HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9861
ime KRALJIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl.ing.šum., dr. ekonomskih, šumarskih i poljoprivrednih znanosti
      redovni sveuč. profesor i znanstveni savjetnik

                                                                IZBOR      (knjiga2/9861)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 8. 1915.Krk
apsolvirao1938.
diplomirao10. 10. 1938.
doktorirao1956.Ekonomski fakultet u Zagrebu
umro19. 2. 1996.Zagreb Osnovnu školu polazio je u Crikvenici i Krku, a državnu realnu gimnaziju u Krku, Karlovcu, Zagrebu i Varaždinu. Kao vrstan đak bio je oslobođen male mature i usmenog polaganja velike mature (1934. ).
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu od 1934. do 1938. g. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1937.-38., a diplomirao odmah 10.10.1938. g.
 Nastavio je studiranje na Poljoprivrednom odjelu istog fakulteta, odslušao je šest semestara, ali studij nije završio jer se zaposlio.
 U šumarskoj praksi počeo je radom 1940. g. i radio je ukupno vise od osam godina: na uređivanju šuma pri Direkciji banovinskih šuma na Sušaku; zatim kao kotarski šumarski referent u Metkoviću, čapljini i Stolcu (istodobno); od 1942. bio je upravitelj Šumarije i gradski šumarski referent Koprivnice; 1943., položio je državni stručni ispit i postavljen je za pročelnika šumarstva kotara Koprivnice.
 Poslije rata bio je upravitelj Šumarije u Novoselec Križu, referent uređivanja šuma i inspektor, sef Odsjeka za cijene i norme, načelnik Odjela za financijski plan, čelnik Sekretarijata za eksport -sve pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva NRH, a zatim i Ministarstvu drvne industrije NRH.
 Od 1949. g. radi na Šumarskom odjelu Poljoprivredno - šumarskog fakulteta u Skopju (12, 5 g. ). Tamo je bio postavljen za sveuč, docenta. G. 1953. izabran je za izvanredovnog, a 1960. g. za redovnoga profesora. Bio je i sef Katedre za organizaciju i ekonomiku šumarstva.
 Držao je nastavu iz tri predmeta koji su se odnosili na znanstvenu organizaciju rada, mikro- i makro - ekonomiku Šumarstva i preradbu drva.
 Doktorirao je 1956. g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 U dopunskom radu bio je zaposlen u Ekonomskom institutu NR Makedonije (šest godina) i kao načelnik Odjela za istraživanja Zavoda za produktivnost NR Makedonije (pet godina). G. 1956.-57. bio je na usavršavanju tri mjeseca u Parizu i tri mjeseca u Reinbeku kraj Hamburga.
 Bio je član Matične komisije za osnivanje Ekonomskog fakulteta Sveuč, u Skopju. Dvaput je bio prodekan i vise puta član upravnih organa Fakulteta i Instituta za šumarstvo NR Makedonije i mnogobrojnih komisija.
 Od 1961. radi na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu kao redoviti profesor i znanstveni savjetnik, držeći nastavu pet predmeta dodiplomske i pet predmeta postdiplomske nastave iz znanstvene organizacije te mikro- i makro - ekonomike šumarstva i preradbe drva. U tom razdoblju bio je predstojnik Katedre za organizaciju proizvodnje u šumarstvu, a zatim predstojnik Katedre za ekonomiku šumarstva i drvne industrije, predsjednik Komisije za postdiplomski studij Šumarskoga fakulteta i voditelj postdiplomskog studija iz područja znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva, a bio je i voditelj te koordinator znanstvenih istraživanja iz svoga područja.
 U dopunskom radnom odnosu bio je direktor Instituta za šumarska istraživanja Šum. fakulteta u Zagrebu (1963.-64. ), nastavnik organizacije rada u Višoj školi za organizaciju rada Kranj u ispostavi Zagreb, honorarni redovni profesor ekonomike šumarstva na Ekonomskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu (1962.-1978. ).
 Otišao je u mirovinu napunivši 65. godina života i 40 godina radnoga staža ali i dalje je radio. Bio je u pravom smislu rijeci znanstveni fanatik. Godine 1985. (u 70. g. života) postigao je doktorat šumarskih znanosti na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Beogradu, a 1990. (u 75. g. života) obranio je disertaciju iz područja lovstva na Poljoprivrednom fakultetu Sveuč, u Novom Sadu.
 Ni obiteljske tragedije koje su ga pratile u posljednjim godinama života (smrt voljene supruge, ubojstvo sina liječnika na dužnosti u Varaždinskim toplicama, smrt zeta i njegova bolest) nisu ga odvojili od radnog stola. Napisao je svoje posljednje djelo (oko 1000 stranica) iz područja ekonomije u kojem radu je pomirio plansku i tržišnu privredu (ostalo u rukopisu).
 Dr. sc. Branko Kraljić ostvario je istaknutu stručnu djelatnost, koja proširuje poznavanje i primjenu znanstvenih dostignuća u nas. U tijeku službovanja održao je velik broj javnih predavanja (u društvima inženjera šumarstva, u sindikatima, na fakultetima i institutima za istraživanje u zemlji i inozemstvu, na Akademiji znanosti i umjetnosti u Budimpešti i dr. ) te oko tridesetak višednevnih tečajeva za šumarske inženjere.
 S referatima sudjelovao je na svjetskim kongresima šumarstva i IUFRO, na fakultetima u Varšavi, Poznanju, Sofiji, Šopronu, Brnu, Bratislavi, Zvolenu te u institutima za šumarska istraživanja u Varšavi, Šopronu i Reinbeku b. H. U tehničkoj pomoći sudjelovao je u NR Kini.
 Prof. Branko Kraljić dao je znatan doprinos odgoju znanstvenih i stručnih kadrova, a posebno formiranju svoje znanstveno - ekonomske škole. Predavao je ekonomske i organizacijske discipline od 1949. do 1980. i to one koje su se odnosile na Šumarstvo i one koje su se odnosile na drvnu industriju (1949.-1960., 1974.-1980. ). Za to područje osnovao je i održavao nastavu na poslijediplomskom studiju Šum. fakulteta u Zagrebu. Zahvaljujući njegovoj nastavnoj djelatnosti, generacije studenata (1949.-1980. ) završile su studij šumarstva s dobrim poznavanjem organizacije šumarstva i šumarske ekonomike. On je bio i mentor mnogih magistarskih i disertacijskih radova iz tih disciplina. Iz tih redova potječe i pet redovnih profesora, jedan znanstveni savjetnik i jedan docent.
 Prof. Branko Kraljić bio je poliglot. Služio se francuskim, talijanskim, njemačkim, engleskim i ruskim jezikom. To mu je omogućilo da savlada literaturu i uspostavi mnogobrojne kontakte i suradnju sa znanstvenicima iz inozemstva. Pritom se orijentirao na SR Njemačku, Francusku i Italiju.
 Na studijskim putovanjima bio je u Poljskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, ČSSR, Njemačkoj, Španjolskoj, Sibiru, Kanadi, Indoneziji, Kini i Kubi...
 Bio je svestrano aktivan: G. 1955. bio je generalni sekretar Saveza inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva NR Makedonije.
 Bio je dugogodišnji član predsjedništva Sveuč, odbora sindikata i Društva nastavnika i suradnika sveučilišta, visokih škola i znanstvenih ustanova R. Hrvatske, predsjednik Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije te predsjedavajući predsjedništva Društva sveuč, nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu. Povjeravane su mu funkcije od kojih se nije moglo imati ni materijalne ni druge koristi.
 G. 1962. promoviran je za počasnog člana s diplomom i zlatnom značkom Poljskog šumarskog društva u Varšavi, a 1977. dobio je zlatnu medalju i povelju Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske u Zagrebu. Također je dobio Spomen — medalju grada Zagreba te Šumarskoga fakulteta u Sofiji i počasnu diplomu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu za doprinose šumarskoj nastavi i znanosti.
 Od šumarske operative pripomenuti nam je priznanje koje je dobio od ŠG Slavonski Brod i ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci. Primio je i srebrnu plaketu Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu i grada Zvolena u Slovačkoj. Bio je aktivan na 24 društvene funkcije i primio je 17 domaćih i 5 stranih priznanja.
 Trostruki dr. sc. Branko Kraljić, dipl. ing, šumarstva napisao je povrh svega vise od 200 djela na vise od 11 tisuća stranica. Autor je 20 knjiga, 9 udžbenika, 7 internih skripata te vise od 190 znanstvenih i stručnih radova. G. 1964. objavio je prvi nas udžbenik ekonomike Šumarstva koji je doživio pet izdanja. Osim toga sastavio je i objavio 40-ak prikaza, recenzija, prijedloga i sl.

1Racionalizacija proizvodnje i mehanizacija radova u kalkulacijama šumskobi-oloske (re)produkcije. Mehanizacija šumarstva 19, br. 3, Zagreb 1994., s. 187-192.
2N. Butorac i B. Kraljić, 1939: Naučna ekskurzija zagrebačkih studenata šumarstva po Primorju u maju 1937 g.. Š.L. 1, s.42 PDF
3Unovčavanje šumskih proizvoda, (Šumarski priručnik II. dio). Zagreb 1946., s. 1028-1039.
4Planiranje šumske mase. Obrađeno za Ministarstvo šumarstva NRH, Zagreb 1947., s. 1-46.
5Ekonomska osnova progresivnog plaćanja radnog učinka. Godisen zbornik na Zemljodesko-šumarskiot fakultet na Uni-verzitetot Skopje, 1948-49, kn. II, s. 35-95.
6Pokazatelji iskorištenja drva u pilanarstvu i tehnički uspjeh piljenja. Ibid., 1949-1950, kn. III, s. 123-143.
7Nacionalizacija i mehanizacija šum-sko-kulturnih radova. Skopje 1950., s. 1-130 +slike 1-41.
8Prilog pitanju amortizacije osnovnih sredstava. Ekonomist, Beograd 1951., s. 52-72.
9Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva. Škol. knjiga, Zagreb 1952., s. l-892+I-XXI+džep sa 11 tab. priloga.
10
11Organizacija rada i proizvodnje u šumskoj privredi, (skripta). Skopje 1954., s. 1-302.
12Organizacija uprave i poslovanja u šumskoj privredi, (skripta). Skopje 1954., s. 1-185.
13Važnije karakteristike metodologije utvrđivanja narodnog dohotka privatnog šumskog sektora FNRJ. Skopje 1956, s. 1-25 (rukopis).
14Ekonomskiot i bioloskiot optimum na proizvodstvoto na drvoto na penaska. Šumarski pregled 2-3, 1956., Skopje, s. 3-25.
15Rad analitičara normirca u šumskoj privredi, (materijali za III stupanj studija). Skopje 1957., s. 1-99.
16Prirodna ekonomičnost i evolucija. Zbornik za prirodne nauke Matice Srpske, Novi Sad 1957, 12, s. 149-166.
17Statističke osnovice, proizvodnja, promet i potrošnja u šumskoj privredi FNRJ, I. dio, (skripta). Skopje 1958., s. 1-205.
18Veličina šumske pase u FNRJ. Godisen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univezitot Skopje, 1959-1960, Skopje 1960., s. 179-210.
19Ekonomika proširene šumsko - drvne privrede, (skripta). Skopje 1961. - Zagreb 1962., s. 1-349+I-IV.
20Trajno iskorištavanje šumskog bogatstva FNRJ u cilju podizanja proizvodnih snaga, (disertacija). Poljoprivredni nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1962., s. 1-840+I-XVI.
21TRAJNO ISKORIŠTAVANJE ŠUMSKOG BOGATSTVA FNRJ U CILJU PODIZANJA PROIZVODNIH SNAGA; Poljoprivredni nakladni zavod, ZAGREB 1962. BIB
22Osnovi lovstva, ekonomike lovstva i lovnog turizma, (skripta za postdiplomski studij). Zagreb 1963.
23Kontinuirana evidencija proizvodnih snaga, privrednih tokova i uspjeha poslovanja djelatnosti i cjeline šumsko-privrednih organizacija, (sa Tomanić, S. i Subotic, J. ). Studija izrađena za Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb 1963., s. 1-596.
24Metodologija ekonomske analize šum-sko-privredne organizacije, (sa Tomanić, S. ). Studija izrađena za Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb 1963., s. 1-110.
25Bilanciranje. Šum. enciklopedija II, JLZ Zagreb, I. izdanje, Zagreb 1963., s. 56-63.
26Efficacite economique des investisse-ment et du choix de l´ age d exploibilite en svlviculture - dans les conditions du social-isme. Po pozivu održano predavanje na Mađarskoj akademiji znanosti, Budimpešta 1964., s. 1-34.
27Ekonomika šumarstva. U knjizi "Ekonomika Jugoslavije, posebni dio, uredili J. Sirotković i V. Stipetic, Informator Zagreb, izdanja I-VII: Zagreb 1964., 1968., 1971., 1975., 1982., 1988., 1990, s. 103-155.
28Kraljić B., 1964: Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna radnika u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima za preradu drva.. Š.L. 9-10, s.365 PDF
29Znanstvena organizacija u šumarstvu, I. knj.: Znanstvena organizacija rada u šumarstvu, (skripta), Zagreb 1965., s. 1-632+1-VIII.
30Kraljić B., 1965: Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.284 PDF
31Kraljić B., 1965: Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira. Š.L. 9-10, s.391 PDF
32Sistem pokazatelja za ekonomsku analizu šumskog poduzeća - u uvjetima privrednog sistema Jugoslavije, Zagreb 1966., s. 1-10+I-II (prevedeno na francuski, ruski i bugarski i poslano u SSSH i Bugarsku).
33Primjedbe na teze o amortizaciji šuma i kultura šumskog drveća. Bilten 2, 1966., Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija, s. 82-96.
34Kraljić B., 1966: Povećanje produktivnosti u šumskoj privredi. Š.L. 9-10, s.416 PDF
35Šumarstvo. Opća enciklopedija LZ, Zagreb, I izdanje 7, 1967., s. 325-327, II izd. 6, 1969., s. 287-288.
36Kraljić B., 1967: Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji. Š.L. 9-10, s.374 PDF
37Kraljić B., 1967: Raspodjela dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji. Š.L. 11-12, s.433 PDF
38Stimulativna raspodjela dohotka na obračunske jedinice i ličnih dohodaka na obračunska mjesta u šumsko-privrednoj organizaciji. Narodni šumar 5-6, 1968., Sarajevo, s. 247-264.
39B. Kraljić, 1969: Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva. Š.L. 3-4, s.114 PDF
40Branko Kraljić, 1969: Najprikladniji sintetski pokazatelj vrijednosti drva na panju u svrhu bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju. Š.L. 7-8, s.270 PDF
41Stimulativna raspodjela ličnih dohodaka na pojedine radnike u šumsko-privrednoj organizaciji. Narodni šumar 8-9, 1969., Sarajevo, s. 409-420.
42Kraljić, B., 1970: Priprema rada i proizvodnje, optimalna veličina šumarije i optimalni sistem njezina rukovođenja te uposlivanje diplomiranih inžinjera šumarstva. Š.L. 5-6, s.158 PDF
43Kraljić, B., 1970: Procjena vrijednosti šuma i bilanciranje uspjeha u biološkoj šumskoj proizvodnji u Jugoslaviji. Š.L. 5-6, s.172 PDF
44Ekonomsko-organizacione karakteristike i problematika šumarstva Jugoslavije. ZIS, Šum. fakultet u Zagrebu, Zagreb 1971.
45EKONOMSKO-ORGANIZACIONE KARAKTERISTIKE I PROBLEMATIKA ŠUMARSTVA JUGOSLAVIJE; Zavod za istraživanje u šumarstvu, Zagreb 1971. BIB
46NAČELA RASPODJELE U ŠUMARSTVU; Zavod za istraživanje u šumarstvu, Zagreb 1971. BIB
47Kompleksna racionalizacija šumsko-privrednih organizacija. Rasprava Idejni program za izradu makroprojekta eko-teh-noloske i poslovno - sistematske (organizacijske) osnove dugoročnog razvoja šumsko-drvnog kompleksa Južni bazen, Zavod za produktivnost Zagreb i Institut za Četinjače Jastrebarsko, Zagreb 1972., s. 127-163.
48Stimulierende Innerbetriebliche Ver-teilung des Einkommens in den Forst-wirtschaftsbetrieben Jugoslawens. Međunarodna konferencija Visoke Tatre, CSSH, 1973., s. 39-63.
49Primjedbe na nacrt Ustava, kojim se šuma tretira kao prirodno dobro. Šum. list 3-4, 1974., s. 146-151.
50B. Kraljić , 1974: Problematika prikladnosti i ekonomičnosti snimanja multimomentnom metodom u šumarstvu. Š.L. 12, s.475 PDF
51Šumarstvo jugoistočne Slavonije u minulih 100 godina, (iskustva i perpekti-va). U knjizi "Šumarstvo jugoistočne Slavonije, JAZU, posebna izdanja, knj. I Centra za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb 1975., s. 199-214.
52B. Kraljić, 1975: Šumska renta i ustavne odredbe. Š.L. 7-10, s.244 PDF
53B. Kraljić, 1975: Pojednostavnjena stimulativna raspodjela u šumskoprivrednoj organizaciji na temelju izjednačenja uvjeta privređivanja. Š.L. 11-12, s.421 PDF
54Die Problematik der Waldrenten vom Standpunkt der stimulativen Personal-einkommen und der Verfassungsbestim-mungen Jugoslawiens, XVI IUFRO svjetski kongres, Oslo 1976., s. 1-7.
55Tehničko normiranje šumsko-kultur-nih radova. Šum. institut Jastrebarsko, III. izmijenjeno izdanje, Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom, Zagreb 1976. -77., s. 1-85.
56Šumska renta i ustavne odredbe. Šum. list 7-10, 1976., s. 244-254.
57B. Kraljić, 1976: Odvajanje dijela dohotka, koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim, tržišnim i ostalim uvjetima u šumarstvu. Š.L. 10-12, s.447 PDF
58Skica općeg uputstva za SR Hrvatsku o kalkulaciji "financijskog normativa" za jednostavnu biološku reprodukciju drva, proširenu biološku reprodukciju šuma i redovno otvaranje šuma šumskim prometnicama, (s obrazloženjem). Zajednica šumarstva prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom, Zagreb 1978., s. 1-9.
59Tehnika kalkulacije "pomoću ekvivalentnih brojeva" za biološku reprodukciju u šumarstvu, (s primjerom i popisom kal-kulacionih koeficijenata). Zajednica šumar- stva i predade drva i prometa drvnim pro- izvodima i papirom, Zagreb 1978., s. 1-7.
60Skica općeg uputstva za SR Hrvatsku o kalkulaciji "financijskog normativa" za jednostavnu biološku reprodukciju drva, proširenu biološku reprodukciju šuma i redovno otvaranje šuma šumskim prometnicama - s obrazloženjem. Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb, 1978. s. 1-9.
61Animalno u Čovjeku, (rukopis predan u tisak). Zagreb 1978., s. 1-7.
62Animalno u ljudskom kolektivu, (rukopis pripremljen za tisak). Zagreb 1978., s. 1-20.
63Tri glavna oblika devijacije samoupravljanja u organizacijama udruženog rada, (rukopis). Zagreb 1978., s. 1-7.
64La signification de l´economie fo-restiere et de la transformation du bois pour les peuples et les nations en You-goslavie, VIII svjetski šumarski kongres, Džakarta 1978., s. 1-25.
65Odvajanje renti (ekstradohodaka) u šumarstvu. U knjizi "Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu, Ekonomski institut Zagreb 1978, s. 397- 406.
66Utvrđivanje proizvodnosti rada u šumarstvu, (sa Tomanić, S. ), (metodološka studija). Šum. fakultet Sveuč, u Zagrebu, Zagreb 1979., s. 1-45.
67Priprema rada i proizvodnje, optimalna velićina šumarije i optimalani sistem njezina rukovođenja te uposlivanja diplomiranih inženjera šumarstva. Šum. list 5-6, Zagreb 1979., s. 158-171.
68Kraljić, B., 1979: Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva. Š.L. 9-10, s.411 PDF
69Kraljić, B., Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest. Š.L. 1-2, s.3 PDF
70Bilanćiranje. Šum. enciklopedija l, Zagreb 1980., s. 86-93.
71La dimension optima de la empresa forestal en Yugoslavia, por Centro de Investigation forestal Havana (po pozivu), Zagreb 1981., s. 1-7.
72Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I., 1981: Šume i šumarstvo Kube.. Š.L. 8-9, s.381 PDF
73Četiri glavna aktualna ekonomsko-fi-nanćijska i organizacijska problema u šumarstvu. Savez inženjera i tehničara šumarstva i prerade drveta BiH. Savjetovanje: I. Dohodovno povezivanje proizvodnje i prerade drveta zasnovanoj na tehnološkoj međuzavisnosti, II. Reprodukcija u šumarstvu, 22. -23. oktobar 1982., u Donjem Vakufu, s. 1-46.
74EKONOMIKA ŠUMARSTVA SFRJ; INFORMATOR, Zagreb 1982. BIB
75Kraljić, B., 1982: Utvrđivanje osobnih dohodaka na temelju efekata minulog rada i njihova raspodjela na pojedine radnike u šumarstvu. Š.L. 6-8, s.221 PDF
76Kraljić, B., 1982: Stimuliranje ulaganja u dugoročne biološke investicije u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.359 PDF
77Kraljić, B., 1982: Utvrđivanje i raspodjela osobnih dohodaka na osnovu minulog rada u šumarstvu prema Zakonu o proširenoj reprodukciji i minulom radu. Š.L. 11-12, s.453 PDF
78EKONOMIKA JUGOSLAVIJE; INFORMATOR, Zagreb 1982. BIB
79Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjene cijena i intenzivne inflacije. Radovi 56, Šum. institut Jastrebarsko, 1983., s. 1-64.
80Neka razmišljanja o reorganizaciji šumarstva SR Hrvatske u godinama 1983. i 1989: Ne ponovilo se to ubuduće. Slav. šuma 253, 1989., Vinkovci, s. 5.
81Raspoređivanje zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko - drvnoprerađivacko -prometnoj integraciji (kooperacija). Radovi 56, Šum. institut Jastrebarsko, 1983., s. 65-120.
82Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U., 1983: Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini. Š.L. 7-8, s.361 PDF
83Kraljić, B., 1983: Dinamika odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka. Š.L. 9-10, s.413 PDF
84Odvajanje rente u šumarstvu na temelju obračunskih, naknadno objektiviranih, kalkulacija pri sadašnjim uvjetima. Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije za preradu drveta BiH. Savjetovanje u Mostaru, 25-26. V. 1984, s. 1-19.
85Osnove usavršavanja kalkulacija troškova, odnosno "cijena reprodukcije, proizvodnih glavnih OOUR-a u šumarstvu i preradi drva, Zagreb 1984., s. 1-28.
86Zajednički prihod i njegovo plansko i obračunsko raspoređivanje u šumsko-drv-noprerađivacko - prometnom kompleksu. Zbornik radova sa Jugoslavenskog savjetovanja Dohodovni odnosi u šumarstvu i preradi drva i prometa drvnim proizvodima, Split 1984., s. 185-196.
87Odvajanje rente u šumarstvu na temelju obračunskih, naknadno objektiviranih kalkulacija pri sadašnjim uvjetima. Savez inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva BiH, Savjetovanje I. i II., 25. -26. maj 1984. u Mostaru, Šumarstvo i prerada drveta 10-12, Sarajevo 1984., s. 335-346.
88Teritorijalna ili funkcionalna organizacija u šumarstvu. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, 1985., s. l-6+Summary 8-10.
89Osnove usavršavanja kalkulacije troškova, odnosno cijena reprodukcije, glavnih proizvodnih OOUR-a u šumarstvu i preradi drva. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, 1985., s. l-27+Summary 13
90Bitne značajke i mjesto osnovne organizacije udruženog rada u šumarstvu. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, 1985., s. 1-13+ Summarj´ 3-5.
91Razgraničenje i povezanost samoupravljanja i rukovođenja u šumarskim organizacijama udruženog rada. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, 1985., s. 1-12+ Summarj´ 11-12.
92Biološka reprodukciona vrijednost prosječne drvne mase u šumarstvu. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1985., s. 1-25 + Sumniarj- 17-18.
93Razgraničenje i kalkulacija jednostavne biološke godišnje reprodukcije drva šumarno i po jedinicama tečajnog drvnog prirasta, odnosno godišnje sječne drvne mase. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1985., s. 1-29 + Summarv 19.
94Usavršavanje kalkulacije u iskorišćivanju šuma. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1985., s. 1-18 + Summarv 20-21.
95Odvajanje ekstradohotka, odnosno renta, u šumarstvu pri sadašnjim uvjetima. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1985., s. 1-25 + Sumniarj- 22-24.
96Mjerila raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumsko - drvnoprerađivacko - prometnom kompleksu. Radovi 63, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1985., s. 1-15
97Organizacijsko - ekonomske reminiscencije o Zakonu o šumama SR Hrvatske u svjetlu vlastitih istraživanja. Savjetovanje 18. XII. 1985. u povodu proslave 125 godina šumarske nastave u Hrvatskoj, umnoženo privatno, s. 1-31.
98Teorijsko - metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu, (drugi disertacijski rad). Naklada Šum. instituta Jastrebarsko, Radovi 63., Zagreb 1985., s. 1-342. + Sumniarj- 34.
99Kritički osvrt na tzv. "amortizaciju šuma". U knjizi "Teorijsko-metodoloska istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu. Ibid. s. 1-16.
100Kraljić, B., 1985: Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SR Hrvatske. Š.L. 5-6, s.211 PDF
101Kraljić, B., 1985: Uspoređivanje financijskih podataka u šumarstvu postignutih u različitim godinama. Š.L. 5-6, s.249 PDF
102Kraljić, B., 1985: Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti. Š.L. 7-8, s.311 PDF
103Apsurdnost novih saveznih propisa o "amortizaciji šuma". Ekonomski pregled 11-12, 1985., Zagreb, s. 325-331.
104Kraljić, B., 1986: Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.15 PDF
105Kraljić, B., 1986: BERIBAK, N. i BIŠĆEVIĆ, A Deutsch-serbokroatisches Wortebuch der Forstwirtschaft .. Š.L. 5-6, s.240 PDF
106Branko Kraljić, 1987: Kritički osvrt na odvajanje renta, propisano u Zakonu o šumama SR Hrvatske. GŠP vol. P3 s. 307
107Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva u svrhu deduktivnog izučavanja ekonomski opravdanih cijena njezinih drvnih sirovina. Metodološke studije, radovi I-VI, Informator, Zagreb 1987., s. 1-112+I-VII. Dodatak tek. br. 53, rad X, s. 149-182.
108Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma- nakon izlaska novog Zakona o šumama SR Hrvatske. Ekonomski pregled, Zagreb 1987, s. 43-55.
109Kraljić, B., Mikloš, I., 1987: Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom. Š.L. 5-6, s.209 PDF
110Kritički osvrt na Uputstvo o načinu i postupku odvajanja dijela dohotka pri izuzetnim pogodnostima u šumarstvu. Ekonomski pregled 9-10, Zagreb 1987., s. 479-491.
111Kritičan pogled na dolocanje rent, pretpisanih v zakonu o gozdovih SR Slovenije. Gozd. V. 10, 1987., Ljubljana, s. 489-494.
112Kraljić, B. i Meštrić, B., 1988: Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva. Š.L. 1-2, s.5 pdf
113Da li je i kada je ispravno utvrđivanje ekonomski opravdane sječe zrelosti u šumarstvu bez računanja složenih kamata? Šumarstvo i prerada drveta 4-6, 1988., Sarajevo, s. 97-112.
114Kraljić, B., 1988: Nihad Berbak i Ahmed Biščević: WÖRTERBUCH DER HOLZWIRTSCHAFT DEUTSCH — SERBOKROATISCHES, Sarajevo 1988. . .. Š.L. 11-12, s.560 PDF
115Kraljić, B., 1988: Oroszi Sander: KARSZTFASITÂS AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHIABAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORVAT TENGER-MELIEKRE ÉS FIUME VAROSARA — A Magyar mezögazdasägi müzeuim evkönyve Közlemenyek, 1986—1987. Š.L. 11-12, s.560 PDF
116Kritički osvrt na rad prof. dr. R. Sabadi-a "Znanstvene osnove dugoročnog razvoja šumarstva i prerade drva u Jugoslaviji i Hrvatskoj". Zagreb 1989., s. 1-9.
117Ekonomska istraživanja u šumarstvu. radovi I-VIII, Informator, Zagreb 1989., s. 1-115+I-VII.
118Kritički osvrt na objavljeni rad Koliko društvena zajednica pridonosi održanju i proširenju potencijala opdh koristi od šuma?". Ekonomska istraživanja u šumarstvu, Informator Zagreb, 1989, rad III., s. 67-92.
119Kraljić, B., 1989: BARANGOLASK A SOPRONI ERDOK BEN (Po šopranjskim šumama), Budapest, 1983.. Š.L. 1-2, s.89 PDF
120Jednostavni pokazatelj ekonomske efikasnosti proizvodnog procesa i njegove tehnologije. Ekonomska istraživanja u šumarstvu, Inf ormator Zagreb, 1989., rad VI-II., s. 137-155.
121Kraljić, B., 1989: Jean Michel Pinet: L´ECONOMIE DE LA CHASSE. Š.L. 3-5, s.201 PDF
122Kraljić, B., 1989: Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.643 PDF
123Branko Kraljić, 1990: »Trošak drvne sirovine« u djelatnosti iskorišćivanja šuma pri tzv. teritorijalnoj i tzv. funkcionalnoj organizaciji šumarstva. GŠP vol. 26 s. 277
124Ekonomika lova. LV 11-12, 1990., s. 305-306.
125ISTRAŽIVANJE EKONOMSKIH ELEMENATA LOVSTVA I LOVNOGA GOSPODARENJA ; AUGUST ŠENOA, ZAGREB — 1991. BIB
126Računanje vrijednosti šuma i šumska statika (Kvintesencija, kritika i prijedlozi). Radovi I-V, vlastita naklada, Zagreb 1991., s. 1-100.
127Istraživanje ekonomskih elemenata lovstva i lovnoga gospodarenja, (treći di-sertacijski rad). Naklada IGP August Se-noa, Zagreb 1991., s. 1-308+I-XV.
128Daljnja ekonomska istraživanja u šumarstvu, lovstvu i primarnoj preradi drva. Radovi I-X, vlastita naklada, Zagreb 1992., s. 1-182+I-VII.
129Čime nas je Marx mogao eventualno i zavesti? u knjizi "Reminiscencije i šumnje o ekonomici, društvu i politici, Zagreb 1992., rukopis spreman za objavljivanje, s. 1-12.
130DALJNJA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU, LOVSTVU I PRIMARNOJ PRERADI DRVA; VLASTITA NAKLADA, ZAGREB 1992. BIB
131Kraljić, B., 1993: Lociranje financijskog (ne)uspjeha i poticajno planiranje zaposlenih u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.543 PDF
132Mikroekonomika produkcije drvnog prirasta u prirodnim, poluprirodnim i umjetnim gospodarskim šumama Republike Hrvatske, (Kritika i prijedlozi usavršavanja "Ekonomike šumarstva u tržišnoj privredi), Zagreb 1995., (rukopis), s. 1-600.
133Financijska suradnja šumovlasnika pri izgradnji, održavanju i korištenju zajedničke šumske prometnice. Mehanizacija šumarstva 20, br. l, Zagreb 1995., s. 41-43.

nedeterminirano:
134VAŽNIJI RADOVI
135Načela raspodjele u šumarstvu, (metodološka studija). ZIS, Šum. fakultet Zagreb, s. 1-168.
136Tehnika kalkulacija "pomoću ekvivalentnih brojeva" za biološku reprodukciju u šumarstvu - s primjerom i spiskom kalkulacionih koeficijenata. Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb, 1978., s. 1-7.
137Utvrđivanje godišnjeg prirasta divljaci i njegovih elemenata (s Jovetic, H). Godisen zbornik na Zemljodelsko-šumar-skiot fakultet Skopje, kn. V, s. 43-71.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 76, 149, 185, 292, 426.
 *** Šum. nastava, s. 359, 385, 446-448, 594.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 413.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 298.
 *** ŠIM 1986., s. 36, 116, 118, 178.
 Golubović, U.: Tri doktorata... i opus prof. dr. Branka Kraljića dipl. inž. šum. Šum. list 11-12, 1990., s. 550-551.
 Frković, A.: Bibliografija LKV, 1993., s. 139, 417.
 *** HŠD 1996., s. 241, 277, 279, 295, 417, 427, 431, 434, 436.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU, Centar za znanstveni rad, Vinkovci-Zagreb, 1996. s. 519.
 *** Hrvatski leksikon, 1. sv., 1996., s. 639.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMANIĆ, Simeun: Prof. dr BRANKO KRALJIĆ., ŠL 3-4/1985, s.113 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM