HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9947
ime K., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9947)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao13. 7. 1979.
magistrirao13. 7. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao25. 7. 1996.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Potječe iz obrtničke obitelji: otac Franjo po zanimanju je krojač. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Našicama. Maturirao je na gimnaziji općeg usmjerenja 1974. godine.
 U jesen se upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirao 13.7.1979.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG Zagreb, pri Službi za uređivanje šuma (1979.-1983. ). Od 1983. do 1986. radi u Službi za uređivanje šuma pri ROS "Slavonska šuma" u Osijeku.
 G. 1986. izabran je za sveuč, asistenta iz predmeta Šumarska fotogrametrija pri Katedri za geodeziju na Šum. fakultetu u Zagrebu. Istodobno upisuje poslijediplomski studij i 13.7.1991. stječe stupanj magistra znanosti na Šum. fakultetu u Zagrebu iz fotogrametrije. Izradio je i obranio magistarski rad pod naslovom "Mogućnost određivanja taksacijskih elemenata Šumskih sastojina metodom fotointerpretacije uz pomoć prirasno-prihodnih tablica.
 Dne 25.7.1996. postigao je znanstveni stupanj doktora biotehničkih znanosti iz područja Šumarstva, obranivši disertaciju pod naslovom "Kartiranje šuma pomoću Landsat TM satelitskih snimaka".
 "Disertacija mr. sc. Vladimira Kusana je nov pristup kartiranju i procjeni sastojinskih parametara (koji su georeferencirani) u našim šumama za potrebe makroprojektiranja (gospodarenja) u šumarstvu... " (N. Lukić).
 Nastupno predavanje pred članovima Fakultetskog vijeća Šumarskog fakulteta održao je 27.3.1997. na temu "Globalni pozicijski sustav i njegova primjena u šumarstvu".
 Dr. sc. Vladimir Kusan izradio je i objavio samostalno i u suradnji 55 radova, od toga 15 znanstvenih, 34 stručna rada i 6 radova iznijetih na simpozijima u zemlji i inozemstvu. (Popis radova nije nam dostavljen. )

1Kušan, V., 1988: D. A. Stellingwer, G. Sicco Smit, J. M. Remeijn: APPLACA-TIONS AERIAL PHOTOGRAPHS AND OTHER REMOTE SENSING IMAGERY IN FORESTRY, ITC Publication Number 3 (1983), Enschede . .. Š.L. 1-2, s.80 PDF
2Kušan, V., 1988: Točnost određivanja površine projekcije krošnje obične jele(Abies alba L.). Š.L. 11-12, s.489 PDF
3Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1989: Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru. Š.L. 9-10, s.415 PDF
4Zvonimir Kalafadžić, Vlado Kušan, 1990: Ustanovljavanje stanja šuma na velikim površinama primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka. GŠP vol. 26 s. 447
5Kalafadžić, Z. i Kušan, V., 1990: Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina. Š.L. 11-12, s.517 PDF
6IZGLED OŠTEĆENIH STABALA JELE SMREKE I BUKVE; HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO; UPRAVA ŠUMA DELNICE, Zagreb 1991. BIB
7Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1991: Visoka tehnologija u inventuri šuma. Š.L. 10-12, s.509 PDF
8Zvonimir Kalafadžić, Vladimir Kušan, Zvonimir Horvatić, Renata Pernar, 1993: Inventarizacije oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka. GŠP vol. P4 s. 163
9Vladimir Kušan, Vencl Vondra, Zvonimir Kalafadžić, Roberto Belušić, Miro Ananić, 1993: GIS - tehnologija koja dolazi. GŠP vol. P4 s. 265
10Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R., 1993: Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«. Š.L. 6-8, s.281 PDF
11Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1993: Mogućnosti pridobivanja informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita. Š.L. 6-8, s.293 PDF
12NOVE TEHNIKE IZMJERE I KARTOGRAFIJE; Hrvatske šume / Šumarski fakultet, Zagreb 1994. BIB
13Kušan, V., 1996: Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu. Š.L. 3-4, s.171 pdf
14Kušan, V., 1998: Međunarodni znanstveni skup "Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj". Š.L. 5-6, s.290 PDF
15Renata Pemar, Vladimir Kušan, Željko Galić, 2000: Relationship between diameter increment and damage status of pedunculate oak (Quercus robur L.). GŠP vol. 37 s. 241
16Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484 PDF
17Kušan, V., 2002: Prof. dr. sc. Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena. Š.L. 5-6, s.314 PDF
18Renata Pernar, Damir Klobučar, Vladimir Kušan, 2003: The posibiliry of applying aerial photographs from cyclical aerial survery in the Republic of Croatia to forest management. GŠP vol. 40 s. 113
19Alen BERTA, Vladimir KUŠAN, Josip KRIŽAN, Denis STOJSAVLJEVIĆ, Dalibor HATIĆ, 2017: POSJEDOVNE I POVRŠINSKE ZNAČAJKE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ PREMA REGIJAMA. Š.L. 1-2, s.57 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 56.
 Lukić, N.: Vladimir Kušan. Šum. list 11-12, 1996., s. 545-546.
 *** ŠIB 1996., s. 66.
 *** HŠD 1996., s. 413, 444.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUKIĆ, Nikola: Vladimir KUŠAN, ŠL 11-12/1996, s.545 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM