HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9878
ime K., Vlado
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9878)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao1969. Sin Drage i Ane r. Žabic. Hrvat, katolik. Otac mu je službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Garešnici 1954., VII. gimnaziju u Zagrebu 1958.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1969. Na istom je Fakultetu završio i poslijediplomski studij 1988. g. iz silvikulture.
 Od 1.1.1969. g. neprestano radi u Šum. institutu Jastrebarsko, (tipološki odjel). Na radnom je mjestu asistenta. Suradnik je na znatnom broju istraživačkih projekata.
 Napisao je i objavio u suradnji dvadesetak radova. Sudjelovao je na dva IUFRO kongresa - 1975. i 1986. g. Član je HŠD.

1V. Hren i V. Krejči, 1976: Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu lužnjakovih šuma istočne Posavine. Š.L. 5-6, s.191 PDF
2Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B. (1982. ): Prirodni šumski rezervat "Medvednjak". Radovi br. 50, Jastrebarsko, s. 20-24 + Karta sastojinskih oblika rezervata, 1: 10. 000, s. 34-35.
3Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Medvedović, J. i Vrbek, B. (1983. ): Prirodni šumski rezervat "Ćorkova uvala - Cudinka. Radovi br. 53, Jastrebarsko, s. 15-21 + Karta sastojinskih oblika, 1: 10. 000, s. 36.
4Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J. i Vrbek, B. (1984. ): Prirodni šumski rezervat "Kik-Visibaba". Radovi br. 58, Jastrebarsko, s. 16-22 + karta sastojinskih oblika rezervata, 1: 10. 000, s. 35-37.
5Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. (1984. ): Prirodni šumski rezervat "Bijecica - Javornik". Radovi br. 58, Jastrebarsko, s. 52-58 + Karta sastojinskih oblika 1: 10. 000, s. 71-73.
6Novotny, V., Krejči, V., Benko, M. i Dubravac, T. (1984. ): Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast. Radovi, Vol. 29, br. l, Jastrebarsko, s. 137-150.
7Krejči, V. (1988. ): Prirast širina krošanja hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Ctenisto elate - (juercetum roburis Horv. 1938) na području Hrvatske. Radovi br. 77, Jastrebarsko, s. 1-41.
8Hren, V., Krejči, V. i Bezak, K. (1988. ): Frekvencija broja stabala po debljinskim stupnjevima kao pomoć kod uzgojnih zahvata - proreda. Radovi br. 75, Jastrebarsko, s. 159-165.
9Hren, V., Krejči, V., Komlenović, N. i Hastovski, P. (1990. ): Utjecaj gnojenja na pojavu i održavanje mladog naraštaja jele. Radovi, Vol. 25, br. 2, Jastrebarsko, s. 323-336.
10Hren, V. i Krejči, V. (1990. ): Pomak krivulje dužina krošanja u jednodobnim sastojinama lužnjaka s obzirom na njihovu starost. Radovi Vol. 25, br. 2., Jastrebarsko, s. 337-344.
11Bezak, K., Krejči, V. i Vrbek, B. (1991. ): Propadanje jele praćeno promjenama vitalnosti i prirasta šuma bukve i jele od 1969-1990. godine. Radovi, Vol. 26, br. l, Jastrebarsko, s. 115-128.
12Hren, V. i Krejči, V. (1992. ): Oblicni broj krošanja nekih važnijih vrsta drveCa Hrvatske. Radovi, Vol. 27, br. l, Jastrebarsko, s. 15-20.
13Bezak, K., Krejči, V. i Krznar, A. (1993. ): Prirasno - prihodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog tipa. Radovi, Vol. 28, br. 1-2, Jastrebarsko, s. 55-67.
14Kusan, V. i Krejči, V. (1993. ): Regresijski model za procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka ((juercus robur LJ na aerosnimkama. Radovi, Vol. 28, br. 1-2, Jastrebarsko, s. 69-77.
15Dubravac, V. i Krejči V. (1993. ): Ovisnost promjena horizontalne projekcije krošanja hrasta lužnjaka o totalnim visinama stabala pojedinih dobnih razreda ekolos-ko-gospodarskog tipa II-G-10 (Carpino betuli - Quercetum roboris /Anić/ emend. Haus 1969). Radovi, Vol. 28, br. 1-2, Jastrebarsko, s. 79-89.
16Krejči, V. i Vilicić, V. (1993. ): Obnova sastojina hrasta lužnjaka oštećenih od sr-neCe divljaci. Radovi, Vol. 28, br. 1-2, Jastrebarsko, s. 207-214.
17Vilicić, V. i Krejči, V. (1994. ): Oštećenja drvenastog šumskog raslinja koja izaziva divljač u ekološko - gospodarskom tipu II-G-10 (šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba). Radovi, Vol. 29, br. l, Jastrebarsko, s. 71-81.
18Krejči, V., Vrbek, B., 1995: Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća. Š.L. 9-10, s.317 pdf
19Krejči, V., Dubravac, T., 2000: Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom. Š.L. 11-12, s.661 pdf
20Krejči, V., Dubravac, T., 2003: Mogućnost i opravdanost oplodnih sječa u bukovim šumama Gorskog kotara, Like i Hrvatskog primorja. Š.L. 9-10, s.449 pdf
21Krejči, V., Dubravac, T., 2004: Problemi obnove šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog tipa tijekom oplodnih siječa. Š.L. 3-4, s.119 pdf
22Krejči, V., Dubravac, T., 2004: Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 7-8, s.405 pdf
23Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, 2006: Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture. Š.L. 5-6, s.219 pdf
24Tomislav Dubravac, Vlado Krejči, Stjepan Dekanić, 2007: The effects of stand structure on regeneration dynamics of fir and beech forests in Risnjak national park. GŠP vol. 42 s. 57
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠIM 1986., s. 32, 118, 178.
 *** ŠIB 1996., s. 66, 178.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 DUBRAVAC, Tomislav: Mr. sc. Vlado Krejči, Šumarski institut, Jastrebarsko, ŠL 1-2/2005, s.101 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM