65-69, Berlin 1957.
34Pathogene Mikroorganismen als Begleit-er und Mortalitatsfaktoren des Schwamm-spinners Lymantria dispar L. und. ameri-kanischen Webebaren Hyphantria cunea Drury, (Patogeni mokroorganizmi kao pratioci i faktori mortaliteta kod gubara i du-dovca), Anzeiger f. Schadlingskunde XXXI Jhrg. pp. 148-150, Berlin 1958.
35Ž. Kovačević, 1962: Kemijsko-biološka metoda suzbijanja gubara. Š.L. 1-2, s.41 PDF
36PRIMIJENJENA ENTOMOLOGIJA; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1962. BIB
37Rezultati naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara 1964. godine; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1965. BIB
38Kovačević Ž., 1968: Važnost istraživanja faune u šumskom tlu. Š.L. 3-4, s.143 PDF
39Kovačević Ž., 1968: Petar Novak. Š.L. 9-10, s.427 PDF
40Ž. Kovačević, 1973: Ekonomski značaj pipa Otiorrhynchus vrsta kao štetnika šumskog drveća. Š.L. 1-2, s.1 PDF
41Ž. Kovačević, 1974: Problem epidemijskog sušenja hrasta lužnjaka. Š.L. 7-9, s.291 PDF

nedeterminirano:
42RADOVI (VEZANI UZ ŠUMARSTVO)
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum nastava, s. 122, 157, 169, 202, 206, 382, 384, 443-446, 593.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 76, 82, 248.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 90, 91.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1976., s. 412.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 295.
 P.D.:Prof. dr. sc. Željko Kovačević (Varaždin, 6.8.1893. - Zagreb, 4.3.1984.), Priroda 1999. br. 861, s.56
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANDROIĆ, Milan: PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije, ŠL 11-12/1978, s.505 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM