HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9843
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šum., visi znanstveni suradnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9843)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1956.
diplomirao15. 10. 1957.
doktorirao22. 12. 1981.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Reze r. Smojvir. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Pučku školu završio je u Kuzmici 1943., a realnu gimnaziju u Požegi 1952.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 15.10.1957.
 Poslije diplomiranja, 24.10.1957. g., zaposlio se u ŠG "Psunj" Nova Gradiška, u Šumariji Požega, na radnom mjestu referenta za uzgajanje šuma. Nakon odsluženoga vojnog roka radi na istom radnom mjestu do 31.5.1960. Zatim je upravitelj Šumarije Lipik do 1.12.1962. g. kad prelazi u ŠG Daruvar i tu ostaje u svojstvu rukovoditelja Sektora za uzgajanje i uređivanje šuma do 30.6.1963. Nakon 1.7.1963. g. premješten je u ŠG "Garjevica" u Kutini, gdje je do 31.7.1965. referent za plantaže, a od 1.8.1965. do 25.1.1968. u svojstvu upravitelja Pogona za plantaže. Nakon toga glavni je taksator u istom gospodarstvu do 30.6.1970. g. Od 1.7.1970. do 28.2.1972. na radnom je mjestu sefa Taksacije u ŠG "Josip Kozarac" u Novoj Gradiški.
 Dolaskom u Zagreb, zaposlio se 1.3.1972. g. u Poslovnom udruženju Šumsko - privrednih organizacija u svojstvu samostalnog šumarskog inženjera. Na tome je mjestu ostao do kraja veljače 1974., kada u istom udruženju stiče mjesto savjetnika za organizaciju rada i elektroničku obradu podataka. Na tom se mjestu zadržao do 30.9.1976. g. Istodobno je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu završio poslijediplomski studij iz područja silvikulture 1973.
 U Zajednici šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu od 1.10.1976. do 16.4.1986. g. radi kao samostalni stručni suradnik za uređivanje i automatsku obradu podataka. Doktorat iz biotehničkih znanosti stekao je 22.12.1981. obranivši disertaciju Raspodjele učestalosti broja stabala i drvne mase kao mjere unapređenja šumske proizvodnje u nekim prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.
 Od 17.4.1986. do 2.1.1991. u SIZ-u šumarstva Hrvatske u Zagrebu dr. Kovačić radi kao rukovoditelj Službe gospodarenja i uređivanja šuma.
 U Direkciji JP "Hrvatske šume" u Zagrebu od 3. 1. do 31.10.1991. radi kao opunomoćenik direktora u Službi uređivanja šuma, a nakon toga do 30.3.1992. g. u istom poduzeću radi kao rukovoditelj Službe za ekologiju. Od 1.4.1992. savjetnik je za gospodarenje šumama u Direkciji, a istodobno vršitelj je dužnosti sefa Odjela za ekologiju u US Buzet s radnim mjestom u Šumariji Poreč.

1Đ. Kovačić, 1962: Čišćenje guštika herbicidom 2, 4, 5, T. Š.L. 3-4, s.109 PDF
2Model (algoritam) za programe, kojima se elektroničkim računalom izrađuju ure-đajni elaborati za gospodarske jedinice jed-nodobnih i prebornih šuma. Bilten Poslovnog udruženja, Zagreb 1971.
3Prilog rješavanju problema pošumljavanja čistina u šumama Posavine. Savezno savjetovanje, Kutina, 22. IX. 1971. g., Tiskano kao knjiga u nakladi S. G. "Josip Kozarac" Nova Gradiška, Kutina 1971., s. 1-34.
4Utjecaj različitih promjera sadnica topola klona 1-214 i obrade tla na startno uspijevanje u plantažnom uzgoju, (magistarski rad). Objavljeno kao posebna edicija Poslovnog udruženja u Zagrebu, Zagreb, 1973., s. 1-51.
5Problematika uvođenja elektroničke obrade računovodstvenih podataka u šumarstvu. Ibid., 9, 1974.
6The use of computers for data process-ing in forest management in Croatia, (referat). IUFRO Simposium Subject Group 84. 04 "Forest Management and Planning", Beograd, 23. -27. IX. 1974. Vanredno izdanje broj 5, Inst. za šumarstvo i drvnu ind., Beograd, 1975., s. 81-89.
7Za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu, obični grab, kesten iz panja i kesten iz sjemena u Sveuč. rac. centru u Zagrebu izvršio statističku obradu i parametre za Schumacher-Hallovu funkciju pomoCu koje je izradio, za navedene vrste drveća, jednoulazne drvno gromadne tablice-tarife i dvoulazne tablice drvnih masa, za ukupnu masu do 3 cm i krupno drvo do 7 cm. debljine. Tablice objavio Spiranec, M. u Radovi 22, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1975., s. 1-262.
8Đ. Kovačić, A. Krstinić, 1975: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 1-3, s.23 PDF
9Tablice drvnih masa bijele vrbe. Radovi 38, Zagreb 1979., s. 1-79.
10Raspodjele učestalosti broja stabala i drvne mase kao mjere unapređenja šumske proizvodnje u nekim prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, (disertacija). S. F. Zagreb, 1981., 1-479 + pr. I.. II. i III. dio, s. 1-435.
11Tablice drvnih masa domaćih i evroamerickih topola. Radovi 42, 1981., Zagreb, s. 1-76.
12Tablica drvnih masa crne johe i bagrema. Radovi 49, Zagreb 1982., s. 1-149.
13Sertić, V., Krstinić, A., Kovačić, B., Sekalec, Ž., 1983: Fizikalno-kemijska svojstva celuloze bijele vrbe (Salix alba L.) u odnosu na svojstva celuloze smjese nekih tvrdih i mekih listača. Š.L. 9-10, s.403 PDF
14Tablice drvnih masa za poljski jasen. Radovi 60, 1984., Zagreb, s. 1-178.
15Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekolosko-gospodarskim tipovima II-G-20 i II-O-31. Radovi 61, 1984., Zagreb, s. 1-65.
16Kovačić, Đ. i Krstinić, A., 1984: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 3-4, s.107 PDF
17Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341 PDF
18Tablice drvnih masa lipe. Radovi 66, 1985., Zagreb, s. 1-88. (Tablice pod rednim brojem 10, 12, 13, 14 i 16 izrađene su u suradnji s Cestar, D. )
19Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekolosko-gospodarskim tipovima šuma II-G-10, II-O-ll, II-G-12, II-G-13 i II-G-22. Radovi 72, 1987., Zagreb, s. 1-65.
20Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekolosko-gospodarskim tipovima šuma II-E-10, II-E-11, II-E-12, II-E-20, II-E-2oi II-G-30. Radovi 74, 1987., Zagreb., s. 1-50. (Tab. br. 17-19 izradio s Hren, V. ).
21Kovačić, Đ., 1987: Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249 PDF
22Kovačić, Đ., 1989: Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.445 PDF
23Meštrović, Š., Kovačić, Đ., 1991: Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —. Š.L. 6-9, s.333 PDF
24Šime Meštrović, Ana Pranjić, Zvonimir Kalafadžić, Radovan Križanec, Karlo Bezak, Đuro Kovačić, 1992: Uređivanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 131
25Monografija Sume u Hrvatskoj, koautor poglavlja "Uređivanje šuma", Šumarski fakultet Zagreb, "Hrvatske šume" Zagreb, 1992., s. 131-151.
26Đuro Kovačić, 1993: Zakon rasta i numeričko bonitiranje šuma. GŠP vol. 29 s. 77
27Još jedna mogućnost primjene jednadžbi funkcije rasta, (s Klepac, D. ). Anali za šumarstvo 18/2, 1993.. HAZU, Zagreb, s. 41-53.
28Zakon rasta i numeričko bonitiranje šuma. Glasnik za šum. pokuse 29, S. F. Zagreb, 1993., s. 77-132.
29Đuro Kovačić, 1995: Prilog gospodarenju šumama u Istri. GŠP vol. 32 s. 196
30Prilog gospodarenju šumama u Istri. Glasnik za šum. pokuse 32, ŠF Zagreb 1995., s. 169-197.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Povijest šumarstva Hrvatske, 1976., s. 170, 417.
 *** ŠIB 1996., s. 65.
 *** HŠD 1996., s. 287, 288, 293, 294, 299, 301-310, 312-318, 320-323, 325-348, 350-359, 381, 382, 421, 427, 431, 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUKIĆ, Nikola: Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002), ŠL 7-8/2002, s.434 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM